Podmínky a ustanovení

VÍTEJTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI ELECTROLUX PROFESSIONAL, S.R.O., SE SÍDLEM BUDĚJOVICKÁ 778/3, MICHLE, 140 00 PRAHA 4, IČO: 18631975, ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÝM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, SP. ZN. C 2461 („ELECTROLUX PROFESSIONAL“). PŘEDTÍM, NEŽ ZAČNETE TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY („Stránky“) POUŽÍVAT, SI, PROSÍM, TYTO PODMÍNKY ŘÁDNĚ PŘEČTĚTE. TYTO STRÁNKY LZE POUŽÍVAT POUZE K INFORMAČNÍM ÚČELŮM. POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK NEBO STAHOVÁNÍM MATERIÁLU Z TĚCHTO STRÁNEK SOUHLASÍTE S DODRŽOVÁNÍM PODMÍNEK („Podmínky užívání“) a ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZDE STANOVENÝCH. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, NEPOUŽÍVEJTE ANI NESTAHUJTE ŽÁDNÝ MATERIÁL Z TĚCHTO STRÁNEK A TYTO STRÁNKY OPUSŤTE.

Cookies

Společnost AB Electrolux Professional (veř.) používá technologii „cookie” k zlepšení a zjednodušení vašeho pohybu na stránkách společnosti Electrolux Professional. Soubory „cookie” jsou odeslány do vašeho počítače a identifikují vás jako unikátního uživatele a ukládají vaše osobní preference a technické informace. Používáme:

a) trvalá „cookies” (tj. cookies která zůstávají ve vašem počítači tak dlouho, dokud je nevymažete), a
b) dočasná „cookies” (tj. cookies, která zmizí, když zavřete váš prohlížeč).

„Cookies” samy neobsahují ani neodhalují žádné osobní informace. Pokud prostřednictvím stránek společnosti Electrolux Professional zadáte nějaké osobní informace, mohou být tyto informace přiřazeny k údajům uložených v souborech cookies.

Pokud nesouhlasíte s používáním cookies společnosti AB Electrolux Professional (veř.), můžete změnit nastavení vašeho prohlížeče tak, aby neakceptoval cookies (pokyny ohledně toho, jak změnit nastavení ohledně cookies ve vašem prohlížeči naleznete v oddíle Pomoc vašeho prohlížeče. Pokud nastavení změníte, nebudete mít přístup k určitým částem webových stránek společnosti Electrolux Professional.

Další informace o používání Cookies:
v českém jazyce
v anglickém jazyce

Licence

Za podmínek uvedených v Podmínkách užívání vám společnost ELECTROLUX PROFESSIONAL uděluje nevýhradní, nepřevoditelné, omezené právo k přístupu, užívání a zobrazení těchto webových Stránek a materiálu, který obsahují. Zavazujete se, že nenarušíte ani se jakkoli nepokusíte narušit provoz těchto Stránek.

Společnost ELECTROLUX PROFESSIONAL vás opravňuje k prohlížení a stahování informací („Materiály“) umístěných na Stránkách, a to pouze pro vaše osobní, nekomerční účely. Toto oprávnění není převodem vlastnického práva k Materiálům a jejich kopiím a podléhá následujícím omezením:
1) u všech kopií stažených Materiálů musíte ponechat upozornění o autorském právu a další vlastnická upozornění uvedená v Materiálech,
2) nesmíte Materiály nijak upravovat ani veřejně vystavovat, předvádět je, distribuovat nebo jinak užívat či sdělovat k jakýmkoli veřejným nebo obchodním účelům, a
3) nesmíte Materiály převést na žádnou jinou osobu bez toho, že je upozorníte na závazky vyplývající z těchto Podmínek užívání a oni s těmito závazky budou souhlasit. Zavazujete se řídit se všemi dodatečnými omezeními, které mohou být na Stránkách aktualizovány. Tyto Stránky, stejně tak jako všechny Materiály, jsou chráněny autorským právem a ustanoveními mezinárodních smluv a zákonů na ochranu autorských práv po celém světě. Zavazujete se řídit se při užívání těchto Stránek všemi zákony na ochranu autorských práv platnými po celém světě a bránit v neoprávněném kopírování Materiálů. S výjimkou výslovného ustanovení o opaku v těchto podmínkách, společnost ELECTROLUX PROFESSIONAL vám neuděluje žádné výslovné ani implicitní právo podle jakékoli legislativy týkající se patentů, průmyslových vzorů, ochranných známek, autorských práv nebo obchodního tajemství.

