Köszöntjük Önt az Electrolux Professional weboldalán.

Kérjük, hogy a jelen weboldal használata előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni a következőkben ismertetett használati feltételeket. A jelen weboldal kizárólag tájékoztatási célból használható. A hozzájárulása biztosításával és a jelen weboldal használatával (vagy a weboldalon található bármely anyag letöltésével) Ön elfogadja a jelen közleményben meghatározott használati feltételeket (a továbbiakban: „használati feltételek”). Ha Ön nem fogadja el a jelen használati feltételeket, akkor kérjük, hogy ne biztosítsa a hozzájárulását, ne használja a jelen weboldalt, és/vagy ne töltsön le semmilyen anyagot a jelen weboldalról.

Cookie-k

Az AB Electrolux (publ.) (nyilvánosan működő részvénytársaság) úgynevezett „cookie” technológia segítségével igyekszik kellemesebbé tenni az Ön látogatását az Electrolux weboldalán. A cookie-fájlok az Ön számítógépén tárolódnak, és segítenek Önt, mint egyedi felhasználót beazonosítani, valamint eltárolni az Ön személyes beállításait és az Ön számítástechnikai eszközére vonatkozó műszaki adatokat. A következő típusú cookie-kat használjuk:

a) Állandó „cookie-k” (az ilyen cookie-k addig maradnak a számítógépen, amíg Ön nem törli őket); valamint
b) Ideiglenes „cookie-k” (az ilyen cookie-k addig maradnak a számítógépen, amíg Ön be nem zárja a böngészőprogramot).

Maguk a cookie-k nem tartalmaznak vagy nem fednek fel személyazonosításra alkalmas információkat. Ha Ön személyazonosításra alkalmas információt küld be az Electrolux weboldalán keresztül, akkor az ilyen információ összekapcsolható a cookie-kban tárolt adatokkal.

Ha Ön nem járul hozzá, hogy az AB Electrolux (publ.) (nyilvánosan működő részvénytársaság) cookie-kat használjon az Ön számítástechnikai eszközén, akkor Ön a megfelelő opciók segítségével beállíthatja, hogy böngészőprogramja utasítsa el a cookie-k használatát (a böngészőprogram cookie-használati beállításainak a módosítására vonatkozó utasításokat elvileg böngészőprogramja Help (Súgó) menüpontjában találhatja). Ha Ön elutasítja a cookie-k használatát, akkor Ön az Electrolux weboldalának bizonyos részeit nem fogja bírni megnyitni.

Kérjük, hogy olvassa el a cookie-kra vonatkozó szabályzatunkat, valamint a cookie-k használatára vonatkozó közleményünket.

Licenc

Az ELECTROLUX a jelen Megállapodásban meghatározott feltételek figyelembe vételével nem kizárólagos, át nem ruházható, korlátozott jogot biztosít Önnek a jelen Weboldal és a rajta található anyagok eléréséhez, használatához és megjelenítéséhez. Ön vállalja, hogy semmilyen módon nem zavarja a Weboldal működését, valamint, hogy a Weboldal zavarására vonatkozóan még kísérletet sem tesz.

