INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH KONSUMENTÓW SPÓŁKI ELECTROLUX

Niniejszą informacją pragniemy poinformować konsumentów spółki Electrolux, jakie rodzaje danych na ich temat („ dane osobowe”) gromadzimy, w jakim celu je wykorzystujemy, oraz komu je udostępniamy, a także jakie przysługują im prawa .

Kategorie danych osobowych gromadzonych przez Electrolux:

A) Dane kontaktowe – a w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz dane potrzebne do logowania;

B) Informacje na temat produktów lub usług zakupionych przez konsumentów – a w szczególności informacje o rejestracji produktów, posiadanej gwarancji oraz ew. korzystaniu z abonamentów na usługi;

C) Dane na temat zadowolenia konsumentów oraz otrzymanych od nich informacji zwrotnych – a w szczególności wyniki ankiet badających zadowolenie konsumentów oraz proszących o informacje zwrotne;

D) Dane gromadzone przez Electrolux w momencie odwiedzania jej witryny przez konsumentów a w szczególności dane gromadzone przez pliki cookie oraz inne dane gromadzone automatycznie w celu umożliwienia konsumentom korzystania z witryn Electrolux lub dane udostępniane Electrolux przez konsumentów w momencie odwiedzin witryn Electrolux (w szczególności za pośrednictwem formularzy kontaktowych itp.);

E) Dane identyfikujące urządzenie ‒ a w szczególności numer produktu, numer seryjny, wersja oprogramowania, adres MAC, model, kolor itp.;

F) Dane o korzystaniu z urządzenia ‒ a w szczególności dane o tym jak i kiedy urządzenie jest wykorzystywane (częstotliwość i w jakich cyklach)

G) Dane generowane przez urządzenie ‒ a w szczególności dane eksploatacyjne, np. informacje o otwarciu i zamknięciu zaworów wewnętrznych, wykorzystaniu i efektywności obiegu grzewczego, temperaturze piekarnika, mocy silnika, czynnościach aktywowanych przez oprogramowanie urządzenia w celu wykonania cyklu/funkcji wybranej przez konsumenta; dane na temat efektywności np. ilość zużytej wody, ilość zużytej energii elektrycznej; dane sytuacyjne np. warunki panujące w otoczeniu urządzenia, a w szczególności temperatura otoczenia, wilgotność powietrza, twardość wody.

Sposoby pozyskiwania danych osobowych przez Electrolux:

 • od konsumentów lub ich przedstawicieli w momencie nabycia i rejestracji produktu, odwiedzenia naszej witryny, aktywowania konta, zamówienia usługi, udziału w jednej z naszych kampanii, oceny produktu lub zgrywania lub wykorzystywania aplikacji;
 • od naszych sprzedawców detalicznych i dealerów;
 • od naszych zewnętrznych usługodawców, dostawców i partnerów;
 • z publicznie dostępnych źródeł;
 • z mediów społecznościowych np. Facebooka w przypadku, gdy konsument skorzysta z Facebooka w celu ułatwienia logowania w naszej witrynie/aplikacji.

Konsumenci mogą odmówić udostępnienia Electrolux określonych kategorii danych osobowych. Odmowa taka może jednak wpłynąć na naszą możliwość dostarczania konsumentom oraz na możliwość wykorzystywania przez konsumentów pewnych urządzeń i/lub usług lub ich funkcji oraz właściwości. Jednak niezależnie od tego, o ile nie zostało to określone inaczej, decyzja konsumenta o odmowie udostępnienia takich danych nie wywoła dla niego żadnych skutków prawnych.

Możemy również łączyć dane osobowe dostarczane nam przez konsumentów z pozostałymi informacjami gromadzonymi online lub offline w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, w tym z informacjami dostarczonymi przez osoby trzecie, a także wykorzystywać lub udostępniać je dla celów opisanych w niniejszej Informacji o Ochronie Danych Osobowych Konsumentów Electrolux. Możemy również zanonimizować gromadzone przez nas dane (a więc przetworzyć je w taki sposób, aby nie można było ich już przypisać do konsumenta, którego one dotyczą, i aby tym samym przestały one stanowić informacje osobowe).

