Featured-Banner-H---banner-equipment-maintainance

Steg för att garantera säkerheten och
förlänga kapaciteten under overksamma perioder

Ibland måste din utrustning tas ur bruk under längre tidsperioder.  Electrolux Professional ger tips om åtgärder som förlänger livslängden för dina maskiner och garanterar att de behåller sina prestanda och säkra användning även i framtiden.

Storkökslösningar

OBSERVERA
Innan du utför något arbete, kom ihåg att använda lämplig personlig skyddsutrustning som glasögon, ansiktsmask, handskar, skyddsskor, lämpliga arbetskläder osv.
I tveksamma fall, kontakta din lokala Electrolux Professional återförsäljare: de hjälper dig gärna.

Rostfritt stål
målade/belagda ytor – utrustning i allmänhet

stainless1

A. Förberedelser före urdrifttagning:

 • Rengör alla ytor från damm, smuts och fett. Använd inte stålull, borstar, stålskrapor eller rengöringsmedel som innehåller slipmedel.
 • När ytorna är rena, skydda alla rostfria ytor på bänkar, neutrala ytor, förvarings- och tillredningsområden med ett tunt lager vaselin för att bevara materialens finish.
 • Om det är möjligt, täck över ytorna med en plastfilm för att undvika dammansamling, och se till att den inte fastnar på ytan för att undvika sprickkorrosion

B. Återställning efter urdrifttagning:

 • Ta bort skyddsfilmen från alla ytorna, desinficera därefter alla ytor som kan komma i kontakt med livsmedel. Observera: klorinbaserade produkter är desinficerande, men förändrar skyddslagret på rostfritt stål och får därför inte användas.
 • Det rekommenderas att använda lämpliga produkter baserade på väteperoxid eller ammoniumsalter. Etanol med biocidliknande egenskaper kan också användas.
 • Efter desinficeringen, skölj med vatten och en fuktig duk och torka noggrant alla rostfria stålytor för att förhindra oxidering.
 • Om ytorna inte rengjordes ordentligt före urdrifttagningen, se anvisningarna ovan.
 • Kom ihåg att ventilera lokalen under dessa arbeten.

Öppna gasbrännare – ugnsserier

gas-open-burners

A. Förberedelser före urdrifttagning:

 • Rengör brännare, ställ och ytor med en fuktig duk. Se till att duken inte lämnar några fiber.
 • Rengör spetsen på termoelementen med en borste utan metallborst.
 • Var noggrann med att gasmunstyckena inte blockeras eller sätts igen.
 • Rengör och torka ugnsutrymmet – lämna ugnsluckan på glänt för att tillåta luftcirkulation, såvida det inte finns risk att damm, insekter, skadedjur osv. kan komma in i ugnsutrymmet.
 • Stäng alla gasventiler och koppla ur gasförsörjningen vid närmaste frånskiljningsställe.

B. Återställning efter urdrifttagning:

 • Öppna gasventilerna.
 • Kontrollera flammans jämnhet (max./min.) för varje brännare.
 • Ugnar: innan du tar dem i drift, kontrollera förekomsten av skadedjur och vida lämpliga åtgärder.

Tillagningsytor:
grill, stekhäll, kokplatta, keramisk häll, High Speed Multi Cooker

frytop

A. Förberedelser före urdrifttagning:

 • Vid rester som fastnat, öka temperaturen gradvis till max för att bränna bort dem. När de är förkolnade och yttemperaturen har sjunkit, använd en rengöringslösning för tillagningsytor
  vid höga temperaturer, så som Electrolux Professional avfettningsmedel C40 för heta ytor (kod 0S1841), som fungerar vid 175 °C eller lägre temperaturer. Använd tillsammans med en mjuk duk och ljummen tvållösning.
 • Använd en skrapa vid behov: börja vid änden längst bort från dig och dra skrapan mot dig samtidigt som du tar bort beläggningar som fastnat. Var försiktig så att du inte skadar ytan.
 • Användningen av kallt vatten eller iskuber är absolut förbjuden, eftersom det skulle orsaka en termisk chock och skada tillagningselementen.
 • Töm och rengör alla fett-/smutslådor, -kärl eller-behållare.
 • För direkta tillagningsytor (som stekhäll, multifunktionsspisar), värm upp dem under minst 5 minuter när de är avfettade och rengjorda för att de ska torka. Stäng sedan av värmen och stryk på ett tunt skikt vegetabilisk olja.
 • Lyft om möjligt upp hällen och rengör undertill.

B. Återställning efter urdrifttagning:

 • Elektriskt uppvärmd utrustning: ställ effekten/temperaturen på minimum under minst 1 timme för att förhindra fel på de elektriska värmeelementen till följd av eventuell fuktansamling.
 • Om ytorna inte rengjordes ordentligt vid urdrifttagningen, ska arbetsmomenten som beskrivs under ”Förberedelser före urdrifttagning” först utföras.
 • Tillagningsytor behöver inte desinficeras med kemiska produkter, eftersom arbetstemperaturen ger samma effekt: kom därför ihåg att värma upp ytorna till max. effekt under några minuter före den första tillagningen.
 • Stryk åter på skiktet av vegetabilisk olja på de direkta tillagningsytorna.

