ALGEMENE VOORWAARDEN VAN
ELECTROLUX PROFESSIONAL B.V.

1. Overeenkomst en toepasselijke voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Electrolux
Professional B.V. (‘EP’) met betrekking tot één of meer door EP te leveren zaken en/of diensten.
1.2 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden EP slechts, indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk
zijn overeengekomen.
1.3 EP kan niet door een mededeling van een niet-bevoegde vertegenwoordiger, noch door een gedraging, nalaten
daaronder begrepen, geacht worden te hebben ingestemd met door de koper gehanteerde voorwaarden of met een niet
schriftelijk overeengekomen wijziging van deze verkoopvoorwaarden en/of van de overeenkomst.
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten die partijen nadien met elkaar sluiten, ook al
is de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden daarbij niet uitdrukkelijk bedongen, met dien verstande dat,
indien EP en de koper bijzondere, van de algemene voorwaarden afwijkende afspraken maken, deze afwijkende
afspraken slechts gelden voor de overeenkomst waarbij deze afspraken zijn gemaakt, zodat deze afwijkende afspraken
geen werking zullen hebben op nieuwe overeenkomsten tussen partijen.
1.5 Indien meer dan één natuurlijke en/of rechtspersoon als opdrachtgever optreedt of zich als zodanig gedraagt, dan zijn
allen jegens EP hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de overeenkomst.
1.6 EP heeft het recht om haar rechten en plichten uit de overeenkomst aan derden over te dragen.
1.7 Zonder schriftelijke toestemming van EP mag koper zijn rechten en verplichtingen jegens EP niet aan derden over-
dragen. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking.
1.8 Leveringen op grond van de overeenkomst geschieden niet op basis van exclusiviteit.
2. Offertes en documentatie
2.1 Adviezen, begrotingen, documentatie, tekeningen en berekeningen door of namens EP verstrekt, zijn vrijblijvend en
worden naar beste kunnen uitgebracht zonder dat de koper hieraan jegens EP rechten kan ontlenen.
2.2 Door EP uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en slechts gedurende 30 dagen geldig. De aanvaarding van een offerte
dient schriftelijk plaats te vinden.
2.3 Indien EP in het kader van een offerte en op verzoek van koper teken- en calculatiewerk heeft verricht en nadien geen
overeenkomst tot stand komt, is koper een redelijke vergoeding verschuldigd aan EP voor verricht teken- en
calculatiewerk.
2.4 Documentatie, tekeningen, berekeningen enz. blijven eigendom van EP, ook al zijn daarvoor kosten door haar in
rekening gebracht, en mogen zonder haar toestemming noch in origineel, noch in afschrift aan derden ter hand worden
gesteld of ter inzage worden gegeven. Bij overtreding hiervan is koper aan EP een boete van 20% verschuldigd van het in
de aanbieding door EP genoemd totaalbedrag, met een minimum van € 500,00 per overtreding.
3. Omschrijving, kwaliteit en klachtplicht
3.1 EP zal de koper de zaken leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid, zoals overeengekomen, zij het dat geringe
afwijkingen in modeluitvoering, kleur, kwaliteit, maten en/of gewicht, zijn toegestaan, voor zover daarmee geen afbreuk
wordt gedaan aan de gebruikswaarde daarvan.
3.2 EP staat er uitsluitend voor in dat de zaken geschikt zijn voor normaal gebruik zoals in de productomschrijving of gebruiks-
aanwijzing voorzien. EP staat er niet voorin dat de zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil
bestemmen; ook niet wanneer dit doel aan EP kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel schriftelijk tussen partijen is
overeengekomen.
3.3 Koper dient de zaken bij aflevering direct te (laten) onderzoeken. Koper controleert daarbij:
a. of de verpakking, emballage en uitwendige staat van zaken in orde is;
b. of de juiste zaken (in aantal, soort en/of kwaliteit) zijn geleverd;
c. of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die
gesteld mogen worden voor een normaal gebruik van de zaken.
3.4 De koper dient, op straffe van verval van zijn (garantie) aanspraken, klachten binnen de volgende termijnen
schriftelijk bij EP te melden:
a. klachten over verpakking, emballage en uitwendige staat van de zaken: direct aantekenen op de vrachtbrief of het
ontvangstbewijs;
b. klachten over direct bij de levering zichtbare gebreken in de zaak of tekorten in de bestelde hoeveelheid: binnen 48 uur na
de levering;
c. klachten over niet direct bij de aflevering zichtbare gebreken:
binnen 8 dagen nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, doch uiterlijk binnen de
garantietermijn van artikelen 12 en/of 13.
