WELKOM OP DE WEBSITE VAN ELECTROLUX PROFESSIONAL.

LEES, VÓÓR U GEBRUIK MAAKT VAN DEZE WEBSITE (“SITE”), DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG. DEZE SITE MAG ALLEEN VOOR INFORMATIEDOELEINDEN WORDEN GEBRUIKT. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SITE OF DOOR MATERIAAL VAN DEZE SITE TE DOWNLOADEN, STEMT U ERMEE IN DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE IN DEZE AANKONDIGING WORDEN GENOEMD IN ACHT TE NEMEN. ALS U ER NIET MEE INSTEMT OM DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN IN ACHT TE NEMEN MAG U HET MATERIAAL OP DEZE SITE NIET GEBRUIKEN OF DOWNLOADEN. DOOR DEZE SITE TE BETREDEN GEEFT U AAN DAT U ERMEE INSTEMT DAT U GEBONDEN BENT AAN DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN.

Licentie

Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst, geeft ELECTROLUX PROFESSIONAL u het niet-exclusieve, niet overdraagbare, beperkte recht om deze Site en het materiaal erop te openen, te gebruiken en weer te geven. U gaat ermee akkoord dat u de werking van de Site op geen enkele manier zult verstoren of zult proberen te verstoren.
ELECTROLUX PROFESSIONAL geeft u toestemming om de informatie (”het Materiaal”) op de Site te bekijken en te downloaden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Deze toestemming is geen overdracht van eigendomsrecht met betrekking tot het materiaal en kopieën van het materiaal en is onderhevig aan de volgende beperkingen: 1) u moet, op alle kopieën van het gedownloade materiaal, alle auteursrechtvermeldingen en overige eigendomsvermeldingen handhaven die in het materiaal zijn opgenomen; 2) u mag het materiaal op geen enkele wijze aanpassen of reproduceren of publiceren, uitvoeren of distribueren of op een andere wijze gebruiken of communiceren voor een openbaar of commercieel doel; en 3) u mag het materiaal niet overdragen aan een ander persoon, tenzij u hem/haar wijst op en hij/zij instemt met de verplichtingen in het kader van deze voorwaarden en bepalingen voor gebruik. U gaat akkoord met alle aanvullende beperkingen die op de Site worden weergegeven en die zo nu en dan kunnen worden bijgewerkt. Deze Site, m.i.v. al het Materiaal, valt onder het auteursrecht en wordt beschermd door wereldwijde auteursrechtwetten en verdragsbepalingen. U stemt ermee in te voldoen aan alle wereldwijde auteursrechtwetten bij uw gebruik van deze Site en het onbevoegd kopiëren van het materiaal te voorkomen. Behalve indien uitdrukkelijk hier vermeld, geeft ELECTROLUX PROFESSIONAL geen opzettelijk of geïmpliceerd recht aan u d.m.v. patenten, designs, auteursrechten of wetten met betrekking tot het handelsgeheim.

 

User Accounts 

Het kan zijn dat u een account moet openen om toegang te kunnen krijgen tot bepaalde vertrouwelijke onderdelen van de Site. In een dergelijk geval moet u het registratieproces voltooien door ons volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken zoals aangegeven op het van toepassing zijnde registratieformulier. U zult ook een wachtwoord en een gebruikersnaam moeten kiezen. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de vertrouwelijke behandeling van uw wachtwoord en account. Bovendien bent u volledig verantwoordelijk voor alle afzonderlijke activiteiten die in het kader van deze account plaatsvinden. U gaat ermee akkoord dat u ELECTROLUX PROFESSIONAL direct op de hoogte brengt van elk onbevoegd gebruik van uw account of enige andere schending van de beveiliging. ELECTROLUX PROFESSIONAL is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u kunt lijden als gevolg van het feit dat iemand anders gebruik maakt van uw wachtwoord of account.

 

Garanties Gebruiker

U verklaart en garandeert dat u de Site zult gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst met inbegrip van de wetten en bepalingen in het kader van deze Overeenkomst en te voldoen aan alle bestaande en toekomstige beleidslijnen en voorschriften die voor de Site gelden. U stemt ermee in dat u de Site niet zult gebruiken om: (a) spam of ongevraagde mededelingen te verzenden; (b) voor te doen of u ELECTROLUX PROFESSIONAL bent of iemand anders; (c) kopteksten te vervalsen, of op een andere wijze identificatoren te manipuleren om de oorsprong van inhoud die via de Site wordt verzonden te verbergen; (d) een verkeerde voorstelling te geven van uw connectie met een persoon of organisatie; (e) zodanig op te treden dat dit negatieve gevolgen heeft voor de mogelijkheid van andere gebruikers om de Site te gebruiken; (f) activiteiten te ondernemen die een van toepassing zijnde wet zouden schenden, (g) materiaal te bekend te maken of te verzenden dat de rechten van anderen op enige wijze schendt of beperkt of dat ontwettig, beledigend, lasterlijk, vulgair of op andere wijze aanstootgevend is of dat reclame of verzoeken bevat met betrekking tot producten of diensten of (h) persoonlijke gegevens te verzamelen of op te slaan van andere gebruikers, tenzij deze gebruikers hier uitdrukkelijk toestemming voor geven.  Als u het bovengenoemde niet in acht neemt, mag u geen gebruik maken van de Site en is ELECTROLUX PROFESSIONAL niet wettelijk gebonden aan deze Overeenkomst en zijn al haar rechten met betrekking tot een dergelijke niet nakoming voorbehouden.