Az ELECTROLUX kizárólag az Ön általi személyes felhasználás céljára engedélyezi az Ön számára a Weboldalon található információk (a továbbiakban: „Anyagok”) megtekintését és/vagy letöltését, kereskedelmi célú felhasználásra nem. A jelen engedély nem jelenti semelyik Anyagnak vagy annak bármely részének, illetőleg semelyik Anyagról esetlegesen készült másolati példánynak vagy annak bármely részének a tulajdonjogának az Önre vagy bármely harmadik félre történő átszállását. Továbbá a jelen engedélyre a következő korlátozások vonatkoznak: 1) Ön köteles a letöltött bármely Anyagról esetlegesen készített másolatokon megőrizni minden olyan szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi közleményt, amelyeket az eredetileg letöltött Anyag tartalmazott; 2) Ön az Anyagokat vagy azok bármely részét semmilyen módon nem módosíthatja; nem sokszorosíthatja; nyilvános helyen nem jelenítheti meg; előadás keretében nem hozhatja nyilvánosságra; nem terjesztheti; illetőleg nyilvános vagy kereskedelmi célból semmilyen módon nem használhatja fel vagy nem kommunikálhatja; valamint 3) Ön nem adhatja át az Anyagokat vagy azok bármely részét egyetlen személynek sem, kivéve, ha Ön tájékoztatja az Anyagokat vagy azok egy részét fogadó személyt a jelen használati feltételekből eredő kötelezettségekről, és az Anyagokat vagy azok egy részét fogadó személy saját magára nézve kötelezően elfogadja a jelen használati feltételekből eredő kötelezettségeket. Ön vállalja, hogy a Weboldal esetleges frissítéseit követően a Weboldalon esetlegesen megjelenített minden egyéb korlátozást elfogad magára nézve. A jelen Weboldal (beleértve az összes Anyagot is) szerzői jogi védelem, valamint világszerte érvényes szerzői jogi törvények és egyéb szerződések rendelkezéseinek a védelme alatt áll. Ön a jelen Weboldal Ön általi használata során köteles a világszerte érvényes összes szerzői jogi törvény összes rendelkezését betartani, valamint az Anyagoknak vagy azok bármely részének az esetleges illetéktelen másolását megelőzni vagy megakadályozni. Az ELECTROLUX a jelen közleményben kifejezetten meghatározott jogok kivételével semmilyen kifejezett vagy vélelmezett jogot nem biztosít az Ön részére a szabadalmi oltalmakra, a formatervezési mintákra, a védjegyekre, a szerzői jogokra és/vagy a kereskedelmi titkokra vonatkozó semmilyen törvényi rendelkezés értelmében.

Felhasználói fiókok
Előfordulhat, hogy Ön csak akkor férhet hozzá a Weboldal bizonyos korlátozott részeihez, ha előtte létrehoz egy fiókot. Ilyen esetben Ön köteles elvégezni a regisztrációs folyamatot az által, hogy Ön hiánytalanul és pontosan beküldi felénk a vonatkozó regisztrációs űrlapon kért információkat. A felhasználói fiók létrehozása során jelszót is kell választania. Ön teljes felelősséget vállal azért, hogy a felhasználói fiókjához kapcsolódó adatokat (beleértve a felhasználói fiókhoz kapcsolódó jelszót is) bizalmasan kezelje. Továbbá Ön teljes felelősséget vállal az Ön által létrehozott fiók segítségével végrehajtott összes tevékenységért. Ha Ön tudomást szerez az Ön fiókjának az illetéktelen használatáról vagy bármilyen más esetleges biztonsági szabálysértésről, akkor Ön erről köteles haladéktalanul értesíteni az ELECTROLUX vállalatot. Az ELECTROLUX nem vállal felelősséget az Önt esetlegesen érő olyan veszteségekért, amelyek az Ön fiókjának és/vagy jelszavának más személyek általi használatából erednek.

Felhasználói szavatosságok

Ön kijelenti és szavatolja, hogy Ön a jelen Weboldal Ön általi használata során maradéktalanul betartja a jelen Megállapodásban foglalt rendelkezéseket (beleértve a jelen Megállapodásban hivatkozott törvények vagy jogszabályok rendelkezéseit is), valamint a Weboldal jelenleg közzétett vagy a jövőben közzéteendő szabályzataiban meghatározott rendelkezéseket. Ön vállalja, hogy a következő célok egyikére sem használja a Weboldalt: (a) levélszemét vagy kéretlen kommunikációs anyag továbbítása; (b) annak tettetése, hogy Ön az ELECTROLUX vagy bármely más személy képviseletében vagy megbízásából jár el; (c) fejlécek meghamisítása, vagy bármely azonosítóadat bármilyen jellegű manipulálása annak érdekében, hogy a Weboldalon keresztül továbbított bármely tartalom eredetét elfedje; (d) az Ön és bármely más természetes vagy jogi személy között fennálló jogviszonnyal kapcsolatos valótlan tény vagy állítás közlése; (e) olyan tevékenység végzése, amely kedvezőtlenül befolyásolja a Weboldal más felhasználók általi használhatóságát; (f) olyan tevékenység végzése, amely bármely vonatkozó törvénybe ütközik; (g) olyan anyag közzététele vagy továbbítása, amely bármilyen módon sérti bármely más személy bármely jogát, törvénytelen, zaklató, becsmérlő, vulgáris vagy más módon kifogásolható, vagy termékekre és/vagy szolgáltatásokra vonatkozó hirdetést vagy üzletszerzési célú ajánlatot tartalmaz; (h) más felhasználókra vonatkozó, személyazonosításra alkalmas információk gyűjtése és/vagy tárolása, kivéve, ha az ilyen jellegű információgyűjtésben és/vagy -tárolásban érintett felhasználók ehhez kifejezetten hozzájárultak; vagy (i) a jelen pont (h) alpontjában meghatározott hozzájárulás visszavonásának a figyelmen kívül hagyása. Ha Ön a fenti rendelkezéseket nem tartja be, akkor Ön nem jogosult a Weboldalt használni, az ELECTROLUX vállalatra a jelen Megállapodás rendelkezései nem kötelező érvényűek, és az ELECTROLUX vállalat az adott szabálysértéshez kapcsolódóan az ELECTROLUX vállalatot megillető összes törvényi jogot fenntartja magának.

