PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto bychom vás rádi informovali o tom, jaké údaje o vás (dále jen „ osobní údaje“) shromažďujeme, za jakým účelem je používáme, s kým tyto osobní údaje sdílíme a jaká práva v této souvislosti máte .

Typy osobních údajů, které shromažďujeme:

A) kontaktní údaje – například jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a přihlašovací údaje;

B) informace o vašem nákupu výrobků nebo služeb – například registrační údaje výrobku, informace o záruce a stav přihlášení ke službám;

C) údaje o spokojenosti zákazníka a zpětná vazba – například výsledky průzkumů spokojenosti zákazníka a zpětné vazby ;

D) údaje shromažďované při vaší návštěvě našich webových stránek – například údaje shromažďované prostřednictvím cookies a jiné automaticky shromažďované údaje sloužící k tomu, abyste mohli lépe využívat naše webové stránky, nebo údaje, které nám poskytnete, když navštívíte naše webové stránky (například prostřednictvím kontaktního formuláře apod.);

E) údaje označující spotřebič – například číslo modelu (PNC), sériové číslo, verze softwaru, adresa identifikátoru síťového zařízení (MAC), model, barva apod.;

F) údaje o používání spotřebiče – například jak a kdy je zařízení používáno (četnost a v jakých cyklech);

G) údaje vygenerované samotným spotřebičem – například provozní údaje, otevření a uzavření vnitřních ventilů, využití a účinnost topného obvodu, teplota trouby, výkon motoru, činnosti řízené softwarem spotřebiče za účelem realizace vámi zvoleného cyklu/funkce, údaje o účinnosti, např. spotřeba vody, spotřeba energie; údaje o poloze, např. prostředí, ve kterém se spotřebič nalézá, jako je okolní teplota, vlhkost vzduchu, tvrdost vody.

Jak shromažďujeme osobní údaje:

 • od vás nebo od vašeho zástupce při nákupu vašeho výrobku, registraci vašeho výrobku, návštěvě našich webových stránek, aktivaci vašeho účtu, objednání služby, účasti na našich kampaních, hodnocení výrobku nebo stahování a používání aplikace;
 • od našich obchodníků a maloobchodníků;
 • od našich externích poskytovatelů služeb, dodavatelů a partnerů;
 • z veřejně dostupných zdrojů;
 • ze sociálních sítí, například Facebooku, pokud si zvolíte možnost používat Facebook ke zjednodušení přihlášení na naše webové stránky/do našich aplikací.

Můžete se rozhodnout, že nám některé typy osobních údajů neposkytnete. Pokud se tak rozhodnete, může se stát, že vám nebudeme moci poskytnout některé spotřebiče a/nebo služby či jejich funkce a vlastnosti, nebo že je nebudete moci využívat. Pokud však nebude uvedeno jinak, vaše rozhodnutí o tom, že nám informace neposkytnete, pro vás nebude mít právní důsledky.

Osobní údaje, které nám poskytnete, můžeme také kombinovat s dalšími informacemi shromážděnými online nebo offline, pokud to umožňují platné právní předpisy, včetně údajů poskytnutých třetími stranami, a budeme je používat nebo sdílet pro účely popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Údaje, které shromažďujeme, můžeme anonymizovat (to znamená, že je nebude možné spojit s vaší osobou, a tak již nebudou představovat osobní údaje).

Proč vaše osobní údaje zpracováváme a na jakém právním základě tak činíme

Vaše osobní údaje můžeme používat pro následující účely (dále společně jen „účely zpracování“):

Účely zpracování

Typ(y) osobních údajů

Právní základ

Pomoc při vývoji, testování, zlepšování a úpravách našich výrobků a služeb

Typy osobních údajů pod body C, E, F a G výše

Oprávněný zájem zlepšit a upravit naše výrobky a služby

V případě zamýšlené nebo skutečné reorganizace, fúze, akvizice, prodeje, společného podniku, postoupení nebo jiného nakládání s celým naším podnikáním, majetkem a akciemi nebo jakoukoliv jejich částí

Typy osobních údajů pod body A, B, C, D, E, F a G výše

Oprávněný zájem zlepšit a/nebo umožnit zamýšlenou či skutečnou reorganizaci, fúzi, akvizici, prodej, společný podnik, postoupení nebo jiné nakládání s celým naším podnikáním, majetkem a akciemi nebo jakoukoliv jejich částí

