Zasady i warunki korzystania ze Strony Internetowej Electrolux Professional

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ ELECTROLUX PROFESSIONAL.

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ STRONY. NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANA WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH. WYRAŻAJĄC ZGODĘ I KORZYSTAJĄC ZE STRONY LUB POBIERAJĄC Z NIEJ MATERIAŁY, WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE ZASAD I WARUNKÓW („ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA“) OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM ZAWIADOMIENIU. JEŚLI NIE WYRAŻASZ ZGODY NA PRZESTRZEGANIE TYCH WARUNKÓW, NIE WYRAŻAJ ZGODY I NIE UŻYWAJ ANI NIE POBIERAJ MATERIAŁÓW Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

Licencja

Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej Umowie, ELECTROLUX PROFESSIONAL przyznaje Użytkownikowi niewyłączne, niezbywalne, ograniczone prawo dostępu, użytkowania i wyświetlania niniejszej Strony Internetowej i materiałów na niej zawartych. Użytkownik zobowiązuje się nie przerywać ani nie podejmować prób przerwania działania Strony Internetowej w jakikolwiek sposób.

ELECTROLUX PROFESSIONAL upoważnia Użytkownika do przeglądania i pobierania informacji („Materiałów“) na Stronie Internetowej wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Upoważnienie to nie stanowi przeniesienia tytułu własności w Materiałach i kopiach Materiałów i podlega następującym ograniczeniom: 1) Użytkownik musi zachować we wszystkich kopiach pobranych Materiałów wszystkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności zawartych w Materiałach; 2) nie wolno Użytkownikowi w żaden sposób modyfikować Materiałów ani ich reprodukować lub publicznie prezentować, wykonywać, rozpowszechniać lub w inny sposób wykorzystywać lub używać ich jako środka komunikacji w jakimkolwiek celu publicznym lub komercyjnym; oraz 3) nie wolno Użytkownikowi przekazywać Materiałów innym osobom, chyba że Użytkownik powiadomi je o zobowiązaniach wynikających z niniejszych warunków użytkowania i wyrażą zgodę na ich przyjęcie.

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich dodatkowych ograniczeń wyświetlanych na Stronie, które mogą być od czasu do czasu aktualizowane. Niniejsza Strona, w tym wszystkie Materiały, jest chroniona prawem autorskim na całym świecie oraz postanowieniami traktatów. Zgadzasz się przestrzegać wszystkich przepisów prawa autorskiego na całym świecie w zakresie korzystania z tej Strony oraz zapobiegać nieautoryzowanemu kopiowaniu Materiałów. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, ELECTROLUX PROFESSIONAL nie udziela Użytkownikowi żadnych wyraźnych lub dorozumianych praw na podstawie jakichkolwiek patentów, projektów, znaków towarowych, praw autorskich lub przepisów dotyczących tajemnicy handlowej.

Konta użytkowników

Może być wymagane założenie konta, aby mieć dostęp do pewnych zastrzeżonych części Strony Internetowej. W takim przypadku użytkownik musi zakończyć proces rejestracji, podając nam pełne i dokładne informacje, zgodnie z informacjami podanymi w odpowiednim formularzu rejestracyjnym. Użytkownik będzie również zobowiązany do wybrania hasła. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła i konta. Ponadto Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie działania, które mają miejsce w ramach tego konta. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić ELECTROLUX PROFESSIONAL o wszelkich przypadkach nieuprawnionego korzystania z jego konta lub innych naruszeniach bezpieczeństwa. ELECTROLUX PROFESSIONAL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które Użytkownik może ponieść w wyniku użycia przez kogoś innego hasła lub konta Użytkownika.