A. Förberedelser före urdrifttagning:

 • Töm ut all olja från alla tankar och ta hand om den via de vanliga återvinningskanalerna. Det rekommenderas att inte filtrera oljan för återanvändning, särskilt pga. av koncentrationerna av akrylamid och utsläppen av keton och aldehyd (oxidering av olja och absorption av fukt).
 • Fyll tankarna med vatten och 10 % vinäger, tillsätt ett par skedar bakpulver; koka kraftigt under några minuter för en effektiv rengöring. Den följande tömningen avfettar och rengör även slangar, kranar, kärl och oljefiltreringssystem.
 • När utrustningen är rengjord, torka ytan noggrant.
 • Rengör alla korgar, avtagbara korgstöd osv. i en diskmaskin.
 • Placera sedan korgarna i tanken och täck med locket (i förekommande fall).

B. Återställning efter urdrifttagning:

 • Elektriskt uppvärmd utrustning: ställ effekten/temperaturen på minimum under minst 1 timme för att förhindra fel på de elektriska värmeelementen till följd av eventuell fuktansamling.
 • Om oljan inte tömdes ut från tankarna före driftstoppet, utför först arbetsmomenten som beskrivs under ”Förberedelser före urdrifttagning”. VARNING för fast olja/fett (som palmolja): smält oljan för att tömma ut den, eftersom oljan normalt riskerar att fatta eld om den värms upp.
 • Innan utrustningen åter tas i drift, kontrollera förekomsten av damm, insekter, skadedjur osv. och vida lämpliga åtgärder.

Vattenbad, pastakokare och självserveringsutrustning:

pasta

A. Förberedelser före urdrifttagning:

 • Vänta tills baljorna och det återstående vattnet kyls ned; töm dem sedan fullständigt. Töm inte ut varmt vatten från pastakokaren: annars kan behållaren skadas. (Avlägsna ev. kalkavlagringar med lämpliga avkalkningsprodukter (eller varm vinäger). Kontrollera skicket och förekomsten av tätningar på avtappningspluggarna. Ta bort föroreningar, skölj och torka därefter alla rostfria stålytor och skydda dem enligt anvisningarna i avsnittet ”Rostfritt stål – målade/belagda ytor – utrustning i allmänhet”.
 • Stäng alla vattenförsörjningsventiler.

B. Återställning efter urdrifttagning:

 • Öppna vattenförsörjningsventilerna och fyll behållarna innan du sätter igång produkten (annars kan behållaren skadas).
 • Elektriskt uppvärmd utrustning: ställ effekten/temperaturen på minimum under minst 1 timme för att förhindra fel på de elektriska värmeelementen till följd av eventuell fuktansamling.
 • Om vattnet inte tömdes ut under förberedelsen för urdrifttagning, följ de aktuella anvisningarna.
 • Innan arbetet återupptas, rekommenderas att utföra desinficeringen enligt anvisningarna i avsnittet ”Rostfritt stål – målade/belagda ytor – utrustning i allmänhet”.

A. Förberedelser före urdrifttagning:

 • Frånskilj spänningsförsörjningen (eldrivna enheter) eller gasförsörjningen (gasvärmda enheter) vid det närmaste frånskiljningsstället.
 • Rengör brickan och grilldelen.

B. Återställning efter urdrifttagning:

 • Eldrivna enheter: ställ effekten/temperaturen på minimum under minst 1 timme för att förhindra fel på de elektriska värmeelementen till följd av eventuell fuktansamling.
 • Gasuppvärmda enheter: öppna gasventilen och kontrollera att flamman är jämn (vid max./min.).

High Speed Multicooker

boiling-pan

A. Förberedelser före urdrifttagning:

 • Rengör kärlet noggrant och ta bort fett och smutsrester. Avkalka det vid behov.
 • Skölj och torka, skydda sedan kärlets ytan med vaselin och stäng det med ett lock.
 • Ta bort avtappningskranen (i förekommande fall): rengör den noggrant och smörj med livsmedelsfett.
 • Stäng av alla försörjningar (gas, el, vatten).

B. Återställning efter urdrifttagning:

 • Anslut försörjningarna.
 • Rengör kärlet noggrant, avlägsna det skyddande vaselinet.
 • Om kärlet inte förbereddes på korrekt sätt före idrifttagningen, krävs en noggrann rengöring/avfettning.
 • Kontrollera att avtappningskranen fungerar: återfetta den om den kärvar.
 • Fyll kärlet med vatten: koka kraftigt och töm ut vattnet.
 • Kontrollera om det finns något synligt vattenläckage undertill (vid läckage måste en specialtekniker anlitas).

Speedelight
High Speed Snack Grill

Smörgåsgrill restaurang - SpeeDelight

A. Förberedelser före urdrifttagning:

 • Utför en fullständig rengöring enligt veckorutinen, inklusive den dagliga rengöringen plus de extraarbeten som ska utföras varje vecka. Använd rengöringsmedel C41 – kod 0S2292 (som fungerar vid 175 °C eller vid lägre temperaturer) – låt det verka under 1 minut.
 • Alla delar (inklusive arbetsyta, glas, övre platta, tillagningsutrymme, täcklister och ångkammare) måste vara rena och noggrant avfettade: demontera delarna enligt användarhandboken. Efter rengöring av glaset, skydda det med den högtemperaturresistenta silikonkudden (kod 653527).
 • Demontera de främre ramarna och rengör/byt ut kylluftsintagsfiltren.
 • Stäng slutligen locket och frånskilj strömförsörjningen.

B. Återställning efter urdrifttagning:

 • Öppna locket och ta bort den invändiga silikonkudden.
 • Om enheten inte är ordentligt förberedd för urdrifttagning, ska du först utföra en fullständig rengöring enligt veckorutinen.
 • Det rekommenderas att rengöra tillagningsytan innan du återupptar tillagningen.
 • Slå på strömförsörjningen och sätt på enheten.

