KİŞİSEL VERİ GİZLİLİK BİLDİRİMİ

İşbu Kişisel Veri Gizlilik Bildirimi, hakkınızda hangi bilgileri ( "kişisel veriniz") topladığımız, bunları hangi amaçla kullandığımız, kimlerle paylaştığımız ve hangi haklara sahip olduğunuz hakkında size bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Topladığımız kişisel verilerin türleri:

A) İletişim bilgisi - isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve giriş bilgileri gibi;

B) Satın aldığınız ürün ve hizmetlerin bilgisi – ürün kayıt bilgileri, garanti bilgileri ve satın alınan hizmetlerdeki kayıt durumu gibi;

C) Tüketici memnuniyeti ve geribildirim verileri - müşteri memnuniyeti ve geri bildirim anketlerinin sonuçları gibi;

D) Websitemizi ziyaret ettiğinizde toplanan veriler - çerezler aracılığıyla toplanan veriler ve websitelerimizi sizlere sunabilmek için otomatik olarak toplanan diğer veriler ya da websitemizi ziyaret ettiğinizde sağladığınız bilgiler (iletişim formları aracılığıyla verdiğiniz veriler vb.) gibi;

E) Cihazı tanımlayan veriler - PNC numarası, seri numarası, yazılım versiyonu, MAC adresi, cihazın modeli ve rengi gibi;

F) Cihaz kullanım verileri - cihazın nasıl ve ne zaman kullanıldığı (hangi sıklık ve döngüde kullanıldığına ilişkin bilgiler);

G) Cihazın kendisi tarafından üretilen veriler - örneğin iç vanaların açılıp kapanması, ısıtma devresinin kullanımı ve verimliliği, fırın sıcaklığı, motor gücü, seçtiğiniz döngü/fonksiyonu sağlamak için cihazın yazılımınca yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışma verileri; örneğin su tüketimi, enerji tüketimine ilişkin verimlilik verileri; örneğin cihazı çevreleyen ortamın sıcaklığı, nemi, suyun sertliğine ilişkin durum verileri gibi.

Kişisel verileri aşağıdaki şekillerde topluyoruz:

 • siz veya temsilciniz ürünü satın aldığınızda, ürünü kaydettiğinizde, websitemizi ziyaret ettiğinizde, hesabınızı etkinleştirdiğinizde, hizmet sipariş ettiğinizde, kampanyalarımıza katıldığınızda, ürün incelemesi oluşturduğunuzda veya bir uygulamayı indirdiğinizde ya da kullandığınızda;
 • perakendecilerimizden ve bayilerimizden;
 • üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımız, tedarikçilerimiz ve ortaklarımızdan;
 • kamuya açık kaynaklardan;
 • sosyal medyadan, örneğin giriş yapmayı kolaylaştırmak için Facebook'u kullanarak websitemize/uygulamalarımıza giriş yapmanız halinde.

Birtakım kişisel verilerinizi bize vermemeyi tercih edebilirsiniz. Bunu yapmayı tercih etmeniz halinde, bazı cihazları ve/veya hizmetleri veya bunların işlev ve özelliklerini sunabilme imkanımız veya sizin bunlardan yararlanabilme olanağınız kısıtlanabilir. Ancak aksi belirtilmedikçe, bu verileri vermemek sizin için herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacaktır.

Ayrıca sağladığınız kişisel verileri, üçüncü kişilerce sağlanan bilgiler de dahil olmak üzere çevrimiçi veya çevrimdışı olarak toplanan diğer bilgilerle yürürlükte bulunan kanunların izin verdiği ölçüde birleştirebilir ve bu Kişisel Veri Gizlilik Bildirimİ'nde açıklanan amaçlar için kullanabilir veya paylaşabiliriz. Topladığımız bilgileri anonim hale getirebiliriz (diğer bir deyişle, bu verileri artık sizinle ilişkilendirilemeyecek ve dolayısıyla kişisel veri teşkil etmeyecek hale getirebiliriz).

Kişisel verilerinizi işleme nedenlerimiz ve işlemenin hukuki dayanağı

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla kullanabiliriz (toplu olarak “İşleme Amaçları”):

İşleme Amaçları

Kişisel veri türü

Hukuki dayanak

Ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesine, test edilmesine, iyileştirilmesine ve değiştirilmesine yardımcı olmak

Yukarıdaki C, E, F ve G türüne ait veriler

Ürün ve hizmetlerimizi geliştirme ve değiştirmeye yönelik meşru menfaat

İşletmemizin, varlıklarımızın veya hisse senetlerimizin tamamının veya bir kısmının öngörülen veya mevcut durumda yeniden yapılandırma, birleşme, devralma, satış, ortak girişim, devir veya diğer işlemlere konu olması

Yukarıdaki A, B, C, D, E, F ve G türüne ait veriler

İşletmemizin, varlıklarımızın veya hisse senetlerimizin tamamının veya bir kısmının konu olduğu öngörülen veya mevcut durumda yeniden yapılandırma, birleşme, devralma, satış, ortak girişim, devir veya diğer işlemleri kolaylaştırma ve/veya mümkün kılmaya yönelik meşru menfaat

