ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε αναφορικά με το ποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς (τα «προσωπικά δεδομένα» σας) συλλέγουμε, για ποιους σκοπούς τις χρησιμοποιούμε, σε ποιους τις γνωστοποιούμε και τι δικαιώματα έχετε.

Τα είδη προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε:

Α) Στοιχεία επικοινωνίας: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πληροφορίες σύνδεσης (login)·

Β) Πληροφορίες σχετικά με την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών: όπως πληροφορίες καταχώρισης προϊόντος, πληροφορίες εγγύησης και κατάσταση εγγραφής στις υπηρεσίες·

Γ) Δεδομένα σχολίων και ικανοποίησης πελατών: όπως τα αποτελέσματα ερευνών για την ικανοποίηση και τα σχόλια των πελατών

Δ) Δεδομένα που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας: όπως τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies και άλλα δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα ή πληροφορίες που μας παρέχετε όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας (όπως μέσω εντύπων επικοινωνίας κ.λπ.)·

Ε) Δεδομένα αναγνώρισης συσκευής: όπως ο αριθμός PNC, ο σειριακός αριθμός, η έκδοση λογισμικού, η διεύθυνση MAC, το μοντέλο, το χρώμα κ.λπ.·

ΣΤ) Δεδομένα χρήσης συσκευής: όπως με ποιον τρόπο και πότε η συσκευή χρησιμοποιείται (συχνότητα και σε ποιους κύκλους)

Ζ) Δεδομένα που προέρχονται από την ίδια τη συσκευή: όπως τα στοιχεία λειτουργίας π.χ. άνοιγμα και κλείσιμο εσωτερικών βαλβίδων, χρήση και αποδοτικότητα του κυκλώματος θέρμανσης, θερμοκρασία φούρνου, ισχύς μοτέρ, δραστηριότητες που καθοδηγούνται από το λογισμικό της συσκευής για την εκτέλεση του κύκλου/λειτουργίας που έχετε επιλέξει· στοιχεία απόδοσης π.χ. κατανάλωση νερού, κατανάλωση ενέργειας· περιστασιακά στοιχεία π.χ. συνθήκες που περιβάλλουν τη συσκευή, όπως η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η υγρασία αέρα, η σκληρότητα νερού.

Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα:

 • από εσάς ή τον εκπρόσωπό σας κατά την αγορά του προϊόντος σας, την καταχώριση του προϊόντος σας, την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, την παραγγελία μιας υπηρεσίας, τη συμμετοχή στις εκστρατείες μας, τη δημιουργία μιας αξιολόγησης ενός προϊόντος ή κατά τη λήψη και χρήση μιας εφαρμογής·
 • από τους έμπορους λιανικής μας και τους διανομείς·
 • από τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, προμηθευτές και συνεργάτες μας·
 • από δημόσια διαθέσιμες πηγές·
 • από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. το Facebook εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το Facebook για να συνδεθείτε με τους ιστότοπους/ εφαρμογές μας.

Μπορείτε να επιλέξετε να μη μας παράσχετε ορισμένα είδη προσωπικών δεδομένων. Εάν επιλέξετε να το κάνετε, αυτό μπορεί να επηρεάσει τόσο τη δυνατότητά μας να σας παράσχουμε όσο και τη δική σας δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ορισμένες συσκευές και/ή υπηρεσίες ή λειτουργίες και χαρακτηριστικά τους. Ωστόσο, εκτός αν άλλως ορίζεται, η επιλογή σας να μην παράσχετε τέτοιους είδους πληροφορίες δεν θα συνεπάγεται νομικές συνέπειες για εσάς.

Έχουμε επίσης τη δυνατότητα να συνδυάζουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε με άλλες πληροφορίες που συλλέγουμε στο διαδίκτυο ή εκτός σύνδεσης στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τους εφαρμοστέους νόμους, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχονται από τρίτα μέρη, καθώς και να τα χρησιμοποιήσουμε ή να τα κοινοποιήσουμε για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου Δεδομένων. Ενδέχεται να ανωνυμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε (με την έννοια ότι δεν θα μπορούν πλέον να συνδέονται με εσάς και, ως εκ τούτου, δεν θα αποτελούν πλέον προσωπικά δεδομένα).

Για ποιον λόγο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς (στο εξής συλλογικά «Σκοποί Επεξεργασίας»):

Σκοποί Επεξεργασίας

Είδη προσωπικών δεδομένων

Νομική βάση

Για τη συνδρομή στην ανάπτυξη, τη δοκιμή, τη βελτίωση και τις τροποποιήσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Τα είδη Γ, Ε, ΣΤ και Ζ ανωτέρω.

Το έννομο συμφέρον για τη βελτίωση και την τροποποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Στην περίπτωση προβλεπόμενης ή πραγματικής αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης, εξαγοράς, πώλησης, κοινοπραξίας, εκχώρησης ή άλλης διάθεσης του συνόλου ή μέρους των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, περιουσιακών στοιχείων και αποθέματος.