Uživatelské účty

Pro přístup k určitým částem Stránek s omezeným přístupem po vás může být požadováno, abyste si otevřeli účet. V takovém případě musíte projít registračním procesem a vyplnit úplné a přesné informace, jak je uvedeno v příslušném registračním formuláři. Také budete požádáni zvolit si heslo. Za utajení vašeho hesla a účtu nesete plnou odpovědnost. Dále jste plně odpovědní za veškeré činnosti prováděné pod uvedeným účtem. Zavazujete se bez prodlení informovat společnost ELECTROLUX PROFESSIONAL o jakémkoli neoprávněném užití vašeho účtu nebo jakémkoli jiném porušení bezpečnosti. Společnost ELECTROLUX PROFESSIONAL nebude odpovědna za jakoukoli škodu, která může vzniknout v důsledku toho, že někdo cizí použije vaše heslo nebo váš účet.

Záruky uživatele

Prohlašujete a zaručujete, že budete užívat Stránky v souladu s touto Smlouvou, včetně zákonů a ustanovení této Smlouvy, a řídit se všemi současnými i budoucími pokyny a pravidly těchto Stránek. Zavazujete se, že nebudete Stránky používat k: (a) šíření spamů nebo nevyžádaných sdělení, (b) k vydávání se za společnost ELECTROLUX PROFESSIONAL nebo kohokoli jiného, (c) falšování hlaviček nebo jiné manipulaci s identifikátory k zamaskování původu jakéhokoli obsahu šířeného přes Stránky, (d) zkreslování vašeho spojení s jakoukoli osobou nebo subjektem, (e) jednání způsobem, které má negativní dopad na možnost dalších uživatelů užívat tyto Stránky, (f) činnostem, které porušují jakékoli příslušné zákony, (g) uvádění nebo šíření jakéhokoli materiálu, který jakkoli porušuje nebo narušuje jakákoli práva jiných osob nebo který je nezákonný, urážlivý, pomlouvačný, vulgární nebo jinak nežádoucí nebo který obsahuje jakoukoli reklamu nebo nabídku v souvislosti s jakýmikoli produkty nebo službami, (h) shromažďování nebo ukládání osobních údajů o jiných uživatelích, pokud k tomu nejste výslovně oprávněni těmito uživateli, nebo (i) nerespektování odvolání takovéhoto oprávnění, které je popsáno v bodě (h). Pokud porušíte výše uvedené, nesmíte Stránky používat, společnost ELECTROLUX PROFESSIONAL není právně vázána touto Smlouvou a vyhrazuje si všechna zákonná práva v souvislosti s takovým nedodržováním podmínek.

Pokud porušíte tyto Podmínky užívání, bude po vás žádáno zaplacení škody způsobené společnosti ELECTROLUX PROFESSIONAL a jejím spřízněným osobám v důsledku vašeho jednání.

Změny

Společnost ELECTROLUX PROFESSIONAL si vyhrazuje právo dle svého uvážení kdykoli měnit, upravit, přidat nebo odstranit jakoukoli část této Smlouvy, a to ať už celkově nebo částečně. Změny v této Smlouvě budou účinné od oznámení takové změny zveřejněném na Stránkách. Vaše pokračování v užívání Stránek po zveřejnění jakékoli změny této Smlouvy bude považováno za přijetí těchto změn.

