Evästeet 
Electrolux Professional käyttää cookie- eli evästetiedostoja nopeuttaakseen ja helpottaakseen Electrolux Professional web-sivuston selausta. Evästetiedostot lähetetään käyttäjän tietokoneelle, jolloin ne yksilöivät käyttäjän ja tallentavat käyttäjäkohtaisia tietoja suoritetuista toimenpiteistä. Käytämme

a) Pysyviä evästeitä (evästeet säilyvät käyttäjän selaimen muistissa kunnes ne erikseen tuhotaan)
b) Väliaikaisia evästeitä (evästeet säilyvät selaimen muistissa kunnes selain sammutetaan).

Evästetiedostot eivät itsessään sisällä tai paljasta mitään henkilökohtaisia tietoja käyttäjästä. Mikäli lähetät henkilökohtaisia tietoja Electrolux Professional web-sivuston kautta, voidaan nämä tiedot yhdistää evästetiedoston sisältämiin tietoihin. Mikäli et halua, että Electrolux Professional käyttää evästeitä tietokoneellasi voit selaimen asetuksia muuttamalla estää evästetiedostojen tallentamisen koneellesi (ohjeita evästetiedostojen tallennuksen estämiseen löytyy useimmin selaimen Ohjeita-osiosta). Mikäli muutat selaimen asetuksia siten, että evästetiedostojen tallennus on estetty, saattaa pääsy joihinkin Electrolux Professionalin web-sivuston osioihin estyä.

Käyttöoikeus
Electrolux Professional myöntää sinulle (jäljempänä käyttäjä) yleisen, rajoitetun ja ei-siirrettävissä olevan käyttöoikeuden käyttää ja tarkastella tätä sivustoa ja sen sisältämää aineistoa. Tätä käyttöoikeutta ei voi siirtää. Käyttäjällä sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai yrittämättä keskeyttää sivuston toimintaa millään tavalla.

Electrolux Professional myöntää käyttäjälle oikeuden tarkastella ja ladata sivuston sisältämiä tietoja ( jäljempänä aineisto) vain henkilökohtaisessa ja ei-kaupallisessa käyttötarkoituksessa. Tämä käyttöoikeuden myöntäminen ei ole osoitus aineiston ja sen kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä. Käyttöoikeuteen liittyvät seuraavat rajoitukset: 1) Käyttäjä on velvollinen säilyttämään kaikissa lataamansa aineiston kopioissa kaikki aineiston sisältämät tekijänoikeus- ja omistusoikeusilmoitukset. 2) Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata aineistoa millään tavalla eikä jäljentää, esittää julkisesti, jaella tai muulla tavoin julkistaa aineistoa tai käyttää sitä kaupallisessa tarkoituksessa. 3) Jos käyttäjä haluaa siirtää aineiston muille henkilöille, käyttäjän on esitettävä tämä ilmoitus kyseisille henkilöille. Mikäli henkilöt eivät hyväksy näitä käyttöehtoja, aineistoa ei saa luovuttaa heille. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan tämän ilmoituksen lisäksi kaikkia sivustossa mainittuja lisärajoituksia, joita saattaa ilmetä sivustoa päivitettäessä. Tämän sivuston ja kaiken sen sisältämän aineiston tekijänoikeudet on suojattu kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla ja -sopimuksilla. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan maailmanlaajuisesti kaikkia tekijänoikeuslakeja tätä sivustoa käyttäessään ja estämään aineiston luvattoman kopioinnin. Electrolux Professional ei myönnä mitään muita kuin tässä lausekkeessa erikseen mainitut oikeudet. Electrolux Professional ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään patentteihin, malleihin, tavaramerkkeihin, tekijänoikeuksiin tai liikesalaisuuksiin.