3.5 Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de gekochte zaken bestaan. Zaken
kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan EP worden geretourneerd.
4. Prijs, prijswijziging
4.1 De overeengekomen prijs is gebaseerd op de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst geldende
lonen, sociale lasten, materiaalprijzen en valutaverhoudingen. De overeengekomen prijs omvat mede inklaringskosten,
invoerrechten, accreditiefkosten, de kosten van verpakking.
4.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst maar vóór aflevering van de zaken de overeengekomen prijs wordt
verhoogd, hetzij als gevolg van valuta herziening, verhoging van de belastingen of invoerrechten, alsmede prijsstijging van
grond- en hulpstoffen, hetzij door omstandigheden, die buiten de invloedssfeer van EP vallen, is EP gerechtigd de prijsver-
hoging aan de koper door te berekenen. Slechts indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt ten opzichte van de
overeengekomen prijs, heeft de koper binnen 14 dagen nadat EP koper dienaangaande schriftelijk heeft geïnformeerd, het
recht de overeenkomst door een aan EP per aangetekend schrijven verzonden verklaring te ontbinden.
4.3 Alle door EP opgegeven prijzen, ook in deze algemene voorwaarden, zijn exclusief BTW.
5. Levering, levertijd en uitvoeringsperiode
5.1 De levering van zaken geschiedt ‘Delivery at place’ (DAP), zoals bedoeld in de INCOTERMS 2010.
5.2 Voor de levering van onderdelen worden minimaal € 25 voor behandelings– en verzendkosten in rekening gebracht bij
bestellingen met een nettowaarde lager dan € 100,00 voor onderdelen en accessoires, en lager dan € 1000,00 voor afgewerkte producten.
5.3 De koper draagt op het afleveringsadres zorg voor de benodigde faciliteiten voor toegang en transport.
5.4 De levertijd van de zaken en, indien sprake is van de uitvoering van installatiewerkzaamheden zoals bedoeld in
artikel 8, de uitvoeringsperiode van de uit te voeren werkzaamheden wordt door EP naar beste kunnen
vastgesteld, maar gelden niet als fatale termijnen.
5.5 De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details schriftelijk
overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn
van EP, de overeengekomen (termijn)betaling door EP is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de
uitvoering van de overeenkomst zijn voldaan.
5.6 De door EP opgegeven levertijd en/of de uitvoeringsperiode is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor uitvoering van de installatie door EP
bestelde hulppersonen en/of materialen. Indien buiten de schuld van EP vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging
van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde hulppersonen en/of
materialen niet tijdig beschikbaar zijn of worden geleverd, dan wordt de levertijd verlengd totdat de hulppersonen en/of
materialen wel beschikbaar zijn.
5.7 De levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van EP ontstaat ten
gevolge van het niet voldoen door de koper aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te
vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
5.8 De levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt eveneens verlengd voor de duur dat EP in overmacht verkeerd, zoals bedoeld
in artikel 17 met de duur van de vertraging.
5.9 EP heeft aan haar leveringsplicht voldaan door:
a. bij de levering van zaken: de zaken éénmaal aan de koper aan te bieden. Een aanbod tot levering wordt met levering
gelijkgesteld.
b. indien ook de uitvoering van installatiewerkzaamheden zijn overeengekomen, door na uitvoering van de werkzaamheden
de zaken gereed voor inbedrijfstelling aan de koper aan te bieden.
5.10 Indien de koper weigert tot aanvaarding over te gaan, dan zijn de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de
kosten van het retourneren en de opslag, voor rekening van de koper. In geval van weigering tot aanvaarding zal EP niet
eerder gehouden zijn de zaken alsnog af te leveren, dan nadat de koper de overeengekomen prijs heeft voldaan,
nadat vermeerderd met de als gevolg van de weigering tot aanvaarding door EP gemaakte kosten.
5.11 Het is EP toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen
zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is EP bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te
factureren.