Ha Ön megsérti a használati feltételeket, akkor Ön köteles kártérítést fizetni az Ön cselekedetei és/vagy mulasztásai által az ELECTROLUX vállalatnak és/vagy annak leányvállalatainak okozott károkért.

Módosítások

Az ELECTROLUX fenntartja a jogot, hogy a jelen Megállapodást vagy annak bármely részét a saját belátása szerint bármikor módosíthassa, új rendelkezésekkel bővíthesse, és/vagy eltávolíthassa. A jelen Megállapodás esetleges módosításai akkortól lépnek életbe, amikor az adott módosításokról szóló közlés megjelenik a Weboldalon. Ha Ön a jelen Megállapodás esetleges módosításáról szóló közlés Weboldalon történő megjelenését követően használja a Weboldalt, akkor Ön ezzel elfogadja az adott közlésben meghatározott módosításokat.

Az ELECTROLUX jogosult értesítés nélkül, bármikor megszüntetni vagy módosítani a Weboldalt vagy annak bármely részét; javítani a Weboldalon vagy annak bármely részén található bármely hibát vagy mulasztást; bármilyen más módosítást végrehajtani a Weboldalon, bármely anyagon, és/vagy adott esetben a Weboldalon meghatározott bármely terméken, programon, szolgáltatáson és/vagy áron; vagy felfüggeszteni vagy beszüntetni a Weboldal bármely jellemzőjét, ideértve a Weboldal bármely funkciójának a rendelkezésre állását is. Ezen kívül az ELECTROLUX értesítés és további felelősségvállalás nélkül korlátozhat bizonyos funkciókat és/vagy szolgáltatásokat, illetőleg korlátozhatja az Ön hozzáférését a teljes Weboldalhoz vagy annak bármely részéhez. Az ELECTROLUX jogosult bármikor megszüntetni a fentiek szerint biztosított bármely engedélyt, jogot és/vagy licencet, Ön pedig egy ilyen esetleges megszüntetés esetén köteles azonnal megsemmisíteni minden Anyagot.

A szellemi termékekre vonatkozó tulajdonjogok elismerése
Ön tudomásul veszi, hogy a Weboldalon található összes szellemi termékhez fűződő összes tulajdonjog (ideértve – de nem kizárólagosan – a szerzői jogokat, a szabadalmi oltalmakat, a tudásismereteket (know-how), a bizalmas információkat, az adatbázisokhoz fűződő jogokat, valamint a védjegyekhez és/vagy formatervezési mintákhoz kapcsolódó jogokat (függetlenül attól, hogy az ilyen védjegyeket és/vagy formatervezési mintákat bejegyezték-e vagy sem)) az ELCTROLUX vállalatot vagy annak licencbe adóit illeti meg. Az ELECTROLUX vállalatot megillető szellemitermék-tulajdonjogok használatából esetlegesen eredő összes eszmei cégérték, vevőkör és szellemitermék-tulajdonjog az ELECTROLUX vállalatra száll át.