Gwarancje użytkownika

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że będzie korzystał ze Strony zgodnie z niniejszą Umową, w tym z prawem i postanowieniami niniejszej Umowy oraz że będzie przestrzegał wszystkich istniejących i przyszłych zasad i reguł obowiązujących na Stronie. Zgadzasz się, że nie będziesz korzystać z tej Strony w celu: (a) przesyłania spamu lub niechcianych treści; (b) podszywania się pod ELECTROLUX PROFESSIONAL lub inną osobę; (c) fałszowania nagłówków lub innej manipulacji identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia jakichkolwiek treści przesyłanych za pośrednictwem Strony; (d) fałszywego przedstawiania swoich powiązań z osobą lub podmiotem; (e) działania w sposób, który negatywnie wpływa na możliwość korzystania ze Strony przez innych użytkowników; (f) angażować się w działania, które naruszałyby jakiekolwiek obowiązujące prawo, (g) publikować lub przesyłać jakiekolwiek materiały, które naruszają lub w jakikolwiek sposób łamią prawa innych osób lub które są niezgodne z prawem, obraźliwe, zniesławiające, wulgarne lub w inny sposób budzące sprzeciw lub które zawierają jakiekolwiek reklamy lub nagabywanie w odniesieniu do produktów lub usług; (h) gromadzić lub przechowywać dane osobowe innych użytkowników, chyba że użytkownicy ci wyrażą na to zgodę, lub (i) nie stosować się do wycofania takiego zezwolenia, jak opisano w punkcie (h). Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się do powyższego, nie może korzystać ze Strony, ELECTROLUX PROFESSIONAL nie jest prawnie związany niniejszą Umową i zastrzega sobie wszystkie swoje prawa w związku z taką niezgodnością.

W przypadku naruszenia przez Użytkownika Zasad i Warunków Korzystania, jest on zobowiązany do zapłaty odszkodowania za szkody wyrządzone ELECTROLUX PROFESSIONAL i jego podmiotom powiązanym w wyniku jego działań.

Zmiany

ELECTROLUX PROFESSIONAL zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania dowolnej części niniejszej Umowy w całości lub w części, w dowolnym momencie. Zmiany w niniejszej Umowie wchodzą w życie z chwilą opublikowania powiadomienia o takiej zmianie na Stronie. Dalsze korzystanie ze Strony po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszej Umowie będzie traktowane jako akceptacja tych zmian.

ELECTROLUX PROFESSIONAL może usunąć, zmienić, poprawić wszelkie błędy lub nieścisłości w dowolnej części Strony, dokonać wszelkich innych zmian na Stronie, w materiałach i produktach, programach, usługach lub cenach (jeśli takie istnieją) opisanych na Stronie, zawiesić lub zaprzestać jakiegokolwiek aspektu Strony, w tym dostępności jakichkolwiek funkcji Strony, w dowolnym czasie bez powiadomienia. ELECTROLUX PROFESSIONAL może również nałożyć ograniczenia na niektóre funkcje i usługi lub ograniczyć dostęp Użytkownika do części lub całości Strony bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności. ELECTROLUX PROFESSIONAL może w każdej chwili wypowiedzieć wyżej wymienione upoważnienie, prawa i licencję, a po takim wypowiedzeniu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zniszczenia wszystkich Materiałów.

Potwierdzenie praw własności intelektualnej

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie prawa własności intelektualnej (w tym, ale nie wyłącznie, prawa autorskie, patenty, know-how, informacje poufne, prawa do baz danych oraz prawa do znaków towarowych i wzorów (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych) na Stronie należą do ELECTROLUX PROFESSIONAL lub jego licencjodawców. Wszelka wartość firmy i prawa własności intelektualnej powstałe w wyniku korzystania z tych praw własności intelektualnej nabytych przez ELECTROLUX PROFESSIONAL przypadają ELECTROLUX PROFESSIONAL.

Udostępnianie informacji Electrolux Professional

Udostępnienie Państwa danych osobowych umożliwia nam zaoferowanie Państwu wielu korzyści. Korzystanie z konta osobistego lub innej formy rejestracji ułatwi i usprawni:

– Rejestrację Twoich zakupionych produktów lub usług, w celu otrzymania wszelkich korzyści, do których uprawnia zakup

– Otrzymywanie szczegółowych informacjidla Twojego produktu oraz Twoich zainteresowań

– Otrzymywanie spersonalizowanych wiadomości o ofertach specjalnych i zaproszeniach

– Zakup akcesoriów i części zamiennych Electrolux Professional przez Internet.