5.12 EP is gerechtigd om zonder opgave van redenen levering onder rembours te doen geschieden.
5.13 EP heeft het recht bij iedere verandering in de zakelijke situatie van de koper (directiewisseling etc.) naar haar keuze
de levering van de nog lopende orders onmiddellijk te staken of voor de afwikkeling daarvan zekerheid te verlangen.
Hetzelfde geldt indien ongunstige inlichtingen omtrent de koper EP bereiken. Voorts is EP niet gehouden tot levering
zolang de vorige leveringen, waarvan de koopsom opeisbaar is, nog niet ten volle zijn betaald.
5.14 Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft de koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst,
noch op (aanvullende of vervangende) schadevergoeding.
5.15 Vanaf het tijdstip van de levering zoals bedoeld in artikel 5.9 gaat het risico voor de zaken over op de koper.
6. Verpakking
6.1 EP zal de zaken behoorlijk verpakken en voor transport verzekeren. De aansprakelijkheid van EP voor transport-
schade is onder alle omstandigheden beperkt tot de door de transportassuradeuren verstrekte dekking.
6.2 Wanneer EP voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers, etc. ter beschikking heeft
gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen
stellen, is de koper verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden etc. terug te zenden naar
het door EP opgegeven adres, bij gebreke waarvan de koper aan EP de door deze daardoor geleden schade zal
vergoeden.
7. Opslag en retournering
7.1 Wanneer om welke reden ook de koper niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen,
zal EP – als haar opslagmogelijkheden dit toelaten – op verzoek van de koper de zaken bewaren, beveiligen en alle
redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij op de door de koper opgegeven
plaats(en) zijn bezorgd c.q. door de koper zijn afgenomen.
7.2 De koper is verplicht aan EP de opslagkosten volgens het bij EP gebruikelijke tarief en – bij gebreke daarvan – volgens het
in de branche gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf het tijdstip dat de zaken voor verzending gereed zijn, dan wel
wanneer dit een later tijdstip is, vanaf de overeengekomen leveringsdatum.
7.3 De koper is alleen gerechtigd de geleverde zaken aan EP te retourneren na voorafgaande schriftelijke overeenstemming
met EP over de reden van de retournering en creditering.
Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de retournering van de zaken – zoveel mogelijk in de originele verpakking –
op kosten van de koper naar het door EP opgegeven adres.
7.4 De koper dient retourzendingen van een door EP geleverd machineonderdeel te voorzien van een door EP goedgekeurd
retourformulier, waarbij retourzendingen (a) beneden € 30,00 netto aankoopwaarde niet worden gecrediteerd,
(b) gebruikte onderdelen niet worden gecrediteerd, (c) onderdelen in geopende verpakkingen niet worden gecrediteerd,
(d) ontvangen binnen 30 dagen na de oorspronkelijke leveringsdatum voor 80% worden gecrediteerd,
met dien verstande dat berekende vracht-, transport- en/of behandelingskosten nimmer zullen worden gecrediteerd.
8. Installatie
8.1 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen is in de koopprijs niet begrepen, noch is EP verantwoordelijk voor de montage,
installatie en/of inbedrijfstelling van de gekochte zaak.
8.2 Indien partijen schriftelijk overeengekomen zijn dat de zaken door EP op de overeengekomen locatie zullen worden
gemonteerd, geïnstalleerd en/of inbedrijf gesteld, dan rusten op de koper de volgende verplichtingen:
a. De koper zorgt er voor, dat EP tijdig beschikt over alle (technische) informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen
die noodzakelijk zijn om EP in staat te stellen de installatie conform de overeenkomst te realiseren. De koper is
verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen.
b. De koper zorgt er voor, dat EP tijdig over alle voorzieningen en/of goederen beschikt waarvan in de overeenkomst
uitdrukkelijk is bepaald dat die door of namens de koper ter beschikking zullen worden gesteld.