Bovendien stemt u ermee in ELECTROLUX PROFESSIONAL, haar aangesloten organisaties en hun respectievelijke functionarissen, directeuren en vertegenwoordigers te beschermen, te waarborgen en te vrijwaren tegen alle claims en onkosten, met inbegrip van de kosten voor het inhuren van een advocaat, die het gevolg zijn van het gebruik van deze Site.

 

Wijzigingen 

ELECTROLUX PROFESSIONAL behoudt zich het recht voor om naar eigen goedvinden op elk moment willekeurige delen van deze Overeenkomst volledig of deels te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. De wijzigingen in deze Overeenkomst zijn van kracht wanneer er een mededeling van een dergelijke wijziging op de Site wordt geplaatst. Als u gebruik blijft maken van de Site nadat er een wijziging in deze Overeenkomst is geplaatst, wordt dit beschouwd als een aanvaarding van deze wijziging.
ELECTROLUX PROFESSIONAL kan op ieder moment zonder aankondiging in elk deel van de Site fouten of omissies verwijderen, wijzigen of corrigeren,andere wijzigingen aanbrengen aan de Site, het materiaal en de producten, programma’s, diensten of prijzen (indien aanwezig) die worden beschreven in de Site, elk aspect van de Site staken of beëindigen, met inbegrip van de beschikbaarheid van bepaalde features van de Site. ELECTROLUX PROFESSIONAL kan ook beperkingen opleggen op bepaalde features en diensten of uw toegang beperken tot bepaalde delen van de hele Site zonder mededeling of aansprakelijkheid. ELECTROLUX PROFESSIONAL kan de hierboven beschreven bevoegdheden, rechten en licenties op ieder moment beëindigen en zal, bij een dergelijke beëindiging, al het materiaal vernietigen.

 

Erkenning van Intellectuele Eigendomsrechten 

U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, patenten, kennis, vertrouwelijke informatie, databankrechten, en rechten op het gebied van handelsmerken en designs (al dan niet geregistreerd) in de Site zijn toegekend aan ELECTROLUX PROFESSIONAL of haar licentiegevers. Alle goodwill en intellectuele eigendomsrechten die voortkomen uit het gebruik van dergelijke intellectuele eigendomsrechten die zijn toegekend aan ELECTROLUX PROFESSIONAL zullen ten goede komen van ELECTROLUX PROFESSIONAL.

 

Informatie die door u wordt verstrekt

Het Privacy-beleid dat bij deze Site hoort beschermt alle persoonlijk identificeerbare informatie die u via deze Site aan ELECTROLUX PROFESSIONAL kunt verstrekken. U moet echter geen vertrouwelijke gegevens of gegevens die uw eigendom zijn via de Site naar Electrolux sturen. U stemt ermee in dat alle informatie of al het materiaal die/dat u of individuen namens u aan ELECTROLUX verstrekt niet wordt beschouwd als vertrouwelijk of als uw eigendom. Door dergelijke informatie of dergelijk materiaal te leveren aan ELECTROLUX PROFESSIONAL krijgt ELECTROLUX PROFESSIONAL alle eigendomsrechten die bij dergelijke informatie en dergelijk materiaal horen en is ELECTROLUX PROFESSIONAL vrij om deze informatie en dit materiaal te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, openbaar te maken, te verzenden, te distribueren, aan te passen, toe te wijzen en te licenseren. Verder stemt u ermee in dat ELECTROLUX PROFESSIONAL vrij is om alle ideeën, concepten of knowhow die door u of individuen namens u aan ELECTROLUX worden verstrekt te gebruiken. Bovendien garandeert u dat u geen informatie of materiaal zult leveren aan ELECTROLUX PROFESSIONAL die/dat lasterlijk, dreigend, obsceen, kwetsend of anderszins onwettig is in het kader van een bepaalde van toepassing zijnde wet, of die/dat gebruik maakt van materiaal dat het eigendom is van iemand anders. ELECTROLUX PROFESSIONAL behoudt zich het recht voor om, naar eigen goedvinden, alle informatie die u hebt geleverd van de Site te verwijderen.

