Electrolux förbereder avknoppning och börsnotering av affärsområdet Professionella Produkter

Electrolux Professionals moderbolag Electrolux AB, meddelade nyligen att bolaget förbereder en avknoppning av affärsområdet Professionella Produkter från koncernen. Electrolux styrelse har inlett ett arbete med avsikt att kunna föreslå en bolagsstämma att besluta att dela koncernen i två noterade bolag ”Electrolux” för hushållsprodukter samt ”Electrolux Professional” för professionella produkter genom en utdelning av Electrolux Professional till aktieägarna i AB Electrolux under 2020. 

Electrolux styrelse är av uppfattningen att en sådan uppdelning har möjlighet att skapa betydande värde för aktieägarna över tid eftersom de två verksamheterna har olika slutmarknader, kunder och drivkrafter. En uppdelning bedöms underlätta för båda bolagen att fokusera på sina respektive tillväxtmöjligheter, med tydliga strategier för innovation och kundfokus samt en hög grad av kapitaleffektivitet. Kostnader för uppdelningen förväntas vara relativt låga.

Electrolux förbereder avknoppning och börsnotering av affärsområdet Professionella Produkter 2019-02-12T13:52:55+00:00 Electrolux Professional