Személyazonosításra alkalmas információk megosztása az Electrolux vállalattal

Ha az Önre vonatkozó, személyazonosításra alkalmas információkat megosztja velünk, akkor számos előnyt kínálhatunk az Ön részére. Személyes fiókjának vagy egyéb regisztrált adatainak a használata egyfelől megkönnyítheti és kényelmesebbé teheti az Ön számára a következő műveleteket:

• A megvásárolt termék vagy termékek regisztrálása, hogy Ön az adott megvásárolt termékhez vagy termékekhez fűződő összes előnnyel élhessen
• Információkérés egy – az Ön figyelmét felkeltő – konkrét termékre vonatkozóan
• Személyre szabott üzenetek fogadása kedvezményes ajánlatokkal és meghívásokkal kapcsolatban
• Könnyebb fizetési folyamat Electrolux-kiegészítők és -pótalkatrészek online (interneten történő) vásárlása során
• Értesítések és tájékoztatások fogadása azokkal az eseményekkel és promóciókkal kapcsolatban, amelyekre Ön regisztrált.

Másfelől nekünk is segíthet abban, hogy piackutatásokat és statisztikai kutatásokat végezzünk, és a segítségükkel jobb termékeket fejleszthessünk, javíthassuk weboldalaink színvonalát, és jobban megismerhessük a vásárlóinkat. Az Önre vonatkozó, személyazonosításra alkalmas információkat többféleképpen is megoszthatja velünk interneten keresztül, ideértve például a My Pages (Saját lapok) közösség tagjává váláshoz szükséges regisztrációs űrlap kitöltését, telepítési és/vagy egyéb szolgáltatások rendelését, versenyre való jelentkezést, eseményen való részvételt, egy vagy több megvásárolt termék regisztrálását, az internetes áruházunkban (webshopunkban) történő vásárlást, egy-egy promócióban történő részvételt, vagy egy hírlevélre történő feliratkozást.

Kérjük, hogy vegye figyelembe, hogy az Önre vonatkozó, személyazonosításra alkalmas információkat egy központi Electrolux-adatbázisban fogjuk tárolni, és azokat az Ön tartózkodási országából az Electrolux csoportnak a világ különböző országaiban vagy térségeiben működő más tagvállalatai felé továbbíthatjuk, akik a termékeinkre és/vagy a kedvezményes ajánlatainkra vonatkozóan felvehetik Önnel a kapcsolatot. Ha nem szeretne promóciós értesítéseket kapni, akkor kérjük, hogy a regisztrációs űrlap kitöltésekor ne járuljon hozzá a promóciós értesítések fogadásához.

Az információkat az Electrolux által gondosan kiválasztott szerződéses felek adminisztrálhatják és kezelhetik. A fentiekben meghatározott esetek kivételével az ilyen jellegű információkat csak akkor továbbítjuk harmadik fél részére, ha ehhez Ön hozzájárult.

Ha a továbbiakban nem szeretne személyre szabott ajánlatokat vagy információkat fogadni tőlünk, akkor kérjük, hogy vegye igénybe az e-mail üzenetekben található vagy a fiókoldalán keresztül elérhető leiratkozási funkciót. Ha szeretné, hogy az Önre vonatkozó, személyazonosításra alkalmas információkat töröljük a rendszereinkből, akkor kérjük, hogy teljesen deaktiválja a fiókját.

Kérjük, hogy vegye figyelembe, hogy az Önre vonatkozó, az internetes áruházunkban (webshopunkban) leadott megrendelésekhez vagy a felénk beküldött szolgáltatáskérelmekhez kapcsolódó, személyazonosításra alkalmas információkat kizárólag az Önnel szemben fennálló kötelezettségeink teljesítése céljából használjuk fel, kivéve, ha Ön fiókot is létrehoz és/vagy feliratkozik valamely promóciónkra.