Käyttäjätilit
Sivuston tiettyjen rajoitettujen osien käyttäminen saattaa edellyttää käyttäjätilin luomista. Tällöin käyttäjän on rekisteröidyttävä ja annettava täydellisinä ja oikeellisina kaikki rekisteröintilomakkeessa pyydetyt tiedot. Lisäksi käyttäjän on valittava salasana ja käyttäjätunnus. Käyttäjä vastaa itse salasanansa ja käyttäjätunnuksensa luottamuksellisuudesta. Käyttäjä on vastuussa kaikista hänen käyttäjätilinsä avulla suoritettavista toimista. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Electrolux Professionalille  välittömästi kaikesta käyttäjätilinsä luvattomasta käytöstä ja muista tietoturvarikkomuksista. Electrolux Professional ei vastaa mistään käyttäjän salasanan tai käyttäjätilin väärinkäytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Käyttäjän takuut
Käyttäjä sitoutuu käyttämään sivustoa näiden käyttöehtojen sekä näiden käyttöehtojen mukaisten lakien ja säädösten mukaisesti ja sitoutuu noudattamaan kaikkia nykyisiä ja tulevia sivuston käytäntöjä ja sääntöjä. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä sivustoa (a) roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen, (b) Electrolux Professionalin tai muun tahon edustajana esiintymiseen, (c) otsikkotietojen väärentämiseen tai tunnisteiden käsittelemiseen muulla tavalla, jolla pyritään peittämään sivuston kautta välitetyn sisällön alkuperä, (d) väärien tietojen antamiseen suhteestaan johonkin henkilöön tai yhteisöön, (e) mihinkään toimintaan, joka vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää sivustoa, (f) lainvastaisiin toimiin, (g) muiden henkilöiden oikeuksia loukkaavan, lainvastaisen, halventavan, loukkaavan, siveettömän tai muutoin loukkaavan aineiston tai joitakin tuotteita tai palveluja mainostavan aineiston julkaisemiseen tai välittämiseen, (h) muiden käyttäjien henkilötietojen keräämisen tai tallentamiseen ilman kyseisten käyttäjien nimenomaista lupaa. Mikäli käyttäjä ei sitoudu näihin rajoituksiin, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää sivustoa, eivätkä nämä käyttöehdot sido Electrolux Professionalia. Electrolux Professional pidättää oikeuden vedota kaikkiin näiden rajoitusten rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa.

Käyttäjä vapauttaa Electrolux Professionalin ja sen tytäryhtiöt sekä kaikki niiden toimihenkilöt, johtajat ja edustajat vastuusta kaikkiin käyttäjän tämän sivuston käyttöön liittyviin kanteisiin ja kuluihin, mukaan lukien asianajokulut.

Muutokset
Electrolux Professional pidättää oikeuden tarvittaessa muuttaa, muokata, lisätä ja poistaa näitä käyttöehtoja. Näiden käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu sivustossa. Sivuston käyttäminen käyttöehtojen muuttamisen jälkeen on osoitus kyseisten muutosten hyväksymisestä.

Electrolux Professionalilla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta poistaa ja muuttaa kaikkia tämän sivuston osia, korjata niiden virheitä ja puutteita, tehdä muita muutoksia tähän sivustoon, aineistoon ja sivustossa kuvattuihin tuotteisiin, ohjelmiin, palveluihin ja (mahdollisiin) hintoihin sekä poistaa käytöstä sivuston osia, sivuston toiminnot mukaan lukien. Electrolux Professionalilla on lisäksi oikeus rajoittaa tiettyjen toimintojen ja palvelujen käyttöä tai sivuston osien tai koko sivuston käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta. Electrolux Professionalilla on oikeus irtisanoa myöntämänsä käyttöoikeudet, oikeudet ja lisenssit milloin tahansa. Tällöin käyttäjän on tuhottava kaikki aineisto välittömästi.

Immateriaalioikeudet
Kaikki sivuston immateriaalioikeudet (mukaan lukien muun muassa tekijänoikeudet, patentit, taitotieto, luottamukselliset tiedot, tietokantaoikeudet sekä (rekisteröimättömien ja rekisteröityjen) tavaramerkkien ja mallien oikeudet) kuuluvat Electrolux Professionalille tai sen lisenssinmyöntäjille. Kaikki Electrolux Professionalille kuuluvien immateriaalioikeuksien käytöstä johtuva goodwill-arvo ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Electrolux Professionalille.

Käyttäjän antamat tiedot
Tämän sivuston tietosuojakäytäntö koskee kaikkia käyttäjän Electrolux Professionalille tässä sivustossa välittämiä yksilöiviä henkilötietoja. Electrolux Professionalille ei kuitenkaan tule välittää mitään luottamuksellisia tai tekijänoikeuden suojaamia tietoja tämän sivuston välityksellä. Käyttäjä hyväksyy, ettei käyttäjän ja hänen puolestaan toimivien henkilöiden Electrolux Professionalille välittämiä tietoja tai aineistoa pidetä luottamuksellisina tai oikeuksilla suojattuina. Lisäksi käyttäjä myöntää Electrolux Professionalille oikeuden käyttää kaikkia käyttäjän tai hänen edustajiensa Electrolux Professionalille välittämiä ideoita, konsepteja ja taitotietoa vapaasti. Käyttäjälle ei makseta korvausta edellä kuvattujen tietojen ja aineistojen ym. käyttämisestä. Käyttäjä sitoutuu olemaan välittämättä Electrolux Professionalille mitään loukkaavia, uhkaavia, siveettömiä, halventavia, lainvastaisia tai tekijänoikeuden suojaamia tietoja tai aineistoa. Electrolux Professional pidättää oikeuden poistaa sivustolta mitä tahansa käyttäjän antamia tietoja oman harkintansa mukaan.