 

Beveiliging

U mag geen: (a) gebruik maken van een apparaat of software waarmee de werking van de Site wordt gestoord; of (b) actie ondernemen die een onevenredig grote of onredelijke belasting van de infrastructuur van de Site met zich meebrengt (zoals het massaal sturen van e-mails – ”spamming”), of (c) actie ondernemen om de software van de Site of de functionaliteit ervan aan te tasten. Hieronder valt het plaatsen van materiaal op de Site dat besmet is met virussen, Trojaanse paarden, tijdbommen of andere elementen die de programmeringsstructuur van de Site kunnen beschadigen of beïnvloeden.

 

Websites van derden

ELECTROLUX PROFESSIONAL controleert en beoordeelt de inhoud van sites van derden niet en ELECTROLUX PROFESSIONAL is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van sites van derden. Bovendien mag  ELECTROLUX PROFESSIONAL op deze Site links plaatsen naar websites die worden beheerd door andere organisaties. Als  u deze Sites gebruikt verlaat u deze Site. Als u een Site via een dergelijke link bezoekt, doet u dit op eigen risico en is het uw verantwoordelijkheid om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om u te beschermen tegen virussen of andere destructieve elementen. ELECTROLUX PROFESSIONAL geeft geen garantie en geen verklaring met betrekking tot de gekoppelde websites of de informatie die erop verschijnt of de producten of diensten die erop worden beschreven. Links houden niet in dat ELECTROLUX PROFESSIONAL of deze Site sponsor is van, aangesloten is bij of geassocieerd is met, of wettelijk bevoegd is om gebruik te maken van alle handelsmerken, handelsnamen, logo’s of auteursrechtsymbolen die worden weergegeven op of toegankelijk zijn via de links, of dat een gekoppelde Site bevoegd is om alle handelsmerken, handelsnamen, logo’s of auteursrechtsymbolen van ELECTROLUX PROFESSIONAL of alle aangesloten maatschappijen of dochterondernemingen te gebruiken.

 

Externe links naar de Site

Alle links naar de Site moeten schriftelijk zijn goedgekeurd door ELECTROLUX PROFESSIONAL, waarbij ELECTROLUX PROFESSIONAL alleen links toestaat waar: (i) de link alleen bestaat uit tekst en alleen de naam ”ELECTROLUX PROFESSIONAL” bevat en geen van de eigen handelsmerken van ELECTROLUX PROFESSIONAL of haar licentiegever; (ii) de link alleen ”verwijst” naar www.electroluxprofessional.com en niet naar de dieper liggende pagina’s; (iii) de link, indien geactiveerd door een gebruiker, de pagina in een volledig scherm weergeeft in een volledig bedienbaar en navigeerbaar browservenster en niet in een ”frame” op de gekoppelde website; en (iv) het uiterlijk, de positie en overige aspecten van de link niet de valse indruk mogen wekken dat een organisatie of haar activiteiten of producten verbonden zijn met of gesponsord worden door ELECTROLUX PROFESSIONAL en niet zodanig mogen zijn dat de goodwill die in verband wordt gebracht met de naam en de handelsmerken van ELECTROLUX PROFESSIONAL of haar aangesloten maatschappijen wordt aangetast of verzwakt. ELECTROLUX PROFESSIONAL behoudt zich het recht voor deze toestemming voor een link op enig moment naar eigen goeddunken in te trekken.

 

Uitsluiting van geïmpliceerde garanties

Hoewel er alles aan is gedaan om de nauwkeurigheid van de informatie op deze Site te garanderen, aanvaardt ELECTROLUX PROFESSIONAL geen aansprakelijkheid hiervoor. HET MATERIAAL KAN ONVOLKOMENHEDEN EN SCHRIJFFOUTEN BEVATTEN. ELECTROLUX PROFESSIONAL GEEFT GEEN GARANTIE VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF DE VOLLEDIGHEID VAN HET MATERIAAL OF DE BETROUWBAARHEID VAN ADVIEZEN, MENINGEN, VERKLARINGEN OF ANDERE INFORMATIE DIE WORDT WEERGEGEVEN OF GEDISTRIBUEERD VIA DE SITE. U ERKENT DAT HET VERTROUWEN OP DERGELIJKE MENINGEN, ADVIEZEN, VERKLARINGEN, AANTEKENINGEN OF GEGEVENS VOLLEDIG OP EIGEN RISICO GEBEURT. ALLE INHOUD WORDT U AANGEBODEN ”ZOALS HET IS” EN ”ZOALS HET BESCHIKBAAR IS”. ELECTROLUX NEEMT UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, NOCH EXPLICIET NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN DOCH NIET BEPERKT TOT  GARANTIES INZAKE DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN DE AFWEZIGHEID VAN EVENTUELE INBREUKEN, OF WAT BETREFT DE WERKING VAN DEZE SITE OF DE INHOUD. ELECTROLUX PROFESSIONAL GEEFT GEEN GARANTIE EN BIEDT GEEN VERKLARING MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID VAN DEZE WEBSITE. U BEVESTIGT DAT ALLE VERZONDEN INFORMATIE KAN WORDEN ONDERSCHEPT. ELECTROLUX PROFESSIONAL GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE OF DE SERVERS DIE DEZE WEBSITE TER BESCHIKKING STELLEN OF DAT ELEKTRONISCHE COMMUNICATIES VERZONDEN DOOR ELECTROLUX PROFESSIONAL VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ENIGE ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN. AL DERGELIJKE VERKLARINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN ZIJN UITGESLOTEN, BEHALVE IN ZOVERRE DE WET EEN DERGELIJKE UITSLUITING VERBIEDT.