– Otrzymywanie powiadomień i informacji o wydarzeniach i promocjach, na które się zarejestrowałeś

Pozwoli nam to również na prowadzenie badań rynkowych i statystycznych, które pomogą nam opracować lepsze produkty, ulepszyć nasze Strony Internetowe i lepiej poznać naszych konsumentów. Użytkownik może podzielić się z nami swoimi informacjami na wiele sposobów online, np. wypełniając formularz rejestracyjny, aby stać się członkiem My Pages, zamawiając usługę lub instalację, biorąc udział w konkursie, biorąc udział w wydarzeniu, rejestrując zakup, dokonując zakupu w sklepie internetowym lub uczestnicząc w promocji, lub zapisując się do newslettera.

Proszę zwrócić uwagę, że Twoje dane osobowe będą przechowywane w centralnej bazie danych Electrolux Professional i mogą być przekazywane z kraju Użytkownika do innych firm Electrolux Professional na całym świecie, które mogą komunikować się z Użytkownikiem na temat naszych produktów lub ofert specjalnych. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać informacji o promocjach, może poinformować nas o tym nie akceptując zgody na formularzu rejestracyjnym.

Informacje mogą być zarządzane i obsługiwane przez starannie wybrane podmioty Electrolux Professional. Z wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej, informacje te nie zostaną przekazane żadnej stronie trzeciej, chyba że uzyskamy na to zgodę Użytkownika.

Jeżeli Użytkownik chce, abyśmy zaprzestali wysyłania spersonalizowanych ofert lub informacji, może nas o tym poinformować za pomocą funkcji rezygnacji udostępnionej w e-mailu lub na stronie swojego konta. Jeśli chcesz, abyśmy usunęli Twoje dane, możesz nas o tym powiadomić poprzez całkowitą dezaktywację Twojego konta.

Należy pamiętać, że dane osobowe podane podczas dokonywania zamówień w sklepie internetowym lub zamówień usług, o ile Użytkownik nie założył również konta lub nie zapisał się na promocje, będą wykorzystane wyłącznie w celu wypełnienia naszych zobowiązań wobec Użytkownika.

Informacje przekazane przez Użytkownika

Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik może przekazać ELECTROLUX PROFESSIONAL za pośrednictwem tej strony, są chronione przez obowiązujące przepisy prawa. Jednakże Użytkownik nie powinien przesyłać do ELECTROLUX PROFESSIONAL za pośrednictwem tej Strony Internetowej żadnych informacji poufnych lub zastrzeżonych. Użytkownik zobowiązuje się, że wszelkie informacje lub materiały, które Użytkownik lub osoby działające w jego imieniu przekaże ELECTROLUX PROFESSIONAL nie będą uznawane za poufne lub zastrzeżone. Udostępniając jakiekolwiek informacje lub materiały ELECTROLUX PROFESSIONAL, Użytkownik w pełni przydziela i przekazuje ELECTROLUX PROFESSIONAL wszelkie prawa własności intelektualnej do tych informacjach i materiałach, a ELECTROLUX PROFESSIONAL może w związku z tym swobodnie korzystać, reprodukować, wyświetlać, publicznie wykonywać, przekazywać, rozpowszechniać, modyfikować, przydzielać i licencjonować takie informacje i materiały, a ponadto Użytkownik zgadza sięna to, że ELECTROLUX PROFESSIONAL może swobodnie korzystać z wszelkich pomysłów, koncepcji lub know-how, które Użytkownik lub osoby działające w jego imieniu przekazują ELECTROLUX PROFESSIONAL. Ponadto Użytkownik gwarantuje, że nie będzie przekazywał ELECTROLUX PROFESSIONAL żadnych informacji lub materiałów, które są oszczercze, zawierające groźby, obsceniczne, napastliwe lub w inny sposób niezgodne z prawem, niezależnie od obowiązującego prawa, lub które zawierają materiały stanowiące własność innego podmiotu. ELECTROLUX PROFESSIONAL zastrzega sobie prawo do usunięcia, według własnego uznania, wszelkich informacji dostarczonych przez Użytkownika ze Strony Internetowej.

