Optimering av avfall och återvinning i vår fabrik i Ljungby

Med rätt insikter är det möjligt att utveckla avfallshanteringen, minska miljöbelastningen samt spara tid och pengar. En optimerad hantering av materialhanteringen ger en effektivare produktion och lägre klimatpåverkan. Det visar vårt samarbete Stena Recycling som lett fram till stora förbättringar i vår fabrik i Ljungby.

Som en del i vårt miljöarbete, har vi tillsammans med Stena Recycling säkerställt en ökad cirkularitet i fabriken i Ljungby, från vägledande dokument till förfinade arbetsrutiner i produktionen. En effektiv produktion är viktigt ur flera olika synvinklar, inte minst för att förebygga onödigt produktionsspill och utsläpp. Det blir viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv att spara material och cirkulera mer.

Affärsstrategin

Hela Electrolux Professional har beslutat att vara en del av resan mot en hållbar framtid och har satt globala strategiska mål.

– En slutsats var att ändra den allmänna synen att bara hantera avfall till förebyggande av avfall, återanvändning och en hållbar återvinning av restprodukter, säger Anna Bråhammar, miljöchef på Electrolux Professional i Ljungby.

Electrolux Professional Ljungby

Electrolux Professionals fabrik i Ljungby.

För att nå målen satte Electrolux Professional ihop ett team från olika delar av organisationen (produktion, inköp och miljö) som inledde ett samarbete med specialister från Stena Recycling. Teamet har arbetat för att öka medvetenheten och förståelsen inom hållbarhetsområdet. Utbildning av personal, genomgång av produktionslinjer och undersökning av materialhantering är några av projekten.

– Avfallshantering är inte vår kärnverksamhet. Därför har samarbetet med Stena Recycling varit avgörande för att lyckas med projekten. Tack vare nya insikter har vi förbättrat avfallssorteringen i vår fabrik samt ökat medvetenheten om avfallshantering hos våra medarbetare. Att förbättra avfallshanteringen har en positiv effekt både ekonomiskt och miljömässigt. Så både företaget och planeten är vinnare i detta, säger Anna Bråhammar.

Att ha en helhetssyn på projektet visade sig vara avgörande för att vår optimering blev lyckad. Den viktigaste nyckeln till framgång är att ett flertal projekt täcker det mesta av den interna materialhanteringen. Här är några exempel på vad vi åstadkommit genom projektet.

Optimerad produktion

Laserskärning utgör en stor del i tillverkningen av industriella tvättmaskiner. Teamet undersökte hur resterna av metallplätering efter kapning kan minskas. Resultatet blev en årlig minskning med cirka 45 ton högvärdiga metaller. Detta innebär också en lägre materialkostnad eftersom det finns ett mindre behov av råvara.

Effektivare intern hantering

Tiden som ägnas åt interna transporter av soptunnor och containrar genom fabriken har också minskat. Genom att analysera arbetsflödet skapades förutsättningar för avsevärda förbättringar i form av minskade transporttider. Även personalens arbetsmiljö har förbättrats genom färre tunga lyft och mer ergonomiska lösningar för avfallstransporter.

Förädling av återvinningsmaterial

En analys av olika avfallsflöden har lett fram till en ökad utsortering av blandat avfall. -Vi har ökat avfallssorteringen med nya fraktioner. Ett exempel är sortering av olika slags rostfria metaller, vilket förbättrar återvinningsprocessen. Ett annat exempel är plast, där vi har kunnat ökat återvinningsgraden. Nu kan mer plast materialåtervinnas istället för att förbrännas. Det är ett viktigt steg uppåt i avfallshierarkin och bidrar till mer cirkulär råvara som kan användas vid tillverkning av nya produkter, säger Anna Bråhammar.

Optimerade transporter

Slutligen analyserades den totala vikten av transporterat material i varje container. En förbättrad transportplan utarbetades och denna har lett fram till en optimering av den totala mängden transporter. Dessutom kan mindre behållare användas för vissa material.

Avfallshanteringen har också varit tema för Electrolux Professionals  Environmental Day, ett hållbarhetsevent som årligen genomförs vid våra fabriker och kontor runt om i världen. Electrolux Professional arbetar även med design för återvinning och utbildar löpande personalen för att öka återanvändningen av material och minska avfallet. Genom en ökad cirkularitet blir både miljön och företaget vinnare.

Electrolux Professionals fabrik Ljungby
Optimering av avfall och återvinning i vår fabrik i Ljungby 2021-01-26T16:47:45+01:00 Electrolux Professional