ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR WEBBPLATSEN

I händelse av eventuell konflikt mellan villkoren här och villkoren för den engelska hemsidan skall användarvillkoren för den engelska sidan gälla i första hand.

VÄLKOMMEN TILL ELECTROLUX PROFESSIONALS WEBBPLATS. VI BER DIG ATT LÄSA GENOM VILLKOREN NOGA INNAN DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN. WEBBPLATSEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATIONSKÄLLA. GENOM ATT GE DITT GODKÄNNANDE ELLER HÄMTA MATERIAL FRÅN WEBBPLATSEN GODKÄNNER DU DESSA VILLKOR (”ANVÄNDNINGSVILLKOREN”). OM DU INTE GÅR MED PÅ ATT FÖLJA VILLKOREN SKA DU INTE HELLER ANVÄNDA ELLER HÄMTA MATERIAL FRÅN WEBBPLATSEN.

Cookies

ELECTROLUX PROFESSIONAL använder ”cookie”-teknik för att förbättra och förenkla ditt besök på webbplatsen. ”Cookie”-filerna skickas till din dator och identifierar dig som unik användare. De lagrar dina personliga önskemål och teknisk information. Vi använder:

a) Permanenta ”cookies” (dvs. cookies som ligger kvar på datorn tills du tar bort dem) och
b) Sessions ”cookies” (dvs. tillfälliga cookies som ligger kvar tills du stänger webbläsaren).

”Cookies” innehåller eller avslöjar inte några personuppgifter. Om du skickar in personuppgifter via ELECTROLUX PROFESSIONALS webbplats kan dock information kopplas till de data som finns lagrade i cookies.

Om du inte godtar ELECTROLUX PROFESSIONALS användning av cookies kan du ändra dina webbläsarinställningar, så att cookies spärras (anvisningar om hur du ändrar webbläsarens inställningar för cookies finns i hjälpen till webbläsaren. Om du ändrar inställningarna är det inte säkert att du kan använda alla delar av ELECTROLUX PROFESSIONALS webbplats.

Licens

I enlighet med villkoren i detta avtal ger ELECTROLUX PROFESSIONAL dig icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad rätt att öppna, använda och ta del av webbplatsen och det material som återfinns på den. Du förbinder dig att inte förorsaka avbrott eller störa driften av webbplatsen på något sätt.

ELECTROLUX PROFESSIONAL ger dig rätt att ta del av och hämta information (”Material”) på webbplatsen uteslutande för personligt och icke-kommersiellt bruk. Denna rätt utgör inte en överlåtelse av äganderätten till materialet eller kopior av materialet och gäller med följande begränsningar: 1) Du måste på alla hämtade kopior av materialet även spara och inkludera alla uppgifter om att upphovsrätten och annan äganderätt till materialet tillhör ELECTROLUX PROFESSIONAL, 2) Du får inte göra några som helst ändringar i materialet eller reproducera, offentligt visa, spela upp eller sprida eller på annat sätt använda eller förmedla det till allmänheten eller i kommersiellt syfte, 3) Du får inte vidarebefordra materialet till någon annan person utan att först underrätta dem om de aktuella användningsvillkoren och få dem att godkänna dem. Du förbinder dig att följa alla ytterligare begränsningar som anges på webbplatsen och som kan komma att uppdateras från tid till annan. Webbplatsen inklusive allt material är skyddas av svensk och internationell upphovsrätt samt internationella fördrag. Genom att använda webbplatsen förbinder du dig att följa all internationell och lokal upphovsrättslig lagstiftning samt att förhindra otillåten distribution och kopiering av materialet. Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa användningsvillkor, beviljar ELECTROLUX PROFESSIONAL dig ingen uttrycklig eller underförstådd rätt rörande patent, konstruktionsskydd, varumärken, upphovsrättsskyddat material eller lagstiftning om affärshemligheter.

Användarkonton

Du kan i vissa fall vara tvungen att öppna ett konto för att få tillgång till skyddade delar av webbplatsen. Du måste då genomgå en registreringsprocess genom att lämna fullständiga och korrekta uppgifter i enlighet med det aktuella registreringsformuläret. Du ombeds i så fall också att välja ett lösenord. Du bär själv hela ansvaret för att ditt lösenord och konto förblir hemliga och skyddade. Du bär även hela ansvaret för alla aktiviteter som utförs på kontot. Du förbinder dig att genast underrätta ELECTROLUX PROFESSIONAL om obehörig användning av kontot eller andra säkerhetsintrång. ELECTROLUX PROFESSIONAL ansvarar inte för eventuella förluster som drabbar dig till följd av att någon annan använder ditt lösenord eller konto.