Sizinle pazarlama amaçlı iletişim kurmak

İletişim bilgileriniz (yukarıdaki A ve B türüne ait veriler)

Rıza veya ürün ve hizmetlerimizi pazarlamaya yönelik meşru menfaat

Cihazın/hizmetin işlevlerinin cihaz/hizmet açıklamasına uygun olarak çalışmasını sağlamak

Yukarıdaki A, E, F ve G türüne ait veriler

Sözleşmenin ifası

Talep ettiğiniz ürün ve hizmetleri sunmak

Yukarıdaki A, C, D, E, F ve G türüne ait veriler

Sözleşmenin ifası

Cihazınız, hizmetiniz veya hesabınızla ilgili kullanım kılavuzu/ürün güvenliği bildirimleri gibi idari bildirimlerde bulunmak

Yukarıdaki A, B, E, F ve G türüne ait veriler

Sözleşmenin ifası

Sorun giderme ve onarım

Yukarıdaki A, E, F ve G türüne ait veriler

Sözleşmenin ifası

Ürün, hizmet veya hesap ve benzeri müşteri hizmetleriyle ilgili faaliyetler hakkında sizinle iletişim kurmak

Yukarıdaki A, B, C, D, E, F ve G türüne ait veriler

Sözleşmenin ifası veya ürünler, hizmetler ya da hesap hakkında sizi bilgilendirmeye yönelik meşru menfaat

Güvenlik, analiz, denetim ve temel operasyonel faaliyetlerimiz de dahil olmak üzere şirket içi ticari amaçlar

Yukarıdaki A, B, C, D, E, F ve G türüne ait veriler

Şirket içi faaliyetlerimizde amaçlarımızı yerine getirmemizi mümkün kılmaya ve kolaylaştırmaya yönelik meşru menfaat

Ürün veya hizmetlerimizi derecelendirdiğinizde ve değerlendirdiğinizde geri bildiriminizi değerlendirmek

Yukarıdaki A, C türüne ait veriler

Ürünlerimizi geliştirmek için meşru bir menfaat

İnternetten kayıt işlemleri de dahil olmak üzere websitelerimizi ve uygulamalarımızı yönetmek ve işletmek

Yukarıdaki A, B, C, D, E, F ve G türüne ait veriler

Sözleşmenin ifası veya kullanıcı deneyimini genişletmeye yönelik meşru menfaat

Rızanız

Kişisel Verileriniz, vermiş olduğunuz açık rızanıza istinaden işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi sizin rızanıza dayanarak işlediğimiz durumlarda, rızanızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Ancak, rızanızı geri çekmeniz, geri çekmeden önce rızanıza dayanan herhangi bir işleme faaliyetini hukuka aykırı kılmayacaktır.

Paylaştığımız veriler

Yukarıda belirtilen İşleme Amaçları dahilinde kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen şekillerde ve kişilerle paylaşabilir veya ifşa edebiliriz:

 • Kanunların gerekli kıldığı hallerde, veya hukuki süreçlere uygun hareket etmek ve/veya kamu ve hükümet yetkililerinin taleplerini yerine getirmek için;
 • Electrolux Professional grubu şirketleri ile;
 • İş ortaklarımızla ve bizim adımıza hizmet ve cihaz sunan servis sağlayıcılar ve tedarikçiler ile;
 • İşletme, varlık ve hisse senetlerimizin tamamının veya bir kısmının öngörülen veya mevcut bir yeniden yapılanma, birleşme, devralma, satış, ortak girişim, devir veya diğer işlemlere konu olması durumunda üçüncü bir kişiyle;
 • Şartlarımızı ve koşullarımızı uygulamak için; veya
 • Haklarımızı korumak için.

Electrolux Professional, kişisel verileri üçüncü bir kişiyle paylaşırken, söz konusu üçüncü kişinin kişisel verilerinizi tüm yasal, idari ve sözleşmesel yükümlülüklere veya verdiğimiz diğer talimatlara uygun olarak korumayı ve işlemeyi kabul ettiğini temin eder.

Pazarlama ve bilgilendirmeye ilişkin tercihleriniz

Kişisel verilerinizi pazarlama ve benzeri amaçlar için kullanma ve paylaşma yöntemlerimizle ilgili belirli seçeneklerine sahipsiniz. Sizin rızanızı almak şartıyla, Electrolux Professional size cihazlar, hizmetler, etkinlikler ve promosyonlar hakkında bilgi verebilir. Söz konusu iletişim ; e-posta, telefon, SMS, posta, sosyal ağlar ve benzeri farklı kanallardan sağlanabilir. Size en iyi deneyimi sunmayı hedeflediğimizden, söz konusu iletişim, toplanan verilere ve tercihlerinize göre şekillendirilebilir.