Powody i podstawy prawne przetwarzania informacji osobowych konsumentów

Electrolux może wykorzystywać informacje osobowe konsumentów w następujących celach (łącznie „Cele Przetwarzania Danych ”):

Cele Przetwarzania Danych

Kategorie informacji osobowych

Podstawa prawna

Jako pomoc w rozwijaniu, testowaniu, doskonaleniu i modyfikowaniu naszych produktów i usług.

Kategorie C, E, F i G powyżej.

Słuszne prawo do doskonalenia i modyfikowania naszych produktów i usług.

W związku z planowaną lub rzeczywistą reorganizacją, połączeniem, przejęciem, sprzedażą, tworzeniem wspólnego przedsiębiorstwa, cesją lub zbyciem w inny sposób całości lub części naszego przedsiębiorstwa, aktywów lub zapasów.

Kategorie A, B, C, D, E, F i G powyżej.

Słuszne prawo do ułatwienia i/lub umożliwienia realizacji planowanej lub rzeczywistej reorganizacji, połączenia, przejęcia, sprzedaży, utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa, cesji lub innego zbycia całości lub części naszego przedsiębiorstwa, aktywów i zapasów.

Wysyłanie konsumentom informacji marketingowych.

Dane kontaktowe konsumentów (kategorie A i B powyżej).

Zgoda lub słuszne prawo do wprowadzania naszych produktów i usług na rynek.

Umożliwienie korzystania z funkcji zgodnie z opisem urządzenia/usługi.

Kategorie A, E, F i G powyżej.

Wypełnianie postanowień umowy.

Dostarczenie konsumentom produktów i usług, które zamówili.

Kategorie A, C, D, E, F i G powyżej.

Wypełnianie postanowień umowy.

Przekazanie konsumentom powiadomień administracyjnych, a w szczególności wskazówek dla użytkowników/ powiadomień dotyczących bezpieczeństwa produktu dotyczących urządzenia, usługi lub konta konsumenta.

Kategorie A, B, E, F i G powyżej.

Wypełnianie postanowień umowy.

Rozwiązywanie problemów i realizacja napraw.

Kategorie A, E, F i G powyżej.

Wypełnianie postanowień umowy.

Komunikacja z konsumentami w sprawie produktu, usługi lub ich konta, oraz podobne czynności związane z obsługą klienta.

Kategorie A, B, C, D, E, F i G powyżej.

Wypełnianie postanowień umowy lub inny słuszny cel, a w szczególności informowanie konsumentów o produktach, usługach lub ich kontach.

Wewnętrzne cele biznesowe, w tym bezpieczeństwo, analityka, audyty oraz na potrzeby naszych podstawowych czynności operacyjnych.

Kategorie A, B, C, D, E, F i G powyżej.

Słuszne prawo do ułatwienia oraz umożliwienia Electrolux realizacji naszych wewnętrznych celów biznesowych.

Ocena informacji zwrotnych przekazywanych przez konsumentów w momencie, gdy dokonują oni oceny lub przeglądu naszych produktów lub usług.

Kategorie A i C powyżej.

Słuszne prawo do poprawiania naszych produktów.

Zarządzanie i prowadzenie naszych witryn oraz aplikacji, w tym rejestracja online.

Kategorie A, B, C, D, E, F i G powyżej.

Wypełnianie postanowień umowy lub inne słuszne prawo, a w szczególności poprawianie doświadczenia użytkowników w trakcie ich interakcji z naszymi produktami i usługami.