Τα είδη Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Ζ ανωτέρω.

Το έννομο συμφέρον να διευκολύνει και/ή να καταστήσει δυνατή την προβλεπόμενη ή πραγματική αναδιοργάνωση, συγχώνευση, εξαγορά, πώληση, κοινοπραξία, εκχώρηση ή άλλη διάθεση του συνόλου ή μέρους των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, περιουσιακών στοιχείων και αποθεμάτων.

Για την αποστολή διαφημιστικών ανακοινώσεων.

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (είδη Α και Β ανωτέρω).

Η συγκατάθεση ή το έννομο συμφέρον για τη διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Για να καθίσταται δυνατή η λειτουργία σύμφωνα με την περιγραφή της συσκευής / υπηρεσίας.

Τα είδη Α, Ε, ΣΤ και Ζ ανωτέρω.

Η εκτέλεση της σύμβασης.

Για να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει.

Τα είδη Α, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Ζ ανωτέρω.

Η εκτέλεση της σύμβασης.

Για να σας παρέχουμε διαχειριστικές ειδοποιήσεις, όπως ειδοποιήσεις καθοδήγησης χρήστη και ασφάλειας προϊόντων σχετικά με τη συσκευή, την υπηρεσία ή τον λογαριασμό σας.

Τα είδη Α, Β, Ε, ΣΤ και Ζ ανωτέρω.

Η εκτέλεση της σύμβασης.

Για τους σκοπούς της επίλυσης προβλημάτων και επισκευής.

Τα είδη Α, Ε, ΣΤ και Ζ ανωτέρω.

Η εκτέλεση της σύμβασης.

Για να σας κοινοποιούμε πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, την υπηρεσία ή τον λογαριασμό σας ή δραστηριότητες που σχετίζονται με παρόμοιες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.

Τα είδη Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Ζ ανωτέρω.

Η εκτέλεση της σύμβασης ή άλλο έννομο συμφέρον, όπως το να σας ενημερώνουμε σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες ή λογαριασμό.

Για εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας, των αναλύσεων (analytics), του ελέγχου, καθώς και για τις βασικές μας επιχειρησιακές δραστηριότητες.

Τα είδη Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Ζ ανωτέρω.

Το έννομο συμφέρον να διευκολυνθούμε και να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τους ενδοεπιχειρηματικούς μας σκοπούς.

Για να αξιολογήσουμε τα σχόλιά σας κατά τη βαθμολόγηση και αξιολόγηση των προϊόντων ή υπηρεσιών μας.

Τα είδη A και Γ ανωτέρω.

Το έννομο συμφέρον βελτίωσης των προϊόντων μας.

Για τη διαχείριση και λειτουργία των ιστότοπων και εφαρμογών μας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής (online) εγγραφής.

Τα είδη Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Ζ ανωτέρω.

Η εκτέλεση της σύμβασης ή άλλο έννομο συμφέρον, όπως η βελτίωση της εμπειρίας χρήστη.

Η συγκατάθεσή σας

Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας, ωστόσο, δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας έχει εκτελεστεί βάσει της συγκατάθεσής σας πριν από την ανάκλησή της.

Πληροφορίες που κοινοποιούμε

Για τους σκοπούς της Επεξεργασίας που ορίζονται ανωτέρω, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ή να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • όπως απαιτείται βάσει νόμου, για τη συμμόρφωση με νομική διαδικασία και/ή την απόκριση σε αιτήματα από τις δημόσιες και κρατικές αρχές·
 • σε εταιρείες εντός του ομίλου της Electrolux Professional·
 • σε παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές στους οποίους έχει ανατεθεί παροχή υπηρεσιών και συσκευών για λογαριασμό μας, όπως και στους συνεργάτες μας·
 • με τρίτο μέρος στην περίπτωση προβλεπόμενης ή πραγματικής αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης, εξαγοράς, πώλησης, κοινοπραξίας, εκχώρησης ή άλλης διάθεσης του συνόλου ή μέρους των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, περιουσιακών στοιχείων και αποθέματος·
 • για την επιβολή των όρων και προϋποθέσεών μας·
 • για την προστασία των δικαιωμάτων μας.

Όταν κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτο μέρος, η Electrolux Professional απαιτεί από το εν λόγω τρίτο μέρος να συμφωνήσει να προστατεύει και να διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με όλες τις νομικές, ρυθμιστικές και συμβατικές υποχρεώσεις ή άλλες οδηγίες που τους παρέχουμε.

Οι επιλογές σας αναφορικά με την εμπορική προώθηση και τις πληροφορίες

Διαθέτετε ορισμένες επιλογές όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την εμπορική προώθηση και παρόμοιους σκοπούς. Υπό την προϋπόθεσή ότι συναινείτε, η Electrolux Professional δύναται να σας αποστείλει πληροφορίες σχετικά με συσκευές, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προωθητικές ενέργειες. Η επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιείται μέσω διαφορετικών τρόπων: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο, SMS, ταχυδρομείο, κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Θα θέλαμε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, ως εκ τούτου, η επικοινωνία ενδεχομένως να προσαρμοστεί βάσει των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί και των προτιμήσεών σας.