Az Ön által benyújtott információk
Az Ön által a jelen Weboldalon keresztül az ELECTROLUX felé esetlegesen beküldött, Önre vonatkozó, személyazonosításra alkalmas információk a vonatkozó törvények védelme alatt állnak. Kérjük azonban Önt, hogy bizalmas vagy védett információt egyáltalán ne nyújtson be az ELECTROLUX felé a Weboldalon keresztül. Ön elfogadja, hogy az Ön – vagy az Ön képviseletében és/vagy megbízásából eljáró bármely személy – által az ELECTROLUX felé benyújtott semmilyen információt vagy anyagot nem tekintünk bizalmas vagy védett információnak. Ha Ön mégis ilyen információt és/vagy anyagot nyújt be az ELECTROLUX felé, akkor Ön ezzel az ilyen információkhoz és/vagy anyagokhoz vagy azok bármely részéhez fűződő mindennemű szellemitermék-tulajdonjogot teljes mértékben átruház az ELECTROLUX vállalatra, és így az ELECTROLUX az ilyen információkat és/vagy anyagokat vagy azok bármely részét szabadon felhasználhatja, sokszorosíthatja, megjelenítheti, nyilvánosan előadhatja, továbbíthatja, terjesztheti, módosíthatja, átruházhatja és/vagy licencbe adhatja, valamint Ön elfogadja, hogy az ELECTROLUX szabadon felhasználhatja az Ön – vagy az Ön képviseletében és/vagy megbízásából eljáró más személy – által az ELECTROLUX felé benyújtott bármely ötletet, koncepciót vagy tudásismeretet (know-how-t) vagy azok bármely részét. Továbbá Ön szavatolja, hogy Ön nem nyújt be olyan információt és/vagy anyagot az ELECTROLUX felé, amely becsmérlő, fenyegető, obszcén, zaklató, bármilyen vonatkozó törvényi rendelkezés értelmében törvénysértő, vagy más személy védett tulajdonát képező információt és/vagy anyagot tartalmaz. Az ELECTROLUX fenntartja a jogot, hogy a saját belátása szerint eltávolíthasson bármilyen olyan információt és/vagy anyagot a rendszereiből, amelyeket esetlegesen Ön nyújtott be a Weboldalon keresztül.

Biztonság
Az Ön számára tilos a következő tevékenységek bármelyikének a végzése: (a) olyan eszköz és/vagy szoftver használata, amely képes megzavarni a Weboldal működését; vagy (b) olyan tevékenység végzése, amely aránytalanul nagy és/vagy indokolatlan terhet ró a Weboldal infrastruktúrájára (például: tömeges, levélszemétnek minősülő e-mail üzenetek küldése); vagy (c) a Weboldal üzemeltetéséhez szükséges bármely szoftver zavarása és/vagy megbontása (értsd: illetéktelen módosítása). Ilyen tiltott tevékenységnek minősül például olyan anyag elhelyezése a Weboldalon, amely vírust, trójai falovat, időbombát vagy bármely más olyan elemet tartalmaz, amely károsíthatná vagy zavarhatná a Weboldal programozási szerkezetét.

Külsős (értsd: harmadik fél által üzemeltetett) weboldalak.
Az ELECTROLUX nem felügyeli vagy nem vizsgálja a harmadik fél által üzemeltetett weboldalak tartalmát, valamint nem vállal felelősséget az ilyen – harmadik fél által üzemeltetett – weboldalakon található semmilyen információ pontosságáért vagy megbízhatóságáért. Továbbá az ELECTROLUX jogosult olyan hivatkozásokat elhelyezni a jelen Weboldalon, amelyek más személyek által üzemeltetett weboldalakra mutatnak. Ha Ön rákattint bármelyik ilyen hivatkozásra, akkor Ön elhagyja a jelen Weboldalt. Ha hivatkozás útján harmadik fél által üzemeltetett weboldalt nyit meg, akkor ezért Ön köteles vállalni a felelősséget. Továbbá az Ön felelőssége, hogy a harmadik fél által üzemeltetett weboldalakon történő böngészés során megtegye a vírusokkal és/vagy károkozó elemekkel szembeni megfelelő védelmi intézkedéseket. Az ELECTROLUX semmilyen kijelentést nem tesz vagy semmilyen szavatosságot nem vállal a hivatkozás útján megnyitott, harmadik fél által üzemeltetett weboldalakkal, illetőleg a rajtuk található vagy rajtuk ismertetett semmilyen információval, termékkel és/vagy szolgáltatással kapcsolatban. A hivatkozások nem jelentik azt (még vélelmezetten sem), hogy az ELECTROLUX vagy a jelen Weboldal szponzorálja, támogatja, jóváhagyta vagy jogszerűen használhatja a hivatkozásokban megjelenített vagy a hivatkozások segítségével elérhető bármilyen védjegyet, kereskedelmi nevet, logót vagy szerzői jogi szimbólumot, vagy, hogy azokhoz bármilyen jogviszony formájában kapcsolódik, ahogyan azt sem, hogy bármely hivatkozott, harmadik fél által üzemeltetett weboldal jogszerűen használhatja az ELECTROLUX vagy annak bármely kapcsolt vállalkozásának vagy leányvállalkozásának bármely védjegyét, kereskedelmi nevét, logóját vagy szerzői jogi szimbólumát.