Zasílání marketingových sdělení

Vaše kontaktní údaje (typ osobních údajů pod body A a B výše)

Souhlas s prodejem našich výrobků a služeb na trhu nebo oprávněný zájem na takovém prodeji

Umožnit funkce v souladu s popisem zařízení/služby

Typy osobních údajů pod body A, E, F a G výše

Plnění smlouvy

Poskytování výrobků a služeb, které jste si vyžádali

Typy osobních údajů pod body A, C, D, E, F a G výše

Plnění smlouvy

Podávání administrativních oznámení, například příručka uživatele/oznámení o bezpečnosti výrobku ve vztahu k vašemu zařízení, službě nebo účtu

Typy osobních údajů pod body A, B, E, F a G výše

Plnění smlouvy

Řešení problémů a oprav

Typy osobních údajů pod body A, E, F a G výše

Plnění smlouvy

Komunikace o vašem výrobku, službě nebo účtu a podobné činnosti týkající se zákaznické podpory

Typy osobních údajů pod body A, B, C, D, E, F a G výše

Plnění smlouvy a jiný oprávněný účel, například průběžné informování o výrobcích, službách nebo účtu

Interní obchodní účely, včetně bezpečnosti, analytiky, kontroly, a pro účely naší hlavní provozní činnosti

Typy osobních údajů pod body A, B, C, D, E, F a G výše

Oprávněný zájem napomáhat a umožňovat plnění našich interních obchodních potřeb

Vyhodnocení vaší zpětné vazby v rámci vašich hodnocení a recenzí na naše výrobky a služby

Typy osobních údajů pod body A a C výše

Oprávněný zájem zdokonalovat naše výrobky

Správa a provoz našich webových stránek a aplikací, včetně registrace online

Typy osobních údajů pod body A, B, C, D, E, F a G výše

Plnění smlouvy nebo jiného oprávněného zájmu, jako je zlepšení zkušenosti uživatele

Váš souhlas

Pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání vašeho souhlasu nebude mít nicméně vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování údajů, které proběhlo s vaším souhlasem předtím, než jste jej odvolali.

Údaje, které sdílíme

Pro účely zpracování uvedené výše můžeme vaše osobní údaje poskytnout nebo sdělit:

 • v případech, kdy to vyžaduje zákon, k dodržení zákonem stanoveného postupu a/nebo při vyřizování žádostí veřejných či státních orgánů;
 • společnostem v rámci skupiny Electrolux Professional;
 • poskytovatelům služeb a dodavatelům pověřeným poskytovat naším jménem služby a spotřebiče, jakož i našim partnerům;
 • třetí straně v případě zamýšlené nebo skutečné reorganizace, fúze, akvizice, prodeje, společného podniku, postoupení nebo jiného nakládání s celým naším podnikáním, majetkem a akciemi nebo jakoukoliv jejich částí;
 • při uplatňování našich podmínek a ujednání; nebo
 • k ochraně našich práv.

Pokud společnost Electrolux Professional předává vaše osobní údaje třetí straně, vyžaduje, aby se taková třetí strana zavázala vaše osobní údaje chránit a nakládat s nimi v souladu se všemi právními, regulatorními a smluvními závazky nebo pokyny, které jí dáme.

Vaše možnosti volby ve vztahu k marketingu a informacím

Máte určité možnosti volby, pokud jde o to, jakým způsobem používáme a sdílíme vaše osobní údaje pro marketingové a podobné účely. Společnost Electrolux Professional vám může s vaším souhlasem zasílat informace o spotřebičích, službách, akcích a propagačních akcích. Tato sdělení mohou být předávána různými kanály: e-mailem, telefonicky, prostřednictvím SMS, poštou nebo na sociálních sítích. Chtěli bychom vám poskytnout co nejlepší zážitky, a proto jsou vám tato sdělení na základě shromážděných údajů a vašich preferencí přizpůsobována na míru.

Tam, kde to vyžaduje zákon, si vyžádáme váš předchozí souhlas. Svůj souhlas pro marketingové účely můžete kdykoliv odvolat. Můžete například zrušit zasílání zpráv podle návodu uvedeného ve zprávě nebo navštívit svůj online účet a upravit nastavení svých marketingových preferencí.