Kombi- och konvektionsugnar

ovens

A. Förberedelser före urdrifttagning:

 • Utför en automatisk rengöringscykel av ugnsutrymmet; rengör sedan lucktätningen och luftintagsfiltret på frontpanelen.
 • Fullfölj rengöringen av ugnsutrymmet och ta bort alla föroreningar från fläktområdet: kom ihåg att frånskilja strömförsörjningen innan du tar bort fläktskyddet.
 • För flytande rengöringsmedel: det rekommenderas även att utföra ett slutligt lätt rengöringsprogram med de vattenanslutna slangarna för skölj- och rengöringsmedel: detta rengör slangar och pumpar och förhindrar att kemikalierna kristalliseras i dem.
 • Lämna luckan något öppen, såvida det inte finns risk för att damm, insekter, skadedjur osv. hamnar i ugnsutrymmet.
 • Enheter med boiler: avkalka boilern (detta kan kräva en specialiserad tekniker).
 • Stäng försörjningarna (vatten eller gas).

B. Återställning efter urdrifttagning:

 • Öppna försörjningarna (vatten eller gas).
 • Om ugnen inte är ordentligt förberedd för att tas ur drift, eller luckan var helt stängd, rengör först ugnsutrymmet (för flytande rengöringsmedel måste skölj- och rengöringsmedelpumparnas skick kontrolleras av en specialiserad tekniker).
 • Kontrollera lucktätningen och luftintagsfiltret på frontpanelen.
 • Kontrollera att boilern töms automatiskt.
 • Kontrollera att lucktätningen är tät i ångläget, tvätta den med tvålvatten, skölj och torka.
 • Kontrollera skicket för packningen och tätheten för genomföringarna.
 • Kontrollera tätningen och tätheten för kärntermometern.
 • Kontrollera luftintagsfiltret på frontpanelen.
 • Kontrollera avtappningssifonen.
 • Innan utrustningen åter tas i drift, kontrollera förekomsten av damm, insekter, skadedjur osv. och vida lämpliga åtgärder.
 • Andra åtgärder som kräver en specialiserad tekniker:
  • Kontrollera att vattenmagnetventilerna är täta
  • För flytande rengöringsmedel: innan du utför den första rengöringen av ugnsutrymmet, kontrollera skicket på skölj- och rengöringsmedelpumparna. Testa pumparna.
  • Demontera och rengör vattennivåsonderna och avkalka dem vid behov
  • Kontrollera tätheten för de elektriska uttagen inklusive kontaktorn
  • Kontrollera att konvektionsfläkten inte kärvar; byt annars ut tätningen
  • För gas, demontera första brännarna och rengör insidan; kontrollera sedan tänd- och joniseringselektroderna och byt dem vid behov

Diskmaskiner – FRONTMATAD & HUVDISKMASKIN

hoodtype

A. Förberedelser före urdrifttagning:

 • Rengör disktanken noggrant och ta bort alla föroreningar, avlagringar och fettansamlingar (avkalka vid behov).
 • Stäng vatteninloppsventilen och koppla från elnätet.
 • Rengör filtren, bräddavloppet, disk- och sköljarmarna.
 • Töm den atmosfäriska genomströmmaren om den är utrustad med en sköljpump.
 • Kontrollera maskinens utvändiga allmänna skick.
 • Rengör doppvärmaren och avkalka den vid behov.
 • Kontrollera mängden disk- och sköljmedel och stäng tankarna (beroende på utrustning) för att förhindra att disk- och sköljmedlet torkar.
 • Rengör diskmedels- och sköljslangarna.
 • Rengör vatteninloppsfiltret och kontrollera vatteninlopps- och avtappningsslangarna (byt vid behov).
 • Rengöring av kondensorn (beroende på utrustning).
 • Lämna luckan (frontmatad) eller huven (huvdiskmaskin) på glänt, såvida det inte finns risk för att damm, insekter, skadedjur osv. kommer in i enheten.

B. Återställning efter urdrifttagning:

 • Byt slangarna till de peristaltiska pumparna (en specialiserad tekniker kan behövas).
 • Öppna vatteninloppsventilen och slå på huvudströmbrytaren.
 • Om diskmaskinen inte är ordentligt förberedd för urdrifttagning, se ovanstående arbetsmoment.
 • Kontrollera alltid förekomsten av damm, insekter, skadedjur osv. och rengör noggrant.
 • Utför sedan flera diskprogram för att ta bort alla rester.
 • Fyll disk- och sköljmedelspumparna.
 • Töm och återta enheten i drift.

Diskmaskiner – TUNNELDISKMASKIN

rack-type-may-like-box

A. Förberedelser före urdrifttagning:

 • Rengör disktankarna noggrant och ta bort alla föroreningar, avlagringar och fettansamlingar; avkalka.
 • Stäng vatteninloppsventilen och koppla från elnätet.
 • Rengör ridåer, filter, bräddavlopp, disk- och sköljarmar.
 • Rengör doppvärmare och avkalka dem vid behov.
 • Kontrollera om det finns sprickor i vatteninloppsslangarna.
 • Rengör kondensorn, om den är monterad.
 • Kontrollera mängden disk- och sköljmedel och stäng tankarna (beroende på utrustningstyp) för att förhindra att disk- och sköljmedlet torkar.
 • Skölj diskmedelsslangarna
 • Lämna luckan på glänt, såvida det inte finns risk för att damm, insekter, skadedjur osv. hamnar i enheten.