Společnost ELECTROLUX PROFESSIONAL může kdykoli a bez nutnosti oznámení ukončit, změnit, opravit jakékoli chyby nebo opomenutí v jakékoli části Stránek, provést jakékoli jiné změny Stránek, materiálů a produktů, programů, služeb nebo cen (pokud jsou uvedeny) popsaných na těchto Stránkách, přerušit nebo ukončit jakýkoli aspekt těchto Stránek, včetně dostupnosti jakýchkoli vlastností Stránek. Dále je společnost ELECTROLUX PROFESSIONAL oprávněna bez nutnosti oznámení a jakékoli odpovědnosti uvalit limity na určité prvky a služby nebo omezit váš přístup k celým Stránkám nebo jejich částem. Společnost ELECTROLUX PROFESSIONAL je oprávněna kdykoli zrušit oprávnění, práva a licenci výše poskytnutá a při takovém zrušení jste povinni okamžitě zničit všechny Materiály.

Potvrzení ohledně práv k duševnímu vlastnictví

Potvrzujete, že všechna práva k duševnímu vlastnictví (včetně, nikoliv však výlučně, autorské právo, patenty, know-how, důvěrné informace, práva týkající se databází, ochranných známek a vzorů (ať už registrovaných či nikoli) na Stránkách náleží společnosti ELECTROLUX PROFESSIONAL nebo jeho poskytovatelům příslušných licencí. Dobré jméno firmy a práva k duševnímu vlastnictví vzniklá z užívání těchto práv k duševnímu vlastnictví náležících společnosti ELECTROLUX PROFESSIONAL budou náležet společnosti ELECTROLUX PROFESSIONAL.

Sdílení vašich údajů se společností Electrolux Professional

Sdílení vašich osobních identifikačních údajů nám umožňuje nabídnout vám řadu výhod. Používání vašeho osobního účtu nebo jiná registrace pro vás bude znamenat jednodušší a pohodlnější:

  • Registraci vašeho nákupu, takže budete moci obdržet všechny výhody, ke kterým vás váš nákup opravňuje,
  • Žádání o konkrétní informace týkající se vašeho produktu a zájmů,
  • Příjímání na míru šitých zpráv o zvláštních nabídkách a pozváních,
  • Snadnější kontrolu nákupu příslušenství a náhradních dílů Electroluxu Professional online,
  • Přijímání oznámení a informací o událostech a propagačních akcích, na něž jste se registrovali.
    Dále nám to umožní provádět průzkum trhu a statistický průzkum, který nám pomůže vyvíjet lepší produkty, zlepšovat naše webové stránky a lépe znát naše zákazníky. Můžete si zvolit sdílet vaše informace s námi různými způsoby online, např. se můžete vyplněním registračního formuláře stát členem Mých stránek, objednat službu nebo instalaci, zúčastnit se soutěže, navštívit akci, registrovat nákup, nakoupit v internetovém obchodě nebo se zúčastnit propagační akce, či se stát odběratelem informačního zpravodaje.

Vaše osobní údaje budou uloženy v centrální databázi Electrolux Professional a mohou být přeneseny z vaší domovské země do jiných společností Electrolux Professional po celém světě, které s vámi mohou komunikovat o našich produktech nebo speciálních nabídkách. Pokud si nepřejete dostávat propagační akce, můžete nás o tom informovat nepřijetím souhlasu s registračním formulářem.

Tyto informace mohou být spravovány a zpracovány pečlivě vybranými stranami Electrolux Professional. S výjimkou případů uvedených výše nebudou tyto informace poskytnuty žádné třetí straně, s výjimkou případů, kdy k tomu máme váš souhlas.

Pokud chcete, abychom přestali zasílat personalizované nabídky nebo informace, můžete nás o tom informovat pomocí funkcí pro odhlášení z e-mailu nebo na stránce svého účtu. Pokud chcete, abychom odstranili vaše údaje, můžete nás o tom informovat úplnou deaktivací vašeho účtu.

Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní identifikační údaje poskytnuté pro objednávky internetového obchodu nebo požadavek na službu budou použity, pouze pokud si také vytvoříte účet nebo se přihlásíte k odběru propagačních akcí, k plnění našich závazků vůči vám.