Zgoda konsumenta

W przypadku gdy przetwarzanie danych dokonywane jest na podstawie zgody udzielonej przez konsumenta, konsument ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Należy w tym miejscu jednak podkreślić, że ewentualne wycofanie zgody przez konsumenta nie wpłynie na legalność przetwarzania dokonanego na podstawie zgody konsumenta przed wycofaniem przez niego zgody.

Dane udostępnianie przez Electrolux osobom trzecim

Aby móc realizować opisane powyżej Cele Przetwarzania Danych, Electrolux może udostępniać lub ujawniać dane osobowe konsumentów:

 • w zakresie i celu wymaganym przez prawo, w celu wypełnienia wymogów postępowań sądowych i/lub w celu odpowiedzi na prośby i wnioski organów publicznych i rządowych;
 • spółkom należącym do Grupy Electrolux Professional;
 • usługodawcom i dostawcom, którym powierzyliśmy świadczenie usług i dostawę urządzeń w naszym imieniu, a także naszym partnerom;
 • stronie trzeciej w przypadku planowanej lub rzeczywistej reorganizacji, połączenia, przejęcia, sprzedaży, tworzenia wspólnego przedsiębiorstwa, cesji lub zbycia w inny sposób całości lub części naszego przedsiębiorstwa, naszych aktywów lub akcji;
 • w celu wyegzekwowania naszych warunków; lub
 • w celu ochrony naszych praw.

Udostępniając dane osobowe stronie trzeciej, Electrolux Professional wymaga, aby taka strona trzecia zobowiązała się chronić dane osobowe konsumentów i postępować z nimi zgodnie z wszelkimi wymogami i zobowiązaniami prawnymi, regulacyjnymi i umownymi, lub z innymi instrukcjami i poleceniami przekazywanymi im przez Electrolux.

Uprawnienia konsumentów w zakresie marketingu i informacji

Konsumentom przysługują określone uprawnienia w zakresie wyboru sposobu wykorzystania i udostępniania przez Electrolux Professional informacji osobowych konsumentów w celach marketingowych oraz innych podobnych celach. Pod warunkiem uzyskania na to zgody konsumenta Electrolux może wysyłać konsumentowi informacje o urządzeniach, usługach, wydarzeniach i promocjach. Wiadomości i powiadomienia mogą być wysyłane różnymi kanałami: mejlowo, telefonicznie, SMS-em, pocztowo, za pośrednictwem sieci społecznościowych. Pragniemy zapewnić naszym konsumentom najlepsze, możliwe doświadczenia użytkownika, dlatego nasze wiadomości i powiadomienia mogą być indywidualnie dopasowywane do konkretnego konsumenta w oparciu o zgromadzone dane oraz preferencje konsumenta.

W przypadku, gdy wymaga tego prawo, w pierwszej kolejności prosimy konsumenta o udzielenie nam uprzedniej zgody. Konsument może wycofać swoją zgodę na przesyłanie mu informacji marketingowych w dowolnym momencie. Przykładowo konsument może zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości, postępując zgodnie z instrukcją rezygnacji podaną w wiadomości lub logując się do swojego konta online w celu aktualizacji swoich preferencji marketingowych.

W przypadku rezygnacji przez konsumenta z otrzymywania wiadomości marketingowych, jego dane osobowe mogą nadal być wykorzystywane w innych celach opisanych w niniejszej Informacji o Ochronie Danych Osobowych Konsumentów Electrolux, a w szczególności w celu komunikowania się z konsumentem w celach administracyjnych lub transakcyjnych, w ramach stosunku umownego łączącego konsumenta z Electrolux lub w przypadku, gdy wymaga tego prawo.