B. Återställning efter urdrifttagning:

 • Öppna vatteninloppsventilen och slå på huvudströmbrytaren.
 • Om diskmaskinen inte är ordentligt förberedd för urdrifttagning, se ovanstående arbetsmoment.
 • Kontrollera alltid förekomsten av damm, insekter, skadedjur osv. och rengör noggrant.
 • Fyll på och utför flera diskcykler för att ta bort alla rester.
 • Fyll disk- och sköljmedelspumparna.
 • Kontrollera tätheten för bräddavloppsrör och avtappningsventiler.
 • Töm och återta enheten i drift.
 • Andra åtgärder som kräver en specialiserad tekniker:
  • Byt slangarna till de peristaltiska pumparna
  • Kontrollera tätningarna och filtren för vatteninloppsmagnetventilerna
  • Kontrollera tätheten för kablar på kontakter och elektriska komponenter
  • Kontrollera värmeelementens impedans

Ventilationssystem

ventilation1

A. Förberedelser före urdrifttagning:

 • Slå av spänningsförsörjningen.
 • Rengör huven.
 • Rengör mellanväggens filter och fettkoppar och lämna dem på borden, klara för återmonteringen när köket åter öppnas.

B. Återställning efter urdrifttagning:

 • Rengör huven och sätt tillbaka mellanväggens filter och fettkoppar.
 • Slå på spänningsförsörjningen.

Vattenbehandling

icon save water

Vattenbehandling med omvänd osmos-system

Tappa om möjligt ur vatten från behandlingsystemet innan du fortsätter med nästa steg.

A. Förberedelser före urdrifttagning

 • Frånskilj den elektriska försörjningen och stäng av vattentillförseln.

B. Återställning efter urdrifttagning:

 • Byt ut förfiltren.
 • Slå på vattentillförseln.
 • Desinficera enheten.

Vattenavhärdare med regenerering

Tappa om möjligt ur vatten från behandlingsystemet innan du fortsätter med nästa steg.

A. Förberedelser före urdrifttagning:

 • Avlägsna saltet från saltlösningslådan.
 • Frånskilj den elektriska försörjningen och stäng av den mekaniska regenereringstimern (i förekommande fall) och stäng av vattentillförseln.

B. Återställning efter urdrifttagning:

 • Fyll på salt.
 • Slå på eller återställ regenereringscykeltimern.
 • Slå på vattentillförseln.

Vattenavhärdningssystem

Tappa om möjligt ur vatten från behandlingsystemet innan du fortsätter med nästa steg.

A. Förberedelser före urdrifttagning:

 • Stäng av vattentillförseln.

B. Återställning efter urdrifttagning:

 • Byt avhärdningspatroner.
 • Slå på vattentillförseln.

A. Förberedelser före urdrifttagning:

 • Rengör förångaren med tvålvatten och skölj den
 • Rengör kondensorn och fläktarna (detta kan kräva en specialiserad tekniker).
 • Rengör dörrtätningen med tvålvatten; skölj och torka den.
 • Rengör insidan av frysutrymmet och torka den.
 • Rengör kondensatbrickan eller sifonavtappningen (beroende på installationen).
 • Lämna dörren något på glänt, såvida det inte finns risk för att damm, insekter, skadedjur osv. hamnar i frysutrymmet.

B. Återställning efter urdrifttagning:

 • Om enheten inte är ordentligt förberedd för urdrifttagning, se ovanstående arbetsmoment.
 • Kontrollera alltid förekomsten av damm, insekter, skadedjur osv. och rengör noggrant.
 • Andra åtgärder som kräver en specialiserad tekniker:
  • Kontrollera att förångarens fläkt inte kärvar; frigör den för hand. Om missljud kommer från lagren, byt fläkten
  • Kontrollera kondensorfläkten (byt om den kärvar)
  • Utför ett kyltest och kontrollera sondmätningen (se servicehandboken för testsonder).

Kylenheter
(kyl/frysskåp, kylbänkar, displayer, kyl/frysrum)

refrigeration

A. Förberedelser före urdrifttagning:

  • Ta ut all mat och annat innehåll.
  • Gör en manuell avfrostning på styrenheten i förekommande fall.
  • Rengör kondensorn och fläktarna (detta kan kräva en specialiserad tekniker).
  • Kontrollera luftflödet på förångaren; om den är smutsig, rengör den med tvålvatten och skölj den.
  • Rengör invändigt samt dörr-/lådtätningen med tvålvatten; skölj och torka den.
  • Rengör kondensatbrickan eller sifonavtappningen (beroende på installationen).
  • Se till att dörrens säkerhetsutlösning (i förekommande fall) fungerar korrekt.
  • Lämna dörrarna/lådorna något på glänt, såvida det inte finns risk för att damm, insekter, skadedjur osv. hamnar i frysutrymmet.

  1.  FRYSAR: beroende på hur lång tid den inte ska användas, är det möjligt att lämna kvar livsmedel i enheten med strömmen på. Livsmedlen kommer vara fortsatt användbara även senare (såvida tiden som frysen inte är i bruk ej överskrider det senaste förbrukningsdatumet).