Podmínky zpracování osobních údajů jsou k dispozici v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

Vámi poskytované informace

Jakékoli osobní identifikační údaje, které poskytnete společnosti ELECTROLUX PROFESSIONAL prostřednictvím těchto Stránek, jsou chráněny příslušnými zákony. Nicméně přes tyto Stránky byste neměli společnosti ELECTROLUX PROFESSIONAL zasílat jakékoli důvěrné nebo zákonem chráněné informace. Souhlasíte s tím, že jakékoli informace nebo materiály, které vy nebo osoby za vás jednající poskytnou společnosti ELECTROLUX PROFESSIONAL, nebudou považovány za důvěrné ani zákonem chráněné. Poskytnutím takových informací nebo materiálů společnosti ELECTROLUX PROFESSIONAL plně postupujete a převádíte na společnost ELECTROLUX PROFESSIONAL všechna práva k duševnímu vlastnictví v těchto nebo k těmto informacím a materiálům a společnost ELECTROLUX PROFESSIONAL tím může volně užívat, kopírovat, vystavit veřejně, převádět, rozesílat, rozšiřovat, upravovat, postupovat a licencovat takové informace a materiály a dále souhlasíte s tím, že společnost ELECTROLUX PROFESSIONAL může volně užívat jakékoli vaše nápady, koncepty nebo know-how, které vy nebo osoby za vás jednající poskytnou společnosti ELECTROLUX PROFESSIONAL. Dále zaručujete, že společnosti ELECTROLUX PROFESSIONAL neposkytnete žádné informace nebo materiály, které by byly pomlouvačné, výhrůžné, obscénní, obtěžující nebo jinak nezákonné podle jakéhokoli příslušného práva nebo které by zahrnovaly zákonem chráněný materiál někoho jiného. Společnost ELECTROLUX PROFESSIONAL si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení smazat jakékoli informace, které prostřednictvím Stránek poskytnete.

Bezpečnost

Nesmíte: (a) užívat žádné zařízení ani software umožňující narušování provozu Stránek, ani (b) činit žádné úkony, které nepřiměřeně nebo bezdůvodně zatěžují infrastrukturu Stránek (jako např. zasílat hromadné e-maily – „spamy”), ani (c) zasahovat nebo manipulovat se software Stránek nebo její funkčností. Toto zahrnuje ukládání materiálu na Stránky, který je napaden viry, trojské koně, časované bomby nebo další prvky, které mohou poškodit programovou strukturu Stránek nebo do ní zasahovat.

Webové stránky třetích stran

Společnost ELECTROLUX PROFESSIONAL se nezavazuje sledovat ani kontrolovat obsah webových stránek dodávaný Třetí stranou ani není odpovědná za přesnost či spolehlivost webových stránek takovýchto třetích stran. Dále je společnost ELECTROLUX PROFESSIONAL oprávněna poskytovat na těchto Stránkách odkazy na webové stránky provozované jinými subjekty. Pokud používáte tyto stránky, opustíte tuto Stránku. Pokud navštívíte jakékoli odkazované webové stránky, činíte tak na své vlastní riziko a je vaší odpovědností učinit veškerá ochranná opatření k zajištění proti virům nebo dalším destruktivním elementům. Společnost ELECTROLUX PROFESSIONAL nečiní žádnou záruku ani prohlášení ohledně jakýchkoli webových stránek, na které odkazuje, ani ohledně informací na nich zobrazených ani ohledně produktů nebo služeb na nich popisovaných. Odkazy neznamenají, že společnost ELECTROLUX PROFESSIONAL nebo sponzoři těchto webových stránek schvalují užívání jakékoli ochranné známky, obchodního názvu, loga nebo symbolu chráněného autorským právem, který se prostřednictvím odkazů zobrazuje nebo je na nich přístupný, či že jsou s nimi spojeni nebo spřízněni, ani že jakékoli webové stránky, na které je odkazováno, jsou oprávněny užívat jakoukoli ochrannou známku, obchodní název, logo nebo autorským právem chráněný symbol společnosti ELECTROLUX PROFESSIONAL nebo jakékoli její dceřiné či spřízněné osoby.