Kanunların gerekli kıldığı durumlarda, önceden onayınızı alacağız. Pazarlama amaçlı iletişim için verdiğiniz onayı her zaman geri çekebilirsiniz. Örneğin, mesajlardaki abonelikten çıkma talimatlarını izleyerek veya pazarlama tercihlerinizi güncellemek için çevrimiçi hesabınıza girerek mesajlar listesinden çıkabilirsiniz.

Pazarlama iletişimi almamayı tercih ederseniz, kişisel verileriniz, bulunduğumuz sözleşme ilişkisinin bir parçası olarak veya kanunların gerekli kıldığı durumlarda idari veya işlem amaçlı olarak sizinle iletişim kurmak gibi bu Kişisel Veri Gizliliği Bildirimi'nde açıklanan diğer amaçlar için kullanılabilir.

AB/AEA hukuku nezdinde haklarınız

AB/AEA'da bulunuyorsanız veya kişisel verileriniz AB/AEA sınırları içinde Electrolux Professional Grubunun bir kuruluşu tarafından işleniyorsa aşağıdaki haklara sahipsiniz:

A. Kişisel verilerinize erişim talebinde bulunma

B. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi

C. Kişisel verilerinizin silinmesini talep etme

D. Kişisel verilerinizin işlenmesini sınırlama

E. Kişisel verilerinizin size veya başka bir kuruluşa aktarımını mümkün kılacak bir şekilde sunulması talebinde bulunma (taşınabilirlik);

F. Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme; ve

G. Yetkili denetim otoritesine şikayette bulunma.

Bu haklarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya bu haklardan herhangi birini kullanmak istiyorsanız; yazılı olarak, telefonla veya e-posta yoluyla bize ulaşabilirsiniz.

Bu hakların kullanmanız halinde, belirli cihazları, işlevleri veya hizmetleri sunma imkanımızın etkilenebileceğini lütfen unutmayın.

Kişisel verilerinizin güvenliği

Electrolux Professional, servis sağlayıcılarımızın, iş ortaklarımızın veya profesyonel danışmanlarımızın kişisel verilerinizi korumak için uygun önlemleri kullanmasını sağlamak da dahil olmak üzere, veri koruma kanunları doğrultusunda uygun teknik ve idari önlemleri alacaktır.

Kişisel verilerinizin saklanması

Kişisel verilerinizi kanunların gerekli kıldığı sürece veya herhangi bir sözleşme kapsamında gerekli olduğu sürece saklayacağız. Hakkınızda toplanan verileri, yasal bir zorunluluğun bulunmadığı hallerde, yalnızca söz konusu verilerin toplanma amaçlar uyarınca gerekli olduğu müddetçe saklayacağız.

Uluslararası aktarımlar

Global bir şirket olarak, kişisel verilerinizi Avrupa Birliği (AB) veya Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) veya hizmet sağlayıcılarımızın ve tedarikçilerimizin ya da sunucularımızın bulunduğu diğer yerlerde saklayabiliriz.

Bu Kişisel Veri Gizlilik Bildirimi'nde açıklanan amaçlar kapsamında, verilerinizi Electrolux Professional Grup şirketleri arasında aktarabilir veya bilgileri bizim adımıza hareket eden uluslararası üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımızla ve tedarikçilerimizle paylaşabiliriz.

Uluslararası aktarım konusunda AB/AEA vatandaşlarına özel bilgiler

Verileriniz AB/AEA dışındaki AB/AEA ile eşdeğer düzeyde veri koruması sağlayamayan bir ülkeye aktarılabilir. Söz konusu uluslararası aktarımlar için Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış olan Standart Sözleşme Maddeleri, Davranış Kuralları ve/veya Şirket Kurallarının kullanımı da dahil olmak üzere, kanunların gerekli kıldığı uygun önlem ve korumaları sağlamaktayız. Aşağıdaki adresten bize ulaşarak bu belgelerin birer kopyasını isteyebilirsiniz.

Bize ulaşın

Veri sorumlunuz Electrolux Professional AB ve/veya bulunduğunuz bölgede faaliyet gösteren Electrolux Professional Grup tüzel kişisidir.

İlgili kişi olarak haklarınızı kullanmak istiyorsanız veya bu Kişisel Veri Gizlilik Bildirimi ile ilgili başka sorularınız varsa, lütfen talebinizi privacy@electroluxprofessional.com adresine e-posta ile gönderin.

Veri Koruma Görevlisi'nin iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır:

Electrolux Professional AB

Group Privacy Office

S:t Goransgatan 143

112 17 Stockholm

Sweden

privacy@electroluxprofessional.com

www.electroluxprofessional.com/data-privacy-statement/


Kişisel Veri Gizliliği Bildirimi'nde yapılan güncellemeler

Bu Kişisel Veri Gizliliği Bildirimi'ni güncelleyebiliriz. Bu Kişisel Veri Gizliliği Bildirimi'nde yapılacak herhangi bir değişiklik, yayınlandığı tarihten itibaren veya gerekli kıldığı şekilde geçerli olacaktır.

Son güncelleme: 2 Mart 2020.

Reset consent preference
Data Privacy Statement 2018-05-24T10:28:09+00:00 Electrolux Professional