  • Se till att matvarorna är staplade på hyllorna med utrymme mellan varje hylla
  • Se till att ingenting lämnas kvar på enhetens botten/golv
  • Se till att alla matvaror är korrekt märkta med senaste förbrukningsdatum

  2. KYLRUM: ta bort alla varor

  • Rengör insidan (golv, väggar, hyllor, dörrtätning)
  • Demontera och rengör alla dörridåer, lämna dem sedan på hyllorna
  • Lämna dörrarna öppna: använd vid behov kartong för att förhindra att dörren stängs automatiskt
  • Andra åtgärder som kräver en specialiserad tekniker:
  • Frånskilj kondenseringsenheten

B. Återställning efter urdrifttagning:

 • Om enheten inte är ordentligt förberedd för urdrifttagning, se ovanstående arbetsmoment.
 • Kontrollera alltid förekomsten av damm, insekter, skadedjur osv. och rengör noggrant.
 • Återta kylenheten i drift och kontrollera temperaturfallet och den korrekta regleringen (endast som börvärde -18 °C negativt och 2 °C positivt).
 • Kontrollera kalibreringen av regleringssonderna med din kalibrerade termometer.
 • Om FRYSAR lämnades på med matvaror: kontrollera noggrant de sista förbrukningsdatumen för förvaring av livsmedel, och kassera de som är utgångna.
 • Sätt tillbaka dörridåerna i KYLRUMMEN.
 • Se till att dörrens säkerhetsutlösning (i förekommande fall) fungerar korrekt.
 • Andra åtgärder som kräver en specialiserad tekniker:
  • Kontrollera att förångarens fläkt inte kärvar; frigör den för hand. Om missljud kommer från lagren, byt fläkten
  • Kontrollera kondensorfläkten (byt om den kärvar)
  • Utför ett kyltest och kontrollera sondmätningen (se servicehandboken för testsonder).
  • För KYLRUM:
   • Återanslut kondenseringsenheten
   • Kontrollera och byt nödkraftbatterierna

A. Förberedelser före urdrifttagning:

  • Ta bort is från förvaringsfacket. För isdispensrar, tryck ned knappen tills ingen is längre matas ut.
  • Tappa av vattnet från de invändiga förvaringsutrymmena (en specialiserad tekniker kan behövas).
  • Stäng av vattenförsörjningen och strömförsörjningen.
  • Töm ut allt vatten från ismaskinen, häll en mugg desinficeringsmedel i avtappningen för enhetens förvaringsutrymme. Torka av insidan på förvaringsutrymmet med en desinficerande torkduk. Torka noggrant alla ytor.
  • Ta bort vattenfiltret från kopplingen och häll ut allt vattnet; återmontera när det är tomt.

B. Återställning efter urdrifttagning:

 • Anslut vattenförsörjningen och slå till strömförsörjningen.
 • Låt enheten tömmas på vatten under minst 2 minuter för att den inre kretsen ska vara ren och klar för istärningar.

Grönsaksskärare, mixer, visp- och blandningsmaskin, skalningsmaskin och liknande

vegetable-cutter

A. Förberedelser före urdrifttagning:

  • Frånskilj från strömförsörjningen.
  • Om det är möjligt, demontera och rengör knivarna (VARNING: VASSA), skivorna, skålarna, visparna, behållarna och tillbehören, och skölj dem under rinnande vatten. Se till att ta bort eventuella kvarvarande rester.
  • Efter rengöring, torka av och skydda metallen med ett livsmedelskompatibelt smörjmedel.

B. Återställning efter urdrifttagning:

 • Avlägsna det livsmedelskompatibla smörjmedlet och återmontera delarna.
 • Andra åtgärder som kräver en specialiserad tekniker:
  • Kontrollera att drivaxelns tätningar är täta
  • Kontrollera remmarnas skick och spänning
  • Smörj de inre delarna vid behov

A. Förberedelser före urdrifttagning:

  • Rengör vaskutloppen.
  • Rengör golvfällorna.
  • Rengör de inre avtappningspumparna.
  • Rengör ”fettavskiljarna” och ”fettborttagarna”.
  • Se till att alla fällorna är tätade och innehåller rent vatten.
  • Ta bort allt avfall från lokalerna.

B. Återställning efter urdrifttagning:

 • Avlägsna alla resultat av skadedjursbekämpningen.
 • Spola avloppet med vatten.

Dryckeslösningar

OBSERVERA
Innan du utför något arbete, kom ihåg att använda lämplig personlig skyddsutrustning som glasögon, ansiktsmask, handskar, skyddsskor, lämpliga arbetskläder osv.
I tveksamma fall, kontakta din lokala Electrolux Professional återförsäljare: där hjälper man dig gärna.

Helautomatiska espressomaskiner

espresso-machines

A. Förberedelser före urdrifttagning:

Utför rengöringen av hela kaffekretsen i detalj med hjälp av lämpliga rengöringstabletter och mjölkkretsen med RINZA rengöringsmedel kod 0UN125

 • Rengör kaffepiparna, ång- och STEAMAIR®-uttagen
 • Töm kaffesumplådan
 • Stäng av maskinen och koppla ur den
 • Stäng av vattentillförseln
 • Torka noggrant alla ytor
 • Täck maskinen för att skydda den mot damm eller andra föroreningar. Använd originalförpackningen eller andra lämpliga medel. Placera maskinen på en torr plats

B. Återställning efter urdrifttagning:

 • Rengör och ta bort återstående kaffe- eller chokladpulver i trattarna: (dammsugare är bättre).
 • Fyll på dem igen från ett nytt paket. Använd inte ett öppnat paket.
 • Om du har en filterpatron på ditt vattenledningssystem, måste den bytas om det inte har förekommit någon vattencirkulation under de senaste fyra veckorna; kontakta din kundtjänst för att få hjälp.
 • Slå på vattentillförseln.
 • Anslut åter maskinen till elnätet.
 • Slå till strömmen och vänta tills uppvärmningen är klar.
 • Dra ut lådan och sätt tillbaka den, bekräfta genom att trycka på ”YES” under 3 sekunder => sköljningen startar automatiskt. Upprepa detta arbetsmoment minst två gånger och kontrollera att vattnet strömmar ut från pipen.
 • Gör flera koppar kaffe och kontrollera om det finns läckage under maskinen.
 • Kontrollera att ång- och varmvattensuttagen fungerar.