Prawa konsumentów wynikające z przepisów UE/EOG

W przypadku, gdy konsument mieszka na terytorium UE/EOG lub jeżeli informacje osobowe konsumenta są na innej podstawie przetwarzane przez podmiot należący do grupy Electrolux Professional na terytorium EU/EOG, konsumentowi przysługuje prawo:

A. żądania wglądu w swoje dane osobowe;

B. korekty swoich danych osobowych;

C. żądania usunięcia swoich danych osobowych;

D. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

E. żądania przekazania swoich danych osobowych w formacie umożliwiającym ich przekazanie konsumentowi lub innej organizacji (przenoszalność);

F. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; oraz

G. wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Konsumenci pragnący zadać jakiekolwiek pytania odnośnie ww. praw lub chcący skorzystać z któregokolwiek z ww. praw mogą to zrobić pisemnie, telefonicznie lub mejlowo.

Zwracamy uwagę, że skorzystanie z ww. praw może wpłynąć ujemnie na naszą możliwość zapewnienia konsumentom pewnych urządzeń, funkcji lub usług.

Bezpieczeństwo danych osobowych konsumentów

Electrolux Professional podejmuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującego prawa ochrony danych, w tym nakłada na swoich usługodawców, partnerów biznesowych lub profesjonalnych doradców obowiązek stosowania odpowiednich środków ochrony informacji osobowych konsumentów.

Przechowywanie danych osobowych konsumentów

Przechowujemy informacje osobowe konsumentów przez okres wymagany przez prawo lub obowiązującą nas umowę. W przypadku braku wymogu prawnego, przechowujemy informacje o konsumentach jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały one zgromadzone.

Międzynarodowe transfery

Ponieważ Electrolux jest spółką ogólnoświatową, możemy przechowywać dane osobowe konsumentów na terytorium Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), lub w innym miejscu, gdzie my lub nasi usługodawcy i dostawcy mają swoją siedzibę lub posiadają swoje serwery.

Możemy transferować dane naszych konsumentów pomiędzy spółkami należącymi do grupy Electrolux Professional lub do naszych zewnętrznych usługodawców i dostawców działających w naszym imieniu, w celach opisanych w niniejszej Informacji o Ochronie Danych Osobowych Konsumentów Electrolux.

Informacje istotne dla obywateli państw członkowskich UE/EOG dotyczące transferów międzynarodowych

Informacje konsumentów mogą zostać przetransferowane do kraju spoza UE/EOG, który może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych jak państwa członkowskie UE/EOG. Zapewniamy odpowiednie środki zabezpieczenia i ochrony takich międzynarodowych transferów zgodnie z wymogami prawa, w tym między innymi wykorzystujemy Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, Kodeks Postępowania i/lub Wiążące Reguły Korporacyjne. Konsumenci mogą poprosić o kopie tych dokumentów, kontaktując się z nami na adres podany poniżej.

Jak się z nami skontaktować

Administratorem informacji osobowych konsumenta jest spółka Electrolux Professional AB lub lokalny podmiot Electrolux Professional.

Konsumenci chcący skorzystać z praw przysługujących im jako osobom, których dane dotyczą, lub chcący zgłosić inne pytania dotyczące niniejszej Informacji o Ochronie Danych Osobowych Konsumentów Electrolux, proszeni są o przesłanie swojego wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: privacy@electroluxprofessional.com

Poniżej podajemy dane kontaktowa Administratora Bezpieczeństwa Informacji:

Electrolux Professional AB

Group Privacy Office

Franzéngatan 6

112 51 Stockholm

Sweden

privacy@electroluxprofessional.com

www.electroluxprofessional.com/data-privacy-statement/


Aktualizacje niniejszej Informacji o Ochronie Danych Osobowych Konsumentów Electrolux

Możemy aktualizować treść niniejszej Informacji o Ochronie Danych Osobowych Konsumentów Electrolux. Wszelkie zmiany treści niniejszej Informacji o Ochronie Danych Osobowych Konsumentów Electrolux wchodzą w życie w dniu ich opublikowania lub w innym terminie wymaganym przez prawo.

Data ostatnie aktualizacji: 02.03.2020

Data Privacy Statement 2018-05-24T10:16:28+00:00 Electrolux Professional