 

Beperking van de aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL IS ELECTROLUX PROFESSIONAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE RECHTSTREEKSE, NIET-RECHTSTREEKSE, VOORTVLOEIENDE, STRAF-, BIJZONDERE OF INCIDENTELE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR VERLIES VAN WERK, CONTRACTEN, INKOMSTEN, DATA, INFORMATIE OF DOOR ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN) ALS GEVOLG VAN, VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN, OF ONVERMOGEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE SITE OF DE INHOUD OF ALS GEVOLG VAN  OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, ZELFS ALS ELECTROLUX PROFESSIONAL IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE.  NAAST DE HIER GENOEMDE VOORWAARDEN, ZAL ELECTROLUX PROFESSIONAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN, OMISSIES OF ANDERE GEBREKEN OF INFORMATIE DIE ONGEPAST OF NIET AUTHENTIEK IS OP DEZE SITE.

 

Verplichting om verliezen te lenigen

Onverminderd de beperking van aansprakelijkheid hier beschreven, zult u alle redelijkerwijs te verwachten stappen nemen om uw verlies te lenigen die ontstaat in relatie met enige claim of actie (of het nu gaat om nalatigheid, contractbreuk of iets anders) die u tegen ELECTROLUX PROFESSIONAL inbrengt.

 

Mededelingen

Alle verwijzingen naar ”schrijven”, ”mededelingen” en ”verklaringen” en vergelijkbare termen hebben betrekking op elektronische communicatiemethoden (bijvoorbeeld e-mail), mits de partij die afhankelijk is van de communicatie aanvaardbaar bewijs in het bezit heeft dat de communicatie was verzonden en ontvangen.

 

Exclusieve remedie 

Indien ELECTROLUX PROFESSIONAL niet voldoet aan haar beloften in het kader van deze Overeenkomst, zal zij de niet nakoming corrigeren of, naar haar keuze, deze Overeenkomst beëindigen door mededeling vooraf aan u, geplaatst op deze website. Tot wat maximaal is toegestaan door de wet, is deze clausule uw enige en exclusieve remedie met betrekking tot een niet nakoming door ELECTROLUX PROFESSIONAL.

 

De hele overeenkomst en splitsbaarheid

Deze Overeenkomst bestaat uit de hele overeenkomst tussen ELECTROLUX PROFESSIONAL en u met betrekking tot uw gebruik van de Site. Iedere actie die u onderneemt met betrekking tot uw gebruik van de Site moet plaatsvinden binnen één (1) jaar nadat de claim of oorzaak plaatsvindt. Indien om een bepaalde reden een bevoegde rechtbank concludeert dat een bepaling van de Overeenkomst of een deel ervan niet uitvoerbaar is, zal die bepaling tot wat maximaal wettelijk mogelijk is worden uitgevoerd, zodat de doelstelling van de Overeenkomst niet wordt aangetast, en de rest van deze Overeenkomst ongewijzigd van kracht zal blijven.

 

Rechten van derden

Behalve indien uitdrukkelijk bepaald in deze Overeenkomst, mag een persoon die geen partij is bij deze Overeenkomst geen van de opgenomen voorwaarden ten uitvoer brengen.

 

Toegang vanuit gebieden en locaties buiten Zweden

ELECTROLUX PROFESSIONAL verklaart niet dat materialen op deze site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties buiten Zweden. Toegang tot deze materialen vanuit gebieden waar de inhoud illegaal is, is verboden. Als u deze site bezoekt vanaf locaties buiten Zweden, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten.

 

Toepasselijk recht

Uw gebruik van deze site en deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van het Koninkrijk Zweden, zonder gevolg te geven aan de bepalingen inzake conflicterende wetten.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Voorwaarden en bepalingen 2017-04-20T12:03:08+00:00 Electrolux Professional