Traditionella espressomaskiner

traditional-espresso-machine

A. Förberedelser före urdrifttagning:

 • Utför rengöringen av grupperna i detalj med hjälp av rengöringstabletter och lämpligt rengöringsmedel för att rengöra filterhållarna, ång- och STEAMAIR® -uttagen.
 • Stäng av maskinen och koppla ur den
 • Stäng av vattentillförseln
 • Vrid långsamt på ångvredet och låt den vara öppet (risk för brännskador från ånga!)
 • Torka noggrant alla ytor
 • Täck maskinen för att skydda den mot damm eller andra föroreningar. Använd originalförpackningen eller andra lämpliga medel. Placera maskinen på en torr plats

B. Återställning efter urdrifttagning:

 • Töm ut kaffe från kvarnarna om detta inte gjordes under urdrifttagningen och rengör trattarna.
 • Fyll på dem igen från ett nytt paket.
 • Om du har en filterpatron på ditt försörjningsnät, måste den bytas om det inte har förekommit någon vattencirkulation under de senaste fyra veckorna; kontakta din kundtjänst för att få hjälp.
 • Slå på vattentillförseln
 • Stäng av ångkranarna om de är monterade
 • Anslut åter maskinen till elnätet
 • Slå till strömmen:
  • Om 2 lägen (0 och 1): ställ på 1.
  • Om 3 lägen (0, 1 och 2): ställ på 1 och vänta tills maskinen är fylld (pumpen går) och ställ sedan på 2 för att starta uppvärmningen när pumpen stannar (vattennivån OK).
 • Kör ut vatten på alla grupperna för att kontrollera att de inte är blockerade.
 • Om vattnet strömmar ut från alla grupperna, upprepa arbetsmomentet mellan 5 och 10 gånger för att byta vattnet i boilern.
 • Kontrollera trycket för de 2 kretsarna:
  • Ångkretsen: mellan 0,8 och 1,2 bar
  • Kaffekretsen: mellan 8 och 10 bar när du gör kaffe
 • Utför ett ång- och varmvattenprov.
 • Kontrollera att det inte finns läckage under maskinen.

A. Förberedelser före urdrifttagning:

 • Utför rengöringen av grupperna i detalj med hjälp av rengöringstabletter och lämpligt rengöringsmedel för att rengöra filterhållarna, ång- och STEAMAIR® -uttagen.
 • Stäng av maskinen och koppla ur den
 • Stäng av vattentillförseln
 • Vrid långsamt på ångvredet och låt den vara öppet (risk för brännskador från ånga!)
 • Torka noggrant alla ytor
 • Täck maskinen för att skydda den mot damm eller andra föroreningar. Använd originalförpackningen eller andra lämpliga medel. Placera maskinen på en torr plats

B. Återställning efter urdrifttagning:

 • Kontroller att kylen är ren och slå på den.
 • Efter minst 15 minuter, fyll på med förkyld mjölk.
 • Kontrollera dina mjölkprodukter flera gånger (capuccino, latte osv.).
 • Kontrollera om det förekommer läckage vid utloppsröret och under maskinen.

PrecisionBrew
kaffebryggare

brewer

A. Förberedelser före urdrifttagning:

 • Stäng av maskinen och koppla ur den från elnätet
 • Ta av den nedre panelen.
 • Töm ut vattnet från avtappningsröret genom att ta bort pluggen.
 • Skilj apparaten från vattentillförseln.
 • Rengör och torka alla delar enligt användarhandboken.
 • Täck maskinen för att skydda den mot damm eller andra föroreningar. Använd originalförpackningen eller andra lämpliga medel. Placera maskinen på en torr plats

B. Återställning efter urdrifttagning:

 • Anslut apparaten till vattentillförseln
 • Koppla in vattentillförseln
 • Anslut apparaten till elnätet
 • Slå till strömmen.

A. Förberedelser före urdrifttagning:

 • Töm behållarna.
 • Stäng av maskinen och koppla ur den från elnätet.
 • Ta isär enheten.
 • Rengör delarna (skål, pump, ventiler, handtag och packningar) med desinficeringslösning och låt lufttorka enligt användarhandboken.
 • Täck maskinen för att skydda den mot damm eller andra föroreningar. Använd originalförpackningen eller andra lämpliga medel. Placera maskinen på en torr plats.

