Dobré jídlo - Restaurace - SkyLine - Thermaline

Narru Restaurant

Donostia-San Sebastián, Španělsko

Výjimečná esence Baskicka

Restaurace Narru se nachází přímo v centru města Donostia-San Sebastián, pod hotelem Arbaso. Vyniká svou tradiční kuchyní, kterou vede šéfkuchař Iñigo Peña, který uctívá místní produkty.
Baskická jídla s inovativním nádechem, propracované denní menu nebo pintxos v designové restauraci.

Restaurante Narru

Pradědeček Iñiga Peñy byl profesionální hráč hry paddle a Narru byla jeho přezdívka.
Prezentují produkt v jeho podstatě, s respektem a náklonností, bez okras. S hlubokým vědomím toho, co příroda nabízí. Každá ingredience je vybírána pro svou čistotu, intuitivně, bez maskování. Čistá transparentnost, vytváření pokrmů ze surovin.

MicrosoftTeams-image (3)

Tým Narru používá koncept: #NARRUTEAM

“#Narruteam je koncept týmové práce, předávání štafety od jednoho k druhému, aby byl v případě potřeby k službám klienta. Specializace každého profesionála, spojená zvláštním způsobem chápání kuchyně, umožňuje celému týmu uspokojit každou potřebu personalizovaným způsobem, respektujícím produkt, vynikající v prezentaci a dokonalost ve formě“.

#Narruteam; zkušenosti a mládí. Průběžné školení. Tradice, původ a kult místních a sezónních produktů v kuchyni. Inovace a svěžest v prezentaci a estetice. Tradiční know-how v kuchyni. Nejnovější generace v managementu.

To je #Narruteam: profesionální síla pro svět v neustálém vývoji.

“Proč Electrolux Professional?”

“Vždy jsem věřil v Electrolux Professional. Zjistil jsem, že je to jedna z nejlepších značek na trhu. Zvolili jsme řadu Thermoline, protože kombinuje spolehlivost s výkonem a designem.”

Říká Iñigo Peña, majitel restaurace Narru

The extraordinary of the essence

The Narru Restaurant is located right in the centre of Donostia-San Sebastián, under the Hotel Arbaso. It stands out for its traditional cuisine, led by chef Iñigo Peña, who worships local produce.
Basque dishes with an innovative touch, an elaborate menu of the day or pintxos, in a designer restaurant.

Restaurante Narru

Iñigo Peña’s great-grandfather was a professional paddle player and Narru was his nickname. Narru comes from larrua which means leather, which is what the balls are made of on the outside. NARRU owes its colours to brown, to leather, to tradition, to noble materials.
That is why they present the product in its essence, with respect and affection, without frills. With a deep awareness of what nature has to offer. Each ingredient is chosen for its purity, intuitively, without masking it. Pure transparency, creating dishes from the raw material.

MicrosoftTeams-image (3)

The Narru team uses the concept: #NARRUTEAM

#Narruteam is the concept of working as a team, passing the baton from one to the other, to be at the service of the client when required. United by a particular way of understanding cuisine, the specialisation of each professional allows the whole team to satisfy every need in a personalised way, respectful of the product, exquisite in presentation and excellence in form“.

#Narruteam; experience and youth. Continuous training. Tradition, origin and the cult of local and seasonal produce in the kitchen. Innovation and freshness in presentation and aesthetics. Traditional know-how in the kitchen. The latest generation in management.

This is #Narruteam: professional strength for a liquid world in continuous evolution.


“Why Electrolux Professional?”

“I have always believed in Electrolux Professional. I have found it to be one of the best brands on the market. We have chosen the Thermaline range because it combines reliability with power and design.”

Says Iñigo Peña, owner of Narru Restaurant

Narru Restaurant 2023-03-06T08:47:29+00:00 Electrolux Professional