De koper is verantwoordelijk voor de volledigheid en deugdelijkheid daarvan.
c. De koper vrijwaart EP voor aanspraken van derden in verband met de in sub a en b bedoelde informatie, gegevens,
beslissingen, wijzigingen, voorzieningen en/of goederen.
d. De koper zorgt er voor, dat EP tijdig beschikt over de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen
die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de installatiewerkzaamheden en waarvan is overeengekomen dat die door
of namens de koper ter beschikking zullen worden gesteld.
e. De koper zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, parkeergelegenheid, het gebouw
en de locatie waarop of waarin de installatiewerkzaamheden moeten worden verricht, voor schone, veilige en gezonde
omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar.
f. De koper is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen /locaties waar en de installaties of delen daarvan
rondom, waaronder, waarin of waarboven de installatiewerkzaamheden worden verricht, alsmede voor de omstandig-
heden die de uitvoering van de installatiewerkzaamheden verhinderen of ernstig belemmeren. De koper is verplicht om
EP en diens personeel tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen.
g. De koper zorgt er voor dat op de locaties waar de installatiewerkzaamheden worden verricht EP tijdig, kosteloos en met
leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas,
perslucht, telecom of rioleringsaansluiting.
h. De koper is verantwoordelijk voor de aansluiting van de installatie op de openbare netwerken.
i. De koper zorgt tijdig voor informatie over de aard en inhoud van de werkzaamheden van nevenaannemers en andere
derden die door hem worden ingeschakeld, het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, alsmede de coördinatie
daarvan, zodat EP in zijn aanbieding met deze informatie rekening kan houden. Uitsluitend de koper is verantwoordelijk
voor de coördinatie van deze werkzaamheden, voor zover niet iets anders is overeengekomen.
j. De koper is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die hun oorzaak vinden in de werkzaamheden van neven-
aannemers. Schade die door de werkzaamheden van nevenaannemers aan het geïnstalleerde werk en/of de zaken
ontstaat, komt voor rekening van de klant.
k. De koper is aansprakelijk voor de (bodem)verontreinigingen, milieubelastende stoffen en/of bacteriën die tijdens de
uitvoering van de installatiewerkzaamheden worden aangetroffen, zoals asbest of legionella.
l. De koper is buiten de werktijden van EP verantwoordelijk voor de zaken en eigendommen van EP, zoals materialen,
werktuigen of gereedschappen, die op het werk zijn aangevoerd.
8.3 Alle in verband met de installatie door EP te maken kosten voor elektriciens, loodgieters-, grond-, metsel-, fundatie-,
timmer- en schilderwerk en/of hijs- en vervoerswerkzaamheden op de plaats van aflevering, evenals de kosten van
logies, voeding en verblijf van monteurs zijn voor rekening van de koper.
8.4 Meerwerk dat door EP bij koper in rekening wordt gebracht, ook al wordt dit meerwerk door koper bestreden, geldt
nimmer als een prijsverhoging in de zin van artikel 4.2, zodat koper niet het recht heeft de overeenkomst op die grond te
ontbinden indien meerwerk in rekening wordt gebracht.
8.5 De installatie is voltooid wanneer de zaken voor inbedrijfstelling gereed zijn, zulks ter beoordeling van EP.
9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van EP, totdat alle vorderingen die de EP verkoper
op zijn koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn
betaald.
9.2 Zolang het eigendom van de zaken niet op de koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden
enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich
op eerste verzoek van EP mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde
van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
9.3 De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als
herkenbaar eigendom van EP te bewaren.
9.4 EP is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te
nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalings- moeilijkheden
verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal EP te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen
ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van EP.
10. Betaling, incasso
10.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum (= vervaldatum). De betaling geschiedt uitsluitend
bevrijdend door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de door EP aangegeven bankrekening.
10.2 Na vervaldatum is de koper rechtens in verzuim.
10.3 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van koper worden de verplichtingen van de koper
onmiddellijk opeisbaar.
10.4 Betaling dient plaats te vinden zonder opschorting, korting of verrekening. Door EP worden geen zaken in
ruilaangenomen. Indien in twee of meer termijnen na levering betaald zal worden, is EP gerechtigd te bedingen
dat de koper een bankgarantie afgeeft.
10.5 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente
en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de
voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
10.6 De koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per
maand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend.
10.7 Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle
incassokosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper
verschuldigd 15% van de hoofdsom. Indien EP aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
10.8 De koper is jegens EP de door EP gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk
hoog zijn.
11. (Door)verkoop
11.1 Het is de koper niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EP, de door EP
aan de koper geleverde zaken aan andere (weder)verkopers aan te bieden en (door) te leveren, op verbeurte van een
onmiddellijk opeisbare boete van € 2.500,00 per overtreding, onverminderd de rechten van EP uit hoofde van nakoming
en/of schadevergoeding.