B. Återställning efter urdrifttagning:

 • Sätt samman delarna (behållare, pump, ventiler, handtag och packningar)
 • Anslut till elnätet
 • Fyll på med färdigblandade drycker
 • Slå på enheten

Varmvattensdispenser

hotwater

A. Förberedelser före urdrifttagning:

 • Stäng av maskinen och koppla ur den från elnätet
 • Ta av den nedre panelen.
 • Töm ut vattnet från avtappningsröret genom att ta bort pluggen.
 • Skilj den från vattentillförseln.
 • Rengör och torka delarna enligt användarhandboken
 • Täck maskinen för att skydda den mot damm eller andra föroreningar. Använd originalförpackningen eller andra lämpliga medel. Placera maskinen på en torr plats

B. Återställning efter urdrifttagning:

 • Anslut enheten till vattentillförseln
 • Öppna för vattnet
 • Anslut till elnätet
 • Slå på enheten

A. Förberedelser före urdrifttagning:

 • Stäng av apparaten, koppla ur den från elnätet och låt den svalna.
 • Ställ kannan i en vask
 • Vänd på kannan för att hälla ut allt vatten.
 • Rengör och torka delarna enligt användarhandboken
 • Täck maskinen för att skydda den mot damm eller andra föroreningar. Använd originalförpackningen eller andra lämpliga medel. Placera maskinen på en torr plats

B. Återställning efter urdrifttagning:

 • Anslut åter till elnätet.
 • Fyll på vatten enligt användarhandboken.

A. Förberedelser före urdrifttagning:

 • Kör kvarnen tills bönorna är slut
 • Skilj den från elnätet
 • Rengör och torka delarna enligt användarhandboken
 • Täck maskinen för att skydda den mot damm eller andra föroreningar. Använd originalförpackningen eller andra lämpliga medel. Placera maskinen på en torr plats

B. Återställning efter urdrifttagning:

 • Fyll på bönor
 • Anslut till elnätet

Malnings & och
bryggningssystem

grindandbrew

A. Förberedelser före urdrifttagning:

 • Skilj den från elnätet.
 • Ta av den nedre panelen.
 • Töm ut vattnet från avtappningsröret genom att ta bort pluggen.
 • Skilj den från vattentillförseln.
 • Ta bort bönorna från tratten.
 • Rengör och torka delarna enligt användarhandboken
 • Täck maskinen för att skydda den mot damm eller andra föroreningar. Använd originalförpackningen eller andra lämpliga medel. Placera maskinen på en torr plats

B. Återställning efter urdrifttagning:

 • Anslut enheten till vattentillförseln
 • Öppna för vattnet
 • Anslut till elnätet
 • Slå till strömmen.
 • Fyll tratten med bönor.

Granitamaskiner;
maskiner för frusen grädde, mjukglass

granita

A. Förberedelser före urdrifttagning:

För att kunna förbereda enheten före en lång urdrifttagning, är det viktigt att maskinen förvaras på rätt sätt enligt följande förfarande:

 • Koppla från all ström från maskinen.
 • Ta isär, tvätta och desinficera alla delar som kommer i kontakt med blandningen enligt användarhandboken.
 • Rengör även alla yttre paneler, kondensorn och dess filter (om sådant finns).
 • Sätt samma alla dessa delar och se till att smörja dem vid behov enligt handboken.
 • Täck maskinen för att skydda den mot damm eller andra föroreningar. Använd originalförpackningen eller andra lämpliga medel
 • Placera maskinen på en torr plats

B. Återställning efter urdrifttagning:

Om maskinen inte har använts under lång tid efter rengöring och desinficering, måste desinficeringen utföras strax innan maskinen tas i bruk.

 • Ta av huvudkåpan och den sekundära transparenta kåpan.
 • Häll desinficeringslösning (2 % natriumhypoklorit) i behållaren och följ noggrant tillverkarens föreskrifter.
 • När du satt tillbaka huvudkåpan, slå på maskinen och låt matningen rotera och lämna desinficeringslösningen under den tid som anges av tillverkaren.

VIKTIGT

Lämna aldrig desinficeringslösningen i behållaren under längre tid än 15 minuter.

 • Töm ut lösningen genom att öppna kolven för att tömma behållaren. Öppna och stäng kolven minst 10 gånger under avtappningen för att även desinficera produktens utloppsområde.
 • Skölj noggrant genom att upprepa dessa arbetsmoment med vatten istället desinficeringsmedel.
 • Maskinen är nu klar att använda.

Behållare för
varma drycker/choklad

chocolate

A. Förberedelser före urdrifttagning:

För att kunna förbereda enheten före en lång urdrifttagning, är det viktigt att maskinen förvaras på rätt sätt enligt följande förfarande:

 • Koppla från all ström från maskinen.
 • Ta isär, tvätta och desinficera alla delar som kommer i kontakt med blandningen enligt användarhandboken.
 • Rengör även alla yttre paneler, kondensorn och dess filter (om sådant finns).
 • Sätt samma alla dessa delar och se till att smörja dem vid behov enligt handboken.
 • Täck maskinen för att skydda den mot damm eller andra föroreningar. Använd originalförpackningen eller andra lämpliga medel
 • Placera maskinen på en torr plats..

B. Återställning efter urdrifttagning:

Om maskinen inte har använts under lång tid efter rengöring och desinficering, måste desinficeringen utföras strax innan maskinen tas i bruk.

 • Ta av huvudkåpan och den sekundära transparenta kåpan.
 • Häll desinficeringslösning (2 % natriumhypoklorit) i behållaren och följ noggrant tillverkarens föreskrifter.
 • När du satt tillbaka huvudkåpan, slå på maskinen och låt matningen rotera och lämna desinficeringslösningen under den tid som anges av tillverkaren.

VIKTIGT

Lämna aldrig desinficeringslösningen i behållaren under längre tid än 15 minuter.