Tietoturva

Käyttäjällä ei ole oikeutta (a) käyttää mitään sivuston toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, (b) suorittaa toimia, jotka rasittavat sivuston rakennetta suhteettoman paljon (esimerkiksi suorittaa massapostituksia eli lähettää roskapostia), tai (c) häiritä tai käsitellä sivuston ohjelmistoja ja toimintoja. Tällaisia kiellettyjä toimia ovat muun muassa viruksia, troijalaisia hevosia, ajastettuja häiriöohjelmia tai muuta sivuston ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän aineiston sijoittaminen sivustoon.

Ulkopuoliset Web-sivustot
Electrolux Professional ei valvo tai tarkista ulkopuolisten sivustojen sisältöä, eikä Electrolux Professional vastaa ulkopuolisten Web-sivustojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Electrolux Professional saattaa lisätä tähän sivustoon linkkejä muiden ylläpitämiin Web-sivustoihin. Tällaisten linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois tästä sivustosta. Käyttäjä käyttää linkitettyjä sivustoja omalla vastuullaan ja vastaa kaikista tarvittavista viruksilta ja muilta haitallisilta osilta suojaavista toiminnoista. Electrolux Professional ei myönnä mitään takuita linkitetyille Web-sivustoille eikä takaa niiden sisältämien tietojen ja kuvaamien tuotteiden ja palvelujen oikeellisuutta. Linkit eivät ole osoitus mistään omistussuhteesta tai siitä, että Electrolux Professional tai tämä sivusto tukisi linkitettyä sivustoa tai että Electrolux Professionalilla olisi oikeus käyttää mitään kyseisten linkkien välityksellä näkyviin tulevaa tai käytettävää tavaramerkkiä, kauppanimeä, logoa tai tekijänoikeussymboleja tai että linkitetyllä sivustolla olisi oikeuttaa käyttää mitään Electrolux Professionalin tai sen osakkuus- tai tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, toiminimiä, logoja tai tekijänoikeussymboleja. Electrolux Professional tarjoaa nämä linkit käyttäjille lisäpalveluna, eikä linkkien sisällyttäminen merkitse sitä, että Electrolux Professional hyväksyisi kyseisillä sivuilla olevan materiaalin.

Ulkoiset linkit tähän sivustoon
Kaikki linkit tähän sivustoon on hyväksytettävä Electrolux Professionalilla kirjallisesti paitsi, jos linkki täyttää seuraavat edellytykset: (i) Linkki sisältää pelkkää tekstiä ja siinä esiintyy vain nimi Electrolux Professional eikä mitään muuta Electrolux Professionalin tai sen lisenssinantajan tavaramerkkejä. (ii) Linkki viittaa suoraan sivulle www.electroluxprofessional.com eikä millekään kyseisen sivuston alasivulle. (iii) Linkkiä käytettäessä linkitetty sivu avautuu itsenäiseen selainikkunaan eikä linkittävän sivuston kehykseen. (iv) Linkin ulkoasu, sijoitus ja muut ominaisuudet eivät luo virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai sen toiminnot ja tuotteet liittyisivät Electrolux Professionalin toimintaan tai olisivat Electrolux Professionalin sponsoroimia, eikä vaikuta haitallisesti Electrolux Professionalin tai sen tytäryhtiöiden maineeseen ja tavaramerkkeihin. Electrolux Professional pidättää oikeuden peruuttaa suostumuksensa linkitykseen milloin tahansa oman harkintansa mukaan.