12. Garantie voor zaken
12.1 EP verstrekt op de door haar geleverde zaken gedurende 12 maanden garantie voor een gebrek (een storing
Daaronder begrepen) in de zaak die het gevolg is van materiaal- of constructiefouten.
12.2 Het is de koper van door EP geleverde zaken toegestaan met zijn afnemers een verlengde garantietermijn overeen te
komen onder de uitdrukkelijke gehoudenheid van de koper om aan zijn afnemers vooraf schriftelijk kenbaar te maken
dat de verlengde garantie voor eigen rekening en risico van de koper geschiedt.
13. Garantie voor installatiewerkzaamheden
13.1 EP verstrekt op de door haar uitgevoerde Installatiewerkzaamheden een garantie voor de duur van 3 maanden
(onderhoudstermijn) voor gebreken in de uitvoering van de werkzaamheden, die – ondanks nauwlettende controle door
de koper – bij de oplevering/inbedrijfstelling volgens artikel 8.5 redelijkerwijs niet zichtbaar waren.
14. Garantievoorwaarden voor zaken resp.
installatiewerkzaamheden
14.1 De garantie gaat in op de datum van levering zoals bedoeld in artikel 5.9.
14.2 De garantie voor zaken is beperkt tot kosteloos herstel van de gebrekkige zaak, dan wel tot vervanging van die zaak of
een onderdeel daarvan, één en ander ter beoordeling van EP. Vervangen onderdelen worden het eigendom van EP.
14.3 De garantie voor installatiewerkzaamheden is beperkt tot kosteloos herstel, één en ander ter beoordeling van EP.
14.4 Geen garantie is van toepassing in de volgende omstandigheden:
a. het gebrek wordt niet binnen de in artikel 3.4 gestelde vervaltermijn aan EP gemeld;
b. het gebrek is een gevolg van een onjuiste opstelling of installatie, bijvoorbeeld door het niet in acht nemen van de
geldende (veiligheids)voorschriften of de aanwijzingen in de gebruiks-,installatie- en/of montagehandleiding;
c. Het gebrek is het gevolg van normale slijtage, foutief gebruik of gebrekkig onderhoud en/of reiniging van de zaak, zoals
voorgeschreven in de gebruiksaanwijzing;
d. het gebrek is ontstaan door het gebruik van niet-originele onderdelen of toebehoren;
e. het niet functioneren van onderdelen die de koper op eenvoudige wijze zelf kan vervangen en waarvan de
vervanging in de gebruiksaanwijzing van de betreffende zaak is beschreven, zoals bijvoorbeeld verlichting;
f. Door de koper of derden zijn aan de geleverde zaak (reparatie)werkzaamheden verricht, zonder dat daartoe
vooraf een schriftelijk goedkeuring van EP was verkregen dan wel, in geval van sub e., in afwijking van de
gebruiksaanwijzing van de betreffende zaak;
g. het gebrek is ontstaan door van buitenkomende oorzaken buiten de invloed van EP, waaronder stroom- en
spanningsschommelingen, die buiten het door EP aangegeven tolerantiebereik liggen of verstoppingen in de (aan-
en afvoer)leidingen van koper;
h. De koper is nalatig gebleven zijn verplichtingen uit de overeenkomst (daaronder begrepen de betalings-
verplichting) na te leven.
14.5 De in dit artikel onder garantie te herstellen of te vervangen zaak of onderdeel, die zich daar in redelijkheid voor leent,
zal door de koper op diens kosten aan EP op worden geretourneerd, indien EP daarom vraagt.
14.6 Reparatie en/of vervanging van een onderdeel zal de garantie voor het geheel nimmer verlengen.
14.7 Op alle uit te voeren reparaties zijn de reparatievoorwaarden van EP van toepassing.
14.8 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is EP alleen gehouden tot nakoming binnen de Benelux van de
in dit artikel omschreven garantieverplichtingen.
14.9 De garantierechten zijn niet overdraagbaar, tenzij EP daar vooraf schriftelijk mee akkoord gaat.
15. Reparaties
15.1 Een reparatieovereenkomst komt pas tot stand nadat EP te kennen heeft gegeven de opdracht te aanvaarden c.q.
daadwerkelijk uitvoering aan de opgedragen werkzaamheden heeft gegeven. Binnen de garantietermijn
van artikel 12 resp.13 van deze voorwaarden zal EP aangeven of de reparatie naar haar oordeel onder
toepassing van de garantie wordt uitgevoerd, dan wel dat sprake is van een uitsluiting zoals bedoeld in artikel 14.4.