Όπου απαιτείται βάσει νόμου, θα λάβουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην εμπορική προώθηση ανά πάσα στιγμή. Για παράδειγμα, μπορείτε να απεγγραφείτε από την αποστολή μηνυμάτων ακολουθώντας τις οδηγίες κατάργησης εγγραφής που υπάρχουν εντός του μηνύματος ή να μεταβείτε στον ηλεκτρονικό σας λογαριασμό για να ενημερώσετε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την εμπορική προώθηση.

Εάν επιλέξετε να μην λαμβάνετε διαφημιστικές ανακοινώσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν, ωστόσο, να χρησιμοποιηθούν για τους άλλους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου Δεδομένων, όπως η επικοινωνία μαζί σας για διοικητικούς ή συναλλακτικούς σκοπούς στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης που έχουμε συνάψει μαζί σας ή όπου απαιτείται βάσει νόμου.

Τα δικαιώματά σας βάσει νομοθεσίας ΕΕ/ΕΟΧ

Εάν βρίσκεστε ενός της ΕΕ/ του ΕΟΧ ή εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με άλλον τρόπο από μια οντότητα που ανήκει στον όμιλο της Electrolux Professional εντός της ΕΕ/ του ΕΟΧ, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

A. να ζητήσετε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα·

B. να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα·

C. να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων·

D. να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων·

E. να ζητήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα να παρέχονται σε μορφή που να μπορεί να διαβιβάζεται σε εσάς ή σε άλλον οργανισμό (φορητότητα)·

F. να προβάλετε την αντίρρησή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων· και

G. να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Για τυχόν απορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα ή εάν θέλετε να ασκήσετε κάποιο από αυτά, μπορείτε να το κάνετε είτε εγγράφως είτε μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημειώστε ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δύναται να επηρεάσει τη δυνατότητά μας να σας παρέχουμε ορισμένες συσκευές, λειτουργίες ή υπηρεσίες.

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η Electrolux Professional θα λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης από τους παρόχους υπηρεσιών μας, τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες ή τους επαγγελματίες συμβούλους μας να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων

Θα αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα δύναται να απαιτείται βάσει νόμου ή οποιασδήποτε σύμβασης. Εάν δεν υφίσταται καμία νομική απαίτηση, θα διατηρούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται.

Διεθνής διαβίβαση δεδομένων

Ως διεθνής εταιρεία, ενδέχεται να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή σε άλλες τοποθεσίες όπου εμείς ή οι πάροχοι υπηρεσιών και προμηθευτές μας βρίσκονται ή διαθέτουν διακομιστές.

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σας μεταξύ των εταιρειών του ομίλου της Electrolux Professional ή να διαβιβάσουμε πληροφορίες στους διεθνείς τρίτους παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές μας οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό μας για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου Δεδομένων.

Συγκεκριμένες πληροφορίες σε πολίτες της ΕΕ/ του ΕΟΧ αναφορικά με διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων

Οι πληροφορίες σας ενδέχεται να διαβιβάζονται σε χώρα εκτός της ΕΕ/ του ΕΟΧ η οποία μπορεί να μην παρέχει αντίστοιχο επίπεδο προστασίας δεδομένων όπως η ΕΕ/ ο ΕΟΧ. Παρέχουμε τις κατάλληλες εγγυήσεις και προστασίες για τέτοιου είδους διασυνοριακές διαβιβάσεις, όπως απαιτείται βάσει νόμου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των Πρότυπων Συμβατικών Ρητρών που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του Κώδικα Δεοντολογίας και/ή των Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των εν λόγω εγγράφων επικοινωνώντας μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση.

Τρόποι επικοινωνίας

Ο αρμόδιος υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Electrolux Professional AB ή/και η τοπική εταιρεία που ανήκει στον όμιλο Electrolux Professional.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας περί των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν έχετε τυχόν απορίες σχετικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου Δεδομένων, υποβάλετε το αίτημά σας μέσω email στο privacy@electroluxprofessional.com .

Προς ενημέρωσή σας, τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) είναι τα εξής:

Electrolux Professional AB

Group Privacy Office

Franzéngatan 6

112 51 Stockholm

Sweden

privacy@electroluxprofessional.com

www.electroluxprofessional.com/data-privacy-statement/


Ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου Δεδομένων

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου Δεδομένων. Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου Δεδομένων θα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της ή όπως άλλως προβλέπεται από τον νόμο.

Τελευταία ενημέρωση: 02 Μαρτίου 2020

Data Privacy Statement 2018-05-24T10:28:13+00:00 Electrolux Professional