 • Töm ut lösningen genom att öppna kolven för att tömma behållaren. Öppna och stäng kolven minst 10 gånger under avtappningen för att även desinficera produktens utloppsområde.
 • Skölj noggrant genom att upprepa dessa arbetsmoment med vatten istället desinficeringsmedel.
 • Maskinen är nu klar att använda.

Tvättlösningar

OBSERVERA
Innan du utför något arbete, kom ihåg att använda lämplig personlig skyddsutrustning som glasögon, ansiktsmask, handskar, skyddsskor, lämpliga arbetskläder osv.
I tveksamma fall, kontakta din lokala Electrolux Professional återförsäljare: där hjälper man dig gärna.

Tvättmaskiner
FRONTMATADE & BARRIÄRTVÄTTMASKINER

washers

A. Förberedelser före urdrifttagning:

 • Kontrollera mängden tvätt- och sköljmedel och stäng tankarna (beroende på utrustning) för att förhindra att tvätt- och sköljmedlet torkar. (I förekommande fall.)
 • Slå från strömmen till doseringssystemet. Demontera tvättmedels- och sköljslangarna från maskinen och rengör dem från flytande rengörings- och sköljmedel. (I förekommande fall.)
 • Rengör tvättmedelsfacket från avlagringar av tvättmedel och sköljmedel. Rengör även sifonerna från tvätt- och sköljmedel.
 • Kör ett sköljprogram med tom trumma (utan tillsatt medel) och spola trumman.
 • Rengör den inre trumman noggrant och ta bort alla föroreningar, avlagringar och fettansamlingar (avkalka vid behov).
 • Rengör lucktätningen från allt ludd, skräp osv.
 • Stäng alla vatteninloppsventilerna och koppla bort vatteninloppsslangarna från maskinen.
 • Skilj maskinen från elnätet.
 • Rengör vatteninloppsfiltret och kontrollera vatteninloppsslangarna (byt vid behov). Återanslut vattenslangarna.
 • Rengör avtappningsslangen och avtappningsventilen.
 • Kontrollera maskinens yttre allmänna skick och rengör de utvändiga ytorna med en fuktig duk.
 • Lämna luckan till trumman och tvättmedelsfacket på glänt, såvida det inte finns risk för att damm, insekter, skadedjur osv. hamnar i enheten.

B. Återställning efter urdrifttagning:

 • Om tvättmaskinen inte är ordentligt förberedd för urdrifttagning, se först ovanstående arbetsmoment.
 • Kontrollera alltid förekomsten av damm, insekter, skadedjur osv. i trumman och rengör noggrant.
 • Kontakta din lokala Electrolux Professional-återförsäljare: där får du information om en uppgraderingssats är tillgänglig för din enhet. Dessa satser innehåller lucktätningar, stötdämpare och tvättmedelsbehållare. Genom att byta ut dessa delar när det behövs, kommer du att öka maskinens livslängd.
 • Byt slangarna till de peristaltiska pumparna (i förekommande fall, kan en specialiserad tekniker behövas).
 • Återanslut inloppsvattenslangarna och anslut maskinen till elnätet.
 • Öppna vatteninloppsventilen och slå till huvudströmbrytaren.
 • Kör ett sköljprogram med tom trumma (utan tillsatt medel) och spola trumman ren från rester.
 • Fyll på tvätt- och sköljmedelspumparna och ta maskinen i drift.

A. Förberedelser före urdrifttagning:

 • Stäng av gastillförseln vid närmaste frånskiljningsställe (om tillämpligt).
 • Stäng alla ångventiler. Töm ut kondenserad ånga från ångvärmaren (om tillämpligt).
 • Skilj maskinen från elnätet.
 • Rengör trummans insida noggrant och ta bort alla föroreningar, ludd eller fettansamlingar (avkalka vid behov).
 • Rengör alla luddfilter enligt beskrivningen i handboken och kontrollera deras skick (byt vid behov).
 • För modeller som är utrustade med en värmepump:
  • Kontrollera och rengör kondensatavtappningen.
  • (Kräver en specialiserad tekniker) rengör och kontrollera skicket på det särskilda luddfiltret. Byt vid behov
  • (Kräver en specialiserad tekniker) rengör kondensor, spridarpanelen och generellt värmepumpsenheten
 • Kontrollera och rengör lucktätningen.
 • Kontrollera maskinens yttre allmänna skick och rengör de utvändiga ytorna med en fuktig duk.
 • Lämna trumluckan på glänt, såvida det inte finns risk för att damm, insekter, skadedjur osv. hamnar i enheten.

B. Återställning efter urdrifttagning:

 • Om torkartumlaren inte är ordentligt förberedd för urdrifttagning, se ovanstående arbetsmoment.
 • Kontrollera alltid förekomsten av damm, insekter, skadedjur osv. i trumman och rengör noggrant.
 • Kontakta din lokala Electrolux Professional-återförsäljare: där får du information om en uppgraderingssats är tillgänglig för din enhet. Dessa satser innehåller lucktätningar, stödrullar och luddfilter. Genom att byta ut dessa delar när det behövs, kommer du att öka enhetens livslängd och välbefinnandet i tvätten.
 • Återanslut maskinen till elnätet.
 • Öppna gastillförseln och kontrollera om det förekommer något läckage. (I förekommande fall.)
 • Öppna ångventilen. (I förekommande fall.)
 • Kör ett torkprogram med tom trumma och kontrollera att maskinen fungerar som den ska och ta därefter maskinen i drift.
Vägledning för att skydda och bevara din utrustning 2020-09-22T16:24:44+01:00 Electrolux Professional