Användargarantier

Du intygar och garanterar att du kommer att använda webbplatsen på ett sätt som är förenligt med dessa användarvillkor och att följa samtliga befintliga och framtida webbplatsvillkor och riktlinjer för webbplatsen. Du intygar att du inte kommer att använda webbplatsen för att: (a) sprida skräppost eller obeställt e-post material, (b) utge dig för att representera ELECTROLUX PROFESSIONAL eller någon annan, (c) förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera innehållet på webbplatsen för att dölja dess ursprung eller material som skickas via webbplatsen, (d) lämna falska uppgifter om din anknytning till personer eller företag, (e) agera på ett sätt som negativt påverkar andra användares möjligheter att använda webbplatsen, (f) ägna dig åt brottsliga aktiviteter, (g) publicera eller sprida material som är ett brott mot eller inkräktar på andras rättigheter eller som är olagligt, kränkande, att räkna som förtal, vulgärt eller på annat sätt stötande eller som innehåller reklam för eller anbud kopplade till produkter eller tjänster, (h) samla in eller lagra personuppgifter om andra användare utan deras uttryckliga godkännande, (i) bryta mot användares rätt att dra tillbaka sådana godkännanden som beskrivs i (h). Om du inte iakttar dessa användargarantier får du inte använda webbplatsen. ELECTROLUX PROFESSIONAL förbehåller sig alla sina juridiska rättigheter i samband med sådana överträdelser.

Om du bryter mot användningsvillkoren är du ersättningsskyldig för den skada ELECTROLUX PROFESSIONAL och dess närstående bolag drabbas av till följd av dina handlingar.

Ändringar

ELECTROLUX PROFESSIONAL förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt göra ändringar i, göra tillägg till eller avlägsna hela eller delar av avtalet. Ändringar i avtalet gäller från och med att ett meddelande därom publiceras på webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen efter att ändringar i avtalet har publicerats antas du ha godkänt ändringarna.

ELECTROLUX PROFESSIONAL kan när som helst och utan föregående meddelande stänga ner, göra ändringar i, korrigera fel eller utelämnanden i delar av webbplatsen, göra andra ändringar på webbplatsen eller i de material och produkter, tjänster och priser (i förekommande fall) som finns beskrivna på webbplatsen, tillfälligt eller permanent stänga varje del av webbplatsen, inklusive tillgången till funktioner på webbplatsen. ELECTROLUX PROFESSIONAL kan också begränsa vissa funktioner eller tjänster eller begränsa din tillgång till hela eller delar av webbplatsen utan meddelande eller skadeståndsskyldighet. ELECTROLUX PROFESSIONAL kan när som helst dra in rättigheterna och licensen ovan, varpå du omedelbart är ålagd att förstöra allt material.

Bekräftelse av immateriella rättigheter

Du bekräftar härmed att alla immateriella rättigheter (inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, know-how, konfidentiell information, databasrättigheter och rättigheter som omfattas av varumärken och konstruktioner (såväl registrerade som oregistrerade) på webbplatsen tillhör ELECTROLUX PROFESSIONAL eller dess licensgivare. All goodwill och immateriella rättigheter som uppstår genom användningen av immateriella rättigheter som tillhör ELECTROLUX PROFESSIONAL skall tillfalla ELECTROLUX PROFESSIONAL.

 

Information som du lämnar till Electrolux Professional

 

När du lämnar ut personuppgifter till oss kan vi erbjuda dig en rad fördelar. Om du har ett personligt konto eller registrerar dig på liknande sätt blir det bland annat enklare och smidigare att:
·          Be om information utifrån enskilda produkter eller intressen

·          Ta emot personliga meddelanden om specialerbjudanden och inbjudningar

·          Få meddelanden och information om evenemang och kampanjer som du är registrerad för

 

Dessutom kan vi genomföra marknadsundersökningar och sammanställa statistik, som är till hjälp när vi ska utveckla bättre produkter, förbättra våra webbplatser och lära känna våra konsumenter bättre. Du kan välja att lämna ut information till oss på nätet på flera olika sätt, t.ex. genom att fylla i ett registreringsformulär och bli medlem i My Professional [Mina sidor).

 

Obs! Dina personuppgifter lagras i en central databas hos Electrolux Professional och kan komma att överföras från ditt hemland till andra Electrolux Professional bolag i världen, som vill informera dig om våra produkter eller specialerbjudanden. Om du inte vill ta del av erbjudanden kan du ange det genom att inte kryssa i rutan på registreringsformuläret.

 

Informationen hanteras av noggrant utvalda avdelningar inom Electrolux Professional. Med undantag för det som anges ovan får uppgifterna inte spridas till tredje part utan ditt uttryckliga tillstånd.

 

Om du inte längre vill ta emot personliga erbjudanden eller meddelanden kan du informera oss genom att klicka på funktionen för avanmälan i e-postmeddelanden eller ändra inställningarna i ditt användarkonto. Om du vill att vi ska ta bort alla uppgifter om dig kan du meddela oss det genom att inaktivera ditt användarkonto helt och hållet.