Vastuun kiistäminen
Sivuston tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti. Electrolux Professional ei kuitenkaan vastaa sisällönoikeellisuudesta. AINEISTO SAATTAA SISÄLTÄÄ EPÄTARKKUUKSIA JA PAINOVIRHEITÄ. ELECTROLUX PROFESSIONAL EI TAKAA AINEISTON OIKEELLISUUTTA TAI TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ MINKÄÄN NEUVON, MIELIPITEEN, LAUSUNNON TAI MUUN SIVUSTOSSA NÄKYVÄN TAI SEN VÄLITYKSELLÄ JAETTAVAN TIEDON LUOTETTAVUUTTA. TÄLLAISTEN MIELIPITEIDEN, NEUVOJEN, LAUSUNTOJEN, MUISTIOIDEN TAI TIETOJEN KÄYTTÖ JA NIIHIN LUOTTAMINEN TAPAHTUU KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA JA KÄYTTÄJÄÄ KEHOTETAAN KÄÄNTYMÄÄN ASIANTUNTIJAN PUOLEEN SAADAKSEEN OMAAN TILANTEESEENSA SOPIVIA NEUVOJA.. KAIKKI SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENAAN. SIVUSTOA JA SIIHEN SISÄLTYVIÄ TIETOJA MUUTETAAN AIKA AJOIN. ELECTROLUX PROFESSIONAL EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUITA EIKÄ VASTUITA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAKUUT JA VASTUUT KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA TAI TAKUUT TÄMÄN SIVUSTON TAI SEN SISÄLLÖN TOIMINNASTA. ELECTROLUX PROFESSIONAL EI ANNA MITÄÄN TAKUITA TÄMÄN WEB-SIVUSTON SUOJAUKSESTA. KAIKKI SIVUSTOON SISÄLTYVÄT TIEDOT ANNETAAN SELLAISINA KUIN NE OVAT ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA. KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTÄ ULKOPUOLISET TAHOT SAATTAVAT SIEPATA MITKÄ TAHANSA KÄYTTÄJÄN LÄHETTÄMÄT TIEDOT. ELECTROLUX PROFESSIONAL EI TAKAA, ETTEIVÄT TÄMÄ WEB-SIVUSTO, TÄTÄ SIVUSTOA YLLÄPITÄVÄT WEB-PALVELIMET TAI ELECTROLUX PROFESSIONALIN LÄHETTÄMÄT SÄHKÖISET TIEDOTTEET SISÄLLÄ VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA OSIA. KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY SEN, ETTEI ELECTROLUX PROFESSIONAL OLE VASTUUSSA KÄYTTÄJÄN LÄHETTÄMÄSTÄ TAI VASTAANOTETUSTA TAI LÄHETTÄMÄTTÄ TAI VASTAANOTTAMATTA JÄÄNEESTÄ AINEISTOSTA TAI TIEDOISTA. ELECTROLUX PROFESSIONALIN VASTUU RAJOITTUU JOKA TAPAUKSESSA KORKEINTAAN PAKOTTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISEEN VASTUUSEEN.

Vastuunrajoitus 
ELECTROLUX PROFESSIONAL EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, VÄLITTÖMISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ TAI VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUTEEN PERUSTUVISTA VAHINGOISTA TAI ERITYISVAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA LIIKETOIMINNAN, SOPIMUKSEN, TUOTON TAI TIETOJEN MENETTÄMISESTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ AIHEUTUVAT VAHINGOT), JOTKA JOHTUVAT TÄMÄN SIVUSTON TAI SEN SISÄLLÖN KÄYTTÄMISESTÄ TAI KÄYTÖN ESTYMISESTÄ TAI NÄISTÄ KÄYTTÖEHDOISTA, RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUVATKO VAHINGOT SOPIMUKSEEN, OIKEUDEN LOUKKAUKSEEN, HUOLIMATTOMUUTEEN TAI MUUHUN PERUSTEESEEN, VAIKKA ELECTROLUX PROFESSIONALILLE OLISI ETUKÄTEEN ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. NÄIDEN EHTOJEN LISÄKSI ELECTROLUX PROFESSIONAL EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN TÄMÄN SIVUSTON SISÄLTÄMIEN TIETOJEN VIRHEISTÄ, EPÄTARKKUUKSISTA, PUUTTEISTA TAI MUISTA VIOISTA, VIIVÄSTYMISISTÄ TAI EPÄTARKKUUKSISTA.


Vahinkojen minimointivelvollisuus
Käyttäjä on vastuunrajoituksista huolimatta velvollinen kaikin kohtuullisin ponnistuksin minimoimaan sellaisiin kanteisiin tai toimiin (laiminlyönteihin, sopimusrikkomuksiin tai muihin toimiin) liittyvät vahingot, jotka käyttäjä saattaa kohdistaa Electrolux Professionalia vastaan.

Ilmoitukset
Kaikki kirjalliset ilmoitukset, ilmoitukset ja tiedotteet sekä muut vastaavat tiedonannot voidaan toimittaa sähköisesti (esimerkiksi sähköpostitse), mikäli tiedottava osapuoli säilyttää hyväksyttävän todisteen tiedotteen lähettämisestä ja vastaanottamisesta.

Korvaukset
Mikäli Electrolux Professional laiminlyö näiden käyttöehtojen mukaisia velvollisuuksiaan, Electrolux Professional valintansa mukaan joko korjaa laiminlyöntinsä tai irtisanoo tämän käyttöoikeussopimuksen käyttäjälle Web-sivustossa välitettävällä ennakkoilmoituksella. Tämä on Electrolux Professionalin ainoa ja rajoitettu käyttäjälle myöntämä korvaus, mikäli lainsäädännöstä ei muuta johdu.

Kokonaissopimus ja erillisten ehtojen sovellettavuus
Nämä käyttöehdot muodostavat kokonaisuudessaan Electrolux Professionalin ja käyttäjän välisen sivuston käyttöä koskevan sopimuksen. Kaikki sivuston käyttöön liittyvät kanteet on tehtävä yhden (1) vuoden kuluessa kanneperusteen ilmenemisestä. Mikäli toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkin näiden käyttöehtojen ehdon sellaiseksi, ettei sitä voida pitää pätevänä tai panna täytäntöön