A jelen Weboldalra mutató külső hivatkozások
A jelen Weboldalra mutató külső hivatkozásokat a megjelenítésük előtt írásban jóvá kell hagyatni az ELECTROLUX vállalattal. Ez alól a szabály alól kizárólag azok a hivatkozások képeznek kivételt, amelyeknél a következő feltételek teljesülnek: (i) a hivatkozás csak szöveget tartalmaz, és kizárólag az „ELECTROLUX” nevet tartalmazza, az ELECTROLUX vállalatnak vagy annak bármely licencbe adójának a védett védjegyei közül egyiket sem; (ii) a hivatkozás kizárólag a www.electrolux.com URL-címre mutat, nem pedig strukturális értelemben vett „mélyebb” lapokra; (iii) amikor a felhasználó a hivatkozásra kattint, akkor a rendszer teljes képernyőn, egy teljes mértékben működőképes és navigálásra teljes mértékben alkalmas böngészőablakban jeleníti meg a hivatkozott lapot, nem pedig a hivatkozást tartalmazó weboldalon található „kereten” belül; valamint (iv) a hivatkozás megjelenése, pozíciója vagy bármely más jellemzője nem keltheti azt a hamis látszatot, hogy egy személy vagy annak bármely tevékenysége vagy terméke kapcsolódik az ELECTROLUX vállalathoz vagy az ELECTROLUX vállalat által szponzorált, illetőleg nem károsíthatja vagy csökkentheti az ELECTROLUX vállalatnak vagy annak bármely kapcsolt vállalkozásának a nevéhez és/vagy védjegyeihez kapcsolódó eszmei cégértéket és/vagy vevőkört. Az ELECTROLUX fenntartja a jogot, hogy a saját belátása szerint bármikor visszavonhassa bármely külső hivatkozáshoz kapcsolódóan adott hozzájárulását.

Vélelmezett szavatosságok (más néven: kellékszavatosságok) kizárása.
Habár a jelen Weboldalon szereplő információkat odafigyeléssel és gondossággal állítottuk össze, az ELECTROLUX nem vállal felelősséget a jelen Weboldalon szereplő semmilyen információ pontosságáért.
Az anyagok pontatlanságokat és/vagy tipográfiai (nyomdai) hibákat tartalmazhatnak. Az Electrolux nem szavatolja a jelen Weboldalon megjelenített vagy a jelen Weboldalon keresztül terjesztett semmilyen anyag pontosságát vagy teljességét, vagy a jelen Weboldalon megjelenített vagy a jelen Weboldalon keresztül terjesztett semmilyen tanács, vélemény, kijelentés, állítás vagy egyéb információ megbízhatóságát. Ön tudomásul veszi, hogy Ön kizárólag az Ön saját felelősségére hagyatkozhat vagy támaszkodhat a jelen Weboldalon megjelenített vagy a jelen Weboldalon keresztül terjesztett bármely tanácsra, véleményre, kijelentésre, állításra, megjegyzésre vagy egyéb információra. A jelen Weboldalon található összes tartalmat a mindenkori állapotában, „ahogy van” és „ahogy aktuálisan rendelkezésre áll” formában nyújtjuk. Az Electrolux kifejezetten kizár mindennemű kifejezett vagy vélelmezett kijelentést, nyilatkozatot vagy szavatosságot, ideértve – de nem kizárólagosan – az értékesíthetőségre, az adott célra való alkalmasságra, a jogsértésmentességre, illetőleg a jelen Weboldal vagy a rajta található bármely tartalom működésére vonatkozó szavatosságot. Az Electrolux semmilyen kijelentést vagy nyilatkozatot nem tesz, illetőleg semmilyen szavatosságot nem vállal a jelen Weboldal biztonságával vagy biztonságos használhatóságával kapcsolatban. Ön tudomásul veszi, hogy fennáll az esélye annak, hogy az esetlegesen küldött vagy továbbított információk illetéktelen kezekbe juthatnak. Az Electrolux nem szavatolja, hogy a jelen Weboldal, a jelen Weboldal rendelkezésre állását biztosító kiszolgálók, vagy az Electrolux által küldött elektronikus kommunikációs anyagok vírusoktól vagy egyéb káros elemektől mentesek. Minden ilyen jellegű kijelentés, nyilatkozat, szavatosság és/vagy körülmény kizárt a vonatkozó törvények által maximálisan megengedett mértékig.