15.2 EP voert reparaties uit tijdens de voor haar geldende werktijden, te weten tussen 08.00 en 17.00 uur op maandag
tot en met vrijdag. Reparaties uitgevoerd op zon- en feestdagen en alle storingen verholpen buiten de normale
werktijden zullen met de daarvoor geldende toeslagen worden berekend. Artikel 8.2 is van overeenkomstige
toepassing bij de uitvoering van reparatiewerkzaamheden.
15.3 Indien EP van oordeel is dat reparatie dient te geschieden door vervanging van een onderdeel van de zaak, zal zij dat
meedelen aan de koper/opdrachtgever.
15.4 Indien de reparatie plaatsvindt onder garantie, zal EP de kosten van de reparatie voor haar rekening nemen.
In alle andere gevallen zullen de kosten van de reparatie, te weten:
– voorrijkosten;
– arbeidsloon inclusief eventuele opslagen;
– de kosten van de reparatie van c.q vervanging van
onderdelen bij de koper/opdrachtgever in rekening worden
gebracht.
15.5 Onderdelen die vervangen moeten worden, worden zo snel mogelijk geleverd uit voorraad. Indien een onderdeel niet uit
voorraad leverbaar is, is de termijn die noodzakelijk is om het onderdeel te bestellen en geleverd te krijgen de
leveringstermijn. Een door EP opgegeven leveringstermijn is niet fataal.
15.6 Na de uitvoering van de reparatiewerkzaamheden stelt EP de koper/opdrachtgever of diens vertegenwoordiger een
servicerapport ter hand. De koper/opdrachtgever dient de reparatie direct te (laten) onderzoeken en controleert
nauwlettend of de reparatie volgens de opdracht en naar behoren is uitgevoerd.
15.7 Het servicerapport wordt door de koper/opdrachtgever of diens vertegenwoordiger afgetekend. Indien een
servicerapport, bijv. door de afwezigheid van de opdrachtgever, niet afgetekend wordt, kan EP het er voor
houden dat de reparatie correct is uitgevoerd, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na de verzenddatum van het
servicerapport schriftelijk bij EP reclameert.
15.8 EP verstrekt garantie op de uitgevoerde reparatievoorwaarden voor gebreken in de uitvoering die bij
de nauwlettende controle volgens artikel 15.6 redelijkerwijs niet kenbaar waren. De garantietermijn bedraagt 3 maanden.
15.9 Artikel 14 is van overeenkomstige toepassing op de uitgevoerde reparatiewerkzaamheden.
16. Aansprakelijkheid
16.1 EP is jegens de koper, diens afnemers of derden niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten of vergissingen in
prijslijsten, documentatie, (ontwerp) tekeningen of door EP verstrekte adviezen.
16.2 De aansprakelijkheid van EP voor een gebrek in de geleverde zaken of uitgevoerde installatie- of
reparatiewerkzaamheden is beperkt tot kosteloos herstel of, naar keuze van EP, tot vervanging volgens artikel 12 resp.
artikel 13.
16.3 In géén geval is EP aansprakelijk voor de door de koper, diens afnemers of derden geleden directe of indirecte
schade, hoe ook genoemd, noch voor door hen gemaakte kosten.
16.4 In geval van een onrechtmatige daad van EP, of van haar werknemers of ondergeschikten waarvoor EP rechtens
aansprakelijk gehouden kan worden, is EP slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of
lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste slechts voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze
gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan één miljoen euro per schade toebrengende
gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Aansprakelijkheid
van EP voor schade wegens onrechtmatige daad anders hiervoor bedoeld wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
16.5 De koper (en opdrachtgever als bedoeld in artikel 15) vrijwaart EP voor alle schade die EP mocht lijden als gevolg
van aanspraken van derden die verband houden met door EP geleverde zaken of diensten.