Bezpieczeństwo

Nie możesz: (a) używać jakichkolwiek urządzeń lub oprogramowania, które mogą zakłócać działanie Strony Internetowej; lub (b) podejmować jakichkolwiek działań, które nakładają nieproporcjonalnie duże lub nieuzasadnione obciążenie infrastruktury Strony Internetowej (np. wysyłanie masowych wiadomości e-mail – „spamowanie“), lub (c) manipulować lub ingerować w oprogramowaniu Strony Internetowej lub jej funkcjonalności. Obejmuje to umieszczanie na Stronie Internetowej materiałów, które są zainfekowane wirusami, „końmi trojańskimi“, „bombami logicznymi“ lub innymi elementami mogącymi uszkodzić lub zakłócić strukturę programową Strony Internetowej.

Strony Internetowe osób trzecich.

ELECTROLUX PROFESSIONAL nie zobowiązuje się do monitorowania lub analizowania zawartości Stron Internetowych osób trzecich, ani też nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub niezawodność jakichkolwiek takich Stron Internetowych osób trzecich. Ponadto ELECTROLUX PROFESSIONAL może udostępniać na niniejszej Stronie linki do Stron Internetowych prowadzonych przez inne podmioty. W przypadku korzystania z tych Stron, Użytkownik opuści tę Stronę. Odwiedzając jakąkolwiek ze Stron, do których prowadzą odnośniki, Użytkownik czyni to na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych w celu ochrony przed wirusami lub innymi elementami destrukcyjnymi. ELECTROLUX PROFESSIONAL nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących jakichkolwiek Stron Internetowych, do których prowadzą odnośniki, ani informacji na nich się pojawiających, ani żadnych produktów lub usług na nich opisanych. Odnośniki nie oznaczają, że ELECTROLUX PROFESSIONAL lub niniejsza Strona sponsoruje, popiera, jest stowarzyszona lub powiązana z, lub jest prawnie upoważniona do używania jakiegokolwiek znaku towarowego, nazwy handlowej, logo lub symbolu praw autorskich wyświetlanych lub dostępnych poprzez odnośniki, lub że jakakolwiek połączona Strona jest upoważniona do używania jakiegokolwiek znaku towarowego, nazwy handlowej, logo lub symbolu praw autorskich ELECTROLUX PROFESSIONAL lub któregokolwiek z jego podmiotów stowarzyszonych lub zależnych.

Linki zewnętrzne do Strony

Wszystkie linki do Strony muszą być zatwierdzone w formie pisemnej przez ELECTROLUX PROFESSIONAL, z tym, że ELECTROLUX PROFESSIONALwyraża zgodę na linki, w których: (i) link jest linkiem wyłącznie tekstowym zawierającym wyłącznie nazwę „ELECTROLUX PROFESSIONAL“i nie zawiera żadnego z zastrzeżonych znaków towarowych ELECTROLUX PROFESSIONALlub jego licencjodawcy; (ii) link prowadzi wyłącznie do strony www.ElectroluxProfessional.com, a nie do podstron; (iii) łącze, po aktywacji przez użytkownika, wyświetla tę stronę na pełnym ekranie w pełni funkcjonalnym i łatwym do nawigacji oknie przeglądarki, a nie w „ramce“ na Stronie Internetowej, do której prowadzi łącze; oraz (iv) wygląd, pozycja i inne aspekty łącza nie mogą stwarzać fałszywego wrażenia, że podmiot, jego działalność lub produkty są powiązane lub sponsorowane przez ELECTROLUX PROFESSIONAL, ani nie mogą szkodzić lub osłabiać wartości firmy związanej z nazwą i znakami towarowymi ELECTROLUX PROFESSIONALlub jego podmiotów stowarzyszonych. ELECTROLUX PROFESSIONAL zastrzega sobie prawo do cofnięcia niniejszej zgody na zamieszczanie linków w dowolnym momencie według własnego uznania.

Wyłączenie gwarancji dorozumianych.