Externí odkazy na webové stránky

Všechny odkazy na Stránky musí být schváleny písemně společností ELECTROLUX PROFESSIONAL, s výjimkou souhlasu, který společnost ELECTROLUX PROFESSIONAL uděluje pro odkazy, (i) které jsou čistě textové, obsahující pouze název „ELECTROLUX PROFESSIONAL” a neobsahují žádné zákonem chráněné ochranné známky společnosti ELECTROLUX PROFESSIONAL ani jejích poskytovatelů licencí, (ii) které odkazují pouze na stránku https://www.electrolux.cz/ nebo https://www.electroluxprofessional.com/cz/ a nikam hlouběji, (iii) které při aktivaci uživatelem zobrazí stránku přes celou obrazovku, v plně navigovatelném okně prohlížeče s lištami, a ne jako „frame” odkazovaných Stránek, a (iv) jejichž vzhled, umístění ani další aspekty nevytváří falešný dojem, že subjekt nebo jeho aktivity či produkty jsou spojené se společností ELECTROLUX PROFESSIONAL nebo jsou jí sponzorované, a nepoškozují ani nesnižují dobrou pověst spojenou s názvem a ochrannými známkami společnosti ELECTROLUX PROFESSIONAL nebo jejích spřízněných osob. Společnost ELECTROLUX PROFESSIONAL si vyhrazuje právo kdykoli odvolat tento souhlas k takovým odkazům dle svého vlastního uvážení.

Vyloučení implikovaných záruk

Přestože byla věnována pozornost zajištění přesnosti informací uváděných na těchto Stránkách, společnost ELECTROLUX PROFESSIONAL za ni nenese žádnou odpovědnost. MATERIÁLY MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI A TYPOGRAFICKÉ CHYBY. SPOLEČNOST ELECTROLUX PROFESSIONAL NEZARUČUJE PŘESNOST ANI ÚPLNOST MATERIÁLŮ ANI HODNOVĚRNOST JAKÉKOLI RADY, NÁZORU, PROHLÁŠENÍ NEBO JINÝCH INFORMACÍ ZOBRAZENÝCH NA STRÁNKÁCH ČI ŠÍŘENÝCH JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM. POTVRZUJETE, ŽE SPOLÉHÁNÍ NA JAKÝKOLI TAKOVÝTO NÁZOR, RADU, PROHLÁŠENÍ, MEMORANDUM NEBO INFORMACI JE VÝHRADNĚ NA VAŠE RIZIKO. VEŠKERÝ OBSAH JE POSKYTNUT JAK STOJÍ A LEŽÍ A JE DOSTUPNÝ. SPOLEČNOST ELECTROLUX SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ JAKÝCHKOLI PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÝCH ČI IMPLIKOVANÝCH, VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝLUČNĚ, ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO NĚJAKÝ KONKRÉTNÍ ÚČEL, SOULADU S JAKÝMIKOLI PŘEDPISY, NEBO PROVOZU TĚCHTO STRÁNEK ČI JEJICH OBSAHU. SPOLEČNOST ELECTROLUX PROFESSIONAL NEČINÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI TĚCHTO STRÁNEK. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JAKÉKOLI ZASÍLANÉ INFORMACE MOHOU BÝT ZADRŽENY. SPOLEČNOST ELECTROLUX PROFESSIONAL NEZARUČUJE, ŽE WEBOVÉ STRÁNKY NEBO SERVERY, NA NICHŽ TYTO STRÁNKY BĚŽÍ, ČI ELEKTRONICKÁ SDĚLENÍ ZASÍLANÁ SPOLEČNOSTÍ ELECTROLUX PROFESSIONAL JSOU PROSTA VIRŮ NEBO JAKÝCHKOLI JINÝCH ŠKODLIVÝCH PRVKŮ. VŠECHNA TAKOVÁ PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY A PODMÍNKY JSOU VYLOUČENY, POKUD JEJICH VYLOUČENÍ NENÍ ZAKÁZÁNO ZÁKONEM.

Omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST ELECTROLUX PROFESSIONAL NENESE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, REPRESIVNÍ, ZVLÁŠTNÍ NEBO VEDLEJŠÍ ŠKODY (VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝLUČNĚ, ŠKODY ZA UŠLÝ OBCHOD, SMLOUVU, PŘÍJEM, DATA, INFORMACE NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODU) VZNIKLOU NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z UŽITÍ NEBO SOUVISLOSTÍ S UŽITÍM NEBO Z NEMOŽNOSTI UŽITÍ TĚCHTO STRÁNEK NEBO OBSAHU, ČI VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY NEBO V SOUVISLOSTI S NÍ, A TO I V PŘÍPADECH, KDY SPOLEČNOST ELECTROLUX PROFESSIONAL BYLA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY. DÁLE VEDLE PODMÍNEK UVEDENÝCH V TÉTO SMLOUVĚ NENESE SPOLEČNOST ELECTROLUX PROFESSIONAL V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI CHYBY, NEPŘESNOSTI, OPOMENUTÍ NEBO JINÉ VADY NEBO NEAKTUÁLNOST ČI NEAUTENTIČNOST JAKÝCHKOLI INFORMACÍ UVEDENÝCH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH.

Povinnost omezit škody

Aniž by tím bylo dotčeno omezení odpovědnosti, které je uvedeno v této smlouvě, zavazujete se učinit veškeré dostupné kroky ke zmírnění vaší škody vzniklé v souvislosti s jakýmkoli nárokem nebo žalobou (ať už pro nedbalost, porušení smlouvy či jinak), kterou případně proti společnosti ELECTROLUX PROFESSIONAL vznesete.

Oznámení

Všechny odkazy na „písemně”, „oznámení” a „upozornění” a veškerá obdobná koncová vyjádření budou zahrnovat elektronické způsoby komunikace (např. e-mail) za předpokladu, že strana spoléhající na dané sdělení uchová přijatelný důkaz o tom, že sdělení bylo odesláno a obdrženo.

Promlčení a oddělitelnost

Jakákoli žaloba, kterou případně vznesete v souvislosti s vašim užíváním Stránek, musí být podána do jednoho (1) roku od data, kdy nárok nebo důvod žaloby vznikne. Pokud soud příslušné jurisdikce z jakéhokoli důvodu shledá jakékoli ustanovení Smlouvy nebo jeho část nevymahatelnou, takové ustanovení bude vymahatelné v maximálním povoleném rozsahu pro dosažení záměru Smlouvy a zbývající část této Smlouvy zůstane nadále plně platná a účinná.

Slib odškodnění

Souhlasíte, že společnost Electrolux Professional, její majetkově spřízněné osoby a příslušné pracovníky a zástupce při jakémkoliv porušení pravidel zde uvedených odškodníte a uhradíte jakékoliv nároky a výdaje plynoucí z neoprávněného používání těchto internetových stránek, včetně nákladů právního zastoupení.

Přístup z území a míst mimo Českou republiku

Společnost ELECTROLUX PROFESSIONAL nečiní žádné prohlášení ohledně toho, že materiály uvedené na těchto Stránkách jsou vhodné nebo dostupné k užití v jiných místech mimo Českou republiku a přístup k nim z území, kde je jejich obsah nezákonný, je zakázán. Pokud vstupujete na tyto Stránky z míst mimo Českou republiku, jste zodpovědni za dodržování všech místních zákonů.

Rozhodné právo

Vaše užívání těchto Stránek a tyto Podmínky užívání se řídí zákony České republiky, a to aniž by byla použitelná jejich ustanovení mezinárodního práva soukromého.

Rozhodná jazyková verze

Tyto Podmínky užívání jsou vyhotoveny v několika jazykových verzích, včetně této české jazykové verze, přičemž v případě jakéhokoliv rozporu jednotlivých jazykových verzí, je rozhodující znění Podmínek užívání v anglickém jazyce.

Podmínky & Ustanovení 2017-02-06T13:30:48+00:00 Electrolux Professional