17. Overmacht
17.1 Onder overmacht aan de zijde van EP wordt verstaan elke omstandigheid, waarmee EP ten tijde van het aangaan van
de overeenkomst geen rekening kon houden en als gevolg waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst
redelijkerwijs niet door de koper kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: oorlog, oorlogsgevaar,
burgeroorlog, staat van beleg, aanwezigheid of dreiging met “fall-out”, oproer, molest, brand, water en rookschade,
overstroming, sabotage, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, ziekte van een onvervangbare werknemer,
transportproblemen, en uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen, breuk of defecten aan machines, die van
bijzondere aard zijn en specifiek voor het product zijn vervaardigd, storingen in de levering van energie, alles
zowel in het bedrijf van EP als bij derden, van wie EP de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk
moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport – al dan niet in eigen beheer – en voorts door alle overige
oorzaken buiten schuld of risicosfeer van EP ontstaan.
17.2 Wanneer EP door overmacht verhinderd is de overeenkomst uit te voeren, heeft EP het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, dan wel te hare keuze de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder
dat zij tot enige schadevergoeding is gehouden.
17.3 Indien door overmacht de levering meer dan 3 maanden wordt vertraagd, zijn zowel EP als de koper bevoegd de
overeenkomst middels een schriftelijke per aangetekende post aan de wederpartij gerichte mededeling met
onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat aan één van partijen recht op schadevergoeding kan doen gelden.
17.4 Wanneer overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, wanneer doorovermacht
de resterende levering meer dan 3 maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde
gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst
ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte door opzegging te ontbinden, onder de verplichting hetgeen hem reeds is
geleverd naar EP terug te zenden voor rekening en risico van de koper, op voorwaarde dat de koper kan aantonen
dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt als gevolg van
het niet afleveren van de resterende zaken.
18. Ontbinding
18.1 EP is bevoegd de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke, aan de koper gerichte, verklaring te
ontbinden:
– na schriftelijke ingebrekestelling wanneer de koper enige contractuele verplichting niet nakomt en na daar toe door
EP aan koper uitgebrachte schriftelijke en per aangetekende post verzonden sommatie nalatig blijft
binnen een week aan haar contractuele verplichtingen te voldoen;
– zonder schriftelijke ingebrekestelling: wanneer de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige
surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins, de beschikkings-
bevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeen-
komst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent, alsmede wanneer koper overlijdt, alsmede bij een
(voorgenomen) stilligging of liquidatie van het bedrijf en/of bij een voorgenomen) ontbinding van de vennootschap van
de koper.
18.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. In geval van deze
ontbinding verbeurt de koper, als boete, een bedrag van 35% van de verkoopprijs, onverminderd de aanspraken van
EP op volledige schadevergoeding, onder meer bestaand uit winstderving en transportkosten.
18.3 In de in artikel 18.1 bedoelde gevallen, kan EP ook de uitvoering van de overeenkomst opschorten en direct
volledige betaling vorderen van al hetgeen de afnemer ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden.
Daarnaast heeft EP In dit geval het recht vergoeding te vorderen van de schade die zij uit uitvloeisel van de
opschorting en de gevolgen daarvan lijdt.
18.4 Buiten de elders in de algemene voorwaarden genoemde ontbindingsmogelijkheden heeft de koper niet het recht de
overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden wegens een toerekenbare tekort-
koming van EP. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door EP, die zeer
ernstig is en nadat de koper tenminste twee schriftelijke ingebrekestellingen heeft verzonden, is de koper bevoegd
de ontbinding van de overeenkomst voor de Rechter te vorderen.
19. Conversie
19.1 Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst(en) van EP met opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zou
blijken te zijn, blijven de overgebleven bepalingen volledig in stand, terwijl voorts partijen, voor wat betreft de ongeldige
bepaling geacht wensen te worden te hebben overeengekomen datgene wat wettelijk geoorloofd de strekking van
de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt.
20. Geschillen
20.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
20.2 Alle geschillen die naar aanleiding van een aanbieding, overeenkomst of nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel
zijn van zodanige overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van EP.
21. Wijziging van de voorwaarden
21.1 EP is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.
21.2 EP zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden.
21.3 De wijzigingen treden in werking op het moment dat die wijzigingen aan de koper zijn medegedeeld, althans indien
EP een bepaald tijdstip noemt waarop de wijzigingen in werking zullen treden, op dat tijdstip.
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden gelden vanaf 1 juni 2020 ter vervanging van alle eerdere versies, waaraan zodoende
geen rechten meer kunnen worden ontleend.
Electrolux Professional B.V.
Van Nelleweg 1
Expeditiegebouw
3044 BC Rotterdam

Verkoop- en garantievoorwaarden 2018-05-30T11:29:53+00:00 Electrolux Professional