Felelősségkorlátozás
Az Electrolux semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a jelen Weboldal vagy a rajta található bármely tartalom használatából eredő vagy azzal kapcsolatos, a jelen Weboldal vagy a rajta található bármely tartalom használhatatlanságából eredő vagy azzal kapcsolatos, illetőleg a jelen Megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatos semmilyen közvetlen, közvetett, következményes, különleges vagy járulékos kár megtérítéséért, vagy bármilyen kár megtorló jellegű megtérítéséért (ideértve – de nem kizárólagosan – az elmaradt üzletkötéshez, elmaradt szerződéskötéshez, elmaradt bevételhez, adatvesztéshez, információvesztéshez vagy az üzletfolytonosság megszakadásához kapcsolódó károkat is), még olyan esetben sem, ha az Electrolux vállalatot tájékoztatták az ilyen károk bármelyikének a bekövetkezésének a lehetőségéről. A jelen dokumentumban meghatározott feltételeken túlmenően az Electrolux semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a jelen Weboldalon található bármely információhoz kapcsolódó semmilyen hibáért, pontatlanságért, mulasztásért, időszerűtlenségért, hiteltelenségért vagy bármilyen más jellegű hibáért.

Kárenyhítési kötelezettség.
A jelen közleményben meghatározott felelősségkorlátozás sérelme nélkül Ön köteles minden indokolt lépést megtenni annak érdekében, hogy az Ön által az ELECTROLUX vállalattal szemben esetlegesen indított bármely kárigényhez vagy keresethez (függetlenül attól, hogy a kárigény vagy a kereset gondatlansághoz, szerződésszegéshez vagy más témához kapcsolódik) kapcsolódó, Önt ért vagy érő veszteség vagy kár mértékét enyhítse.

Közlések
Az „írásbeli”, „közlések”, „értesítés” vagy bármely más hasonló célú – a jelentésében a jelen mondat elején hivatkozott bármelyik szó jelentéséhez kapcsolódó – szó vagy kifejezés elektronikus kommunikációs módszerekre (például e-mail üzenetre) vonatkozik, feltéve, hogy az adott közlésre hivatkozó fél megfelelő bizonyítékot őriz arra vonatkozóan, hogy az adott közlést elküldték és fogadták is.

Elévülés és szétválaszthatóság

Ha Ön keresetet szeretne indítani a Weboldal Ön általi használatával kapcsolatban, akkor erre a kereset alapjául szolgáló körülmény előfordulásának az időpontjától számított 1 (egy) éven belül van lehetősége. Ha egy megfelelő illetékességű bíróság bármilyen okból végrehajthatatlannak minősíti a Megállapodás bármely rendelkezését vagy annak bármely részét, akkor a végrehajthatatlannak minősített rendelkezést a Megállapodás céljának az érvényesítéséhez szükséges, maximálisan megengedett mértékben végre kell hajtani, míg a Megállapodás többi rendelkezése teljes érvényben és hatályban marad.

Hozzáférés Svédországon kívüli területekről és működési helyekről
Az ELECTROLUX PROFESSIONAL nem szavatolja, hogy az ezen az oldalon található anyagok megfelelőek vagy elérhetőek Svédországon kívüli más működési helyeken való használatra, illetve hogy azok hozzáférhetők olyan területekről, ahol tartalmuk jogszabályellenesnek minősül. Ha Svédországon kívülről fér hozzá ehhez az oldalhoz, az Ön felelőssége az összes helyi jogszabály betartása.

Irányadó jog
A jelen oldal és a Felhasználási feltételek Ön használatára a Svéd Királyság törvényei az irányadók a kollíziós jogi szabályok érvényesülése nélkül

Általános tudnivalók 2016-05-25T10:27:38+00:00 Electrolux Professional