I přesto, že zvolíte možnost zakázat zasílání marketingových sdělení, mohou být vaše osobní údaje používány pro ostatní účely popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, jako například ke komunikaci s vámi pro administrativní či transakční účely v rámci našeho smluvního vztahu s vámi nebo v případech, kdy to vyžadují právní předpisy.

Vaše práva podle právních předpisů EU/EHP

Pokud se nacházíte v EU/EHP nebo pokud jsou vaše osobní údaje jinak zpracovávány subjektem patřícím Electrolux Professional Group v rámci EU/EHP, máte následující práva:

A. právo na přístup ke svým osobním údajům;

B. právo na opravu svých osobních údajů;

C. právo vyžádat si vymazání svých osobních údajů;

D. právo na omezení zpracování svých osobních údajů;

E. právo vyžádat si, aby vám byly vaše osobní údaje poskytnuty ve formátu, který může být zaslán vám nebo jiné organizaci (přenositelnost údajů);

F. právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů; a

G. právo podat stížnost k příslušnému dozorovému orgánu.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně těchto práv nebo pokud byste si přáli některé z nich uplatnit, můžete tak učinit písemně, telefonicky nebo e-mailem.

Upozorňujeme, že uplatnění těchto práv může mít vliv na naši schopnost poskytnout vám některé spotřebiče, funkce nebo služby.

Zabezpečení vašich osobních údajů

Společnost Electrolux Professional provádí odpovídající technická a organizační opatření v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, včetně požadavku, aby odpovídající opatření k ochraně vašich osobních údajů prováděli i naši poskytovatelé služeb, obchodní partneři nebo odborní poradci.

Uchovávání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu vyžadovanou právními předpisy nebo ustanoveními jakékoliv příslušné smlouvy. Pokud není stanoven žádný právní požadavek, budeme vaše osobní údaje uchovávat pouze po dobu, která je nezbytně nutná k naplnění účelu nebo účelů, pro které byly tyto údaje shromážděny.

Předávání údajů do zahraničí

Jako globální společnost můžeme vaše osobní údaje uchovávat na území Evropské unie (EU) nebo Evropského hospodářského prostoru (EHP) či na jiných místech, kde se nacházejí naše subjekty nebo naši poskytovatelé služeb a dodavatelé nebo kde jsou umístěny naše či jejich servery.

Vaše osobní údaje si můžeme předávat mezi společnostmi ve skupině Electrolux Professional Group nebo je můžeme předat třetí straně – některému z našich zahraničních poskytovatelů služeb a dodavatelů, kteří jednají naším jménem, a to pro účely popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Konkrétní informace pro občany EU/EHP ohledně předávání údajů do zahraničí

Vaše údaje mohou být předány do země mimo EU/EHP, která nemusí zajišťovat úroveň ochrany osobních údajů odpovídající úrovni ochrany v EU/EHP. Při takovémto předávání osobních údajů do zahraničí provádíme odpovídající bezpečnostní a ochranná opatření v souladu s požadavky právních předpisů, včetně používání standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí, zásad etického jednání a/nebo Závazných korporátních pravidel. Kopie těchto dokumentů si můžete vyžádat na níže uvedené adrese.

Jak nás můžete kontaktovat

Odpovědným správcem vašich osobních údajů je společnost Electrolux Professional AB a/nebo lokální subjekt Electrolux Professional Group.

Pokud si přejete uplatnit svá práva subjektu údajů nebo pokud máte jakékoliv jiné dotazy ohledně tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, zašlete prosím svoji žádost prostřednictvím emailu privacy@electroluxprofessional.com

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou následující:

Electrolux Professional AB

Group Privacy Office

Franzéngatan 6

112 51 Stockholm

Sweden

privacy@electroluxprofessional.com

www.electroluxprofessional.com/data-privacy-statement/


Aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být aktualizováno. Případné změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nabývají účinnosti datem jejich zveřejnění nebo jiným způsobem, který stanoví zákon.

Datum poslední aktualizace: 2. března 2020

Data Privacy Statement 2018-05-22T08:07:05+00:00 Electrolux Professional