Chociaż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji zawartych na niniejszej Stronie, ELECTROLUX PROFESSIONAL nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. MATERIAŁY MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI I BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. ELEKTROLUX PROFESSIONAL NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI MATERIAŁÓW ANI WIARYGODNOŚCI JAKICHKOLWIEK PORAD, OPINII, OŚWIADCZEŃ LUB INNYCH INFORMACJI WYŚWIETLANYCH LUB ROZPOWSZECHNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE WSZELKIE POLEGANIE NA TAKICH OPINIACH, PORADACH, OŚWIADCZENIACH, MEMORANDACH LUB INFORMACJACH ODBYWA SIĘ NA WYŁĄCZNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA. CAŁA ZAWARTOŚĆ JEST DOSTARCZANA „TAK JAK JEST“ I „TAK JAK JEST DOSTĘPNA“. ELECTROLUX PROFESSIONAL WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI WSZELKIEGO RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI CO DO DZIAŁANIA TEJ STRONY LUB PRZEDSTAWIONYCH TREŚCI. ELECTROLUX PROFESSIONAL NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE WSZELKIE PRZESŁANE INFORMACJE MOGĄ ZOSTAĆ PRZECHWYCONE. ELEKTROLUX PROFESSIONAL NIE GWARANTUJE, ŻE STRONA INTERNETOWA LUB SERWERY, KTÓRE UDOSTĘPNIAJĄ TĘ STRONĘ LUB KOMUNIKATY ELEKTRONICZNE PRZESYŁANE PRZEZ ELEKTROLUX PROFESSIONAL SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. WSZYSTKIE TAKIE OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI SĄ WYŁĄCZONE, Z WYJĄTKIEM ZAKRESU, W KTÓRYM PRAWO ZABRANIA ICH WYŁĄCZENIA.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU ELECTROLUX PROFESSIONAL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, KARNE, SPECJALNE LUB PRZYPADKOWE SZKODY (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY Z TYTUŁU UTRATY DZIAŁALNOŚCI, UMOWY, PRZYCHODÓW, DANYCH, INFORMACJI LUB PRZERWANIA DZIAŁALNOŚCI). WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z TEJ STRONY LUB TREŚCI LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, NAWET JEŚLI FIRMA ELECTROLUX PROFESSIONAL ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. POZA WARUNKAMI OKREŚLONYMI W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, W ŻADNYM WYPADKU FIRMA ELECTROLUX PROFESSIONAL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI, POMINIĘCIA LUB INNE WADY LUB NIEAKTUALNOŚĆ LUB NIEAUTENTYCZNOŚĆ JAKICHKOLWIEK INFORMACJI ZAWARTYCH NA TEJ STRONIE.

Obowiązek łagodzenia strat.

Bez uszczerbku dla ograniczenia odpowiedzialności określonego w niniejszym dokumencie, Użytkownik podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu ograniczenia strat powstałych w związku z jakimkolwiek roszczeniem lub działaniem (czy to z tytułu zaniedbania, naruszenia umowy lub w inny sposób), które może wnieść przeciwko ELECTROLUX PROFESSIONAL.

Komunikaty

Wszelkie odniesienia do „pism“, „zawiadomień“ i „powiadomień“ oraz wszelkie podobne wyrażenia dotyczą elektronicznych metod komunikacji (na przykład poczty elektronicznej), pod warunkiem, że strona korzystająca z takiego kanału komunikacji zachowa akceptowalny dowód, że powiadomienie zostało wysłane i otrzymane.

Przedawnienia i rozdzielność postanowień Umowy

Wszelkie podstawy powództwa, które mogą mieć miejsce w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej, muszą zostać wniesione w ciągu jednego (1) roku od powstania roszczenia lub podstawy powództwa. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu sąd właściwej jurysdykcji uzna którekolwiek z postanowień Umowy lub jej część za niewykonalne, postanowienie to zostanie wyegzekwowane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, tak aby wpłynąć na intencję Umowy, a pozostała część Umowy pozostanie w pełnej mocy.

 

 

Zasady i warunki korzystania ze Strony Internetowej Electrolux Professional 2016-05-25T10:27:38+00:00 Electrolux Professional