 

Personuppgifter från dig

Alla personuppgifter som du lämnar till ELECTROLUX PROFESSIONAL via webbplatsen är skyddade av tillämpliga lagar (bl a personuppgiftslagen). Du bör emellertid inte skicka konfidentiella eller upphovsrättsskyddade uppgifter till ELECTROLUX PROFESSIONAL via webbplatsen. Du godtar att uppgifter och material som du, eller andra personer som agerar på uppdrag av dig, lämnar ut till ELECTROLUX PROFESSIONAL kan betraktas som offentliga och utan upphovsrättsligt skydd. Genom att lämna ut sådana uppgifter eller material till ELECTROLUX PROFESSIONAL överlämnar och överför du alla immateriella rättigheter till sådana uppgifter och material till ELECTROLUX PROFESSIONAL och ELECTROLUX PROFESSIONAL kan därmed fritt använda, reproducera, visa, offentligt spela upp, överföra, sprida, göra ändringar i, lämna ut och licensiera sådana uppgifter och material, samtidigt som du ger ELECTROLUX PROFESSIONAL rätten att fritt använda idéer, koncept och kompetens som du eller andra personer som agerar på uppdrag av dig lämnar ut till ELECTROLUX PROFESSIONAL. Du förbinder dig även att inte lämna ut uppgifter eller material till ELECTROLUX PROFESSIONAL som kan betraktas som förtal eller som är hotfulla, vulgära, kränkande eller på annat sätt ett brott mot lagen i någon form eller som omfattar upphovsrättsskyddat material från tredje part. ELECTROLUX PROFESSIONAL förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ta bort uppgifter som du har publicerat på webbplatsen.

 

Säkerhet

Du har inte rätt att: (a) använda utrustning eller programvara som kan störa driften av webbplatsen, eller (b) vidta åtgärder som innebär oproportionerligt eller orimligt stor belastning på webbplatsens infrastruktur (t.ex. göra massutskick i form av skräppost) eller (c) störa eller försöka förändra webbplatsens programvara eller dess funktioner. Hit räknas bl.a. att publicera material på webbplatsen som är smittat med virus, trojanska hästar, tidsbomber eller andra skadliga filer som kan skada eller påverka webbplatsens programmeringsstruktur.

 

Webbplatser från tredje part

ELECTROLUX PROFESSIONAL övervakar eller granskar inte innehåll på webbplatser från tredje part och ELECTROLUX PROFESSIONAL ansvarar inte heller för att innehållet på sådana webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitligt. ELECTROLUX PROFESSIONAL kan i vissa fall erbjuda länkar på webbplatsen till webbplatser som drivs av tredje part. Om du använder dessa webbplatser lämnar du vår webbplats. Om du besöker andra webbplatser genom att klicka på länkar gör du det på egen risk och ansvarar själv för att vidta skyddsåtgärder för att skydda dig mot virus och andra skadliga komponenter. ELECTROLUX PROFESSIONAL lämnar inga garantier eller utfästelser beträffande länkade webbplatser eller informationen på dem eller om de produkter och tjänster som beskrivs på dessa. ELECTROLUX PROFESSIONAL tillhandahåller länkar, men detta ska inte tolkas som att företaget eller webbplatsen stöder, samarbetar med, är knutet till eller har juridisk rätt att använda varumärken, märken, logotyper eller copyrightsymboler som visas i eller som kan öppnas via länkarna eller att länkade webbplatser har rätt att använda varumärken, märken, logotyper eller copyrightsymboler som tillhör ELECTROLUX PROFESSIONAL eller koncernens närstående bolag eller dotterbolag.

 

 

Externa länkar till webbplatsen

Externa länkar till webbplatsen Alla länkar till webbplatsen måste först godkännas skriftligen av ELECTROLUX PROFESSIONAL, utom i följande fall: (i) länken innehåller enbart texten ”ELECTROLUX PROFESSIONAL” och innehåller inte något av ELECTROLUX PROFESSIONAL eller dess licenstagares upphovsrättsskyddade varumärken, (ii) länken pekar enbart till www.electroluxprofessional.com och inte till sidor längre ner i webbplatshierarkin, (iii) när användaren klickar på länken visas sidan i fullskärm i ett webbläsarfönster med fullständiga funktioner och komplett navigering, inte som en ram på den länkade webbplatsen, och (iv) länkens utseende, placering och övriga egenskaper ger inte det felaktiga intrycket att en juridisk enhet eller dess aktiviteter eller produkter är knutna till eller stöds av ELECTROLUX PROFESSIONAL och är inte heller utformade på ett sätt som kan skada eller urvattna den goodwill som är förknippad med ELECTROLUX PROFESSIONAL eller dess närstående bolags namn och varumärken. ELECTROLUX PROFESSIONAL förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande dra tillbaka rätten att länka till webbplatsen.

 

Friskrivning från underförstådda garantier.

Även om vi har gjort vårt yttersta för att se till att informationen på webbplatsen är riktig ansvarar ELECTROLUX PROFESSIONAL inte för dess innehåll. MATERIALET KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER OCH SKRIV- OCH STAVFEL. ELECTROLUX PROFESSIONAL LÄMNAR INGA GARANTIER BETRÄFFANDE MATERIALETS KORREKTHET ELLER FULLSTÄNDIGHET, EJ HELLER BETRÄFFANDE TILLFÖRLITLIGHETEN HOS REKOMMENDATIONER, ÅSIKTER, UTTALANDEN OCH ANNAN INFORMATION SOM VISAS ELLER SPRIDS VIA WEBBPLATSEN. DU GODKÄNNER HÄRMED ATT DU FÖRLITAR DIG PÅ SÅDANA ÅSIKTER, REKOMMENDATIONER, UTTALANDEN, MEDDELANDEN OCH ANNAN INFORMATION HELT PÅ EGEN RISK. INNEHÅLLET TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”I MÅN AV TILLGÅNG”.ELECTROLUX PROFESSIONAL FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN VARJE FORM AV UTFÄSTELSER OCH GARANTIER, UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER BETRÄFFANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, FÖRSÄKRINGAR OM ATT INNEHÅLLET INTE INKRÄKTAR PÅ TREDJE PARTS RÄTTIGHETER ELLER BETRÄFFANDE DRIFTEN AV WEBBPLATSEN OCH INNEHÅLLET. ELECTROLUX PROFESSIONAL GARANTERAR INTE OCH GÖR INGA UTFÄSTELSER BETRÄFFANDE SÄKERHETEN PÅ WEBBPLATSEN. DU GODKÄNNER HÄRMED ATT ALL INFORMATION SOM SKICKAS KAN KOMMA ANDRA TILL DEL. ELECTROLUX PROFESSIONAL GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN ELLER DE SERVRAR DÄR WEBBPLATSEN LIGGER ELLER ELEKTRONISKA MEDDELANDEN SOM SKICKAS AV ELECTROLUX PROFESSIONAL ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA INSLAG. ELECTROLUX PROFESSIONAL FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA SÅDANA UTFÄSTELSER, GARANTIER OCH VILLKOR, MED UNDANTAG FÖR DE OMRÅDEN DÄR LAGEN SÅ FÖRBJUDER.

 

Ansvarsbegränsning

ELECTROLUX PROFESSIONAL SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER SKADESTÅND (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADOR TILL FÖLJD AV FÖRLORADE AFFÄRER, AVTAL, INTÄKTER, DATA, INFORMATION ELLER AVBRUTNA AFFÄRER) SOM ÄR ETT RESULTAT AV ELLER UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER DESS INNEHÅLL ELLER PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND AV DETTA AVTAL, INTE ENS OM ELECTROLUX PROFESSIONAL HAR UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. UTÖVER DE VILLKOR SOM FINNS ANGIVNA HÄRI BÄR ELECTROLUX PROFESSIONAL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARET FÖR FEL, FELAKTIGHETER, UTELÄMNANDEN ELLER ANDRA BRISTER ELLER FÖRÅLDRADE OCH FELAKTIGA UPPGIFTER SOM FINNS PUBLICERADE PÅ WEBBPLATSEN.

Skyldighet att begränsa förluster.

Utan inverkan på den ansvarsbegränsning som finns angiven i dessa användningsvillkor, skall du vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa dina förluster som uppstår i samband med skadeståndsanspråk eller en process (oavsett om det gäller försummelse, avtalsbrott eller något annat) som du framställer eller inleder gentemot ELECTROLUX PROFESSIONAL.

Meddelanden

Alla hänvisningar till ”skriftligen”, ”meddelanden” och ”underrättelse” och liknande uttryck omfattar även elektroniska kommunikationssätt (t.ex. e-post), förutsatt att den part som förlitar sig på kommunikationen sparar godtagbara bevis för att kommunikationen har skickats och tagits emot.

 

Reklamation och partiell ogiltighet

Eventuella skadeståndsanspråk som du vill ställa till följd av din användning av webbplatsen måste göras senast ett (1) år efter att problemet eller orsaken till anspråket har uppstått. Om en behörig domstol av någon anledning förklarar att vissa bestämmelser i avtalet eller delar av desamma är ogiltiga skall bestämmelsen fortsätta att gälla i största tillåtna utsträckning i syfte att uppnå avsikten med avtalet och övriga delar av avtalet skall fortsätta att gälla obegränsat och fullständigt.

Användarvillkor 2017-03-17T09:45:06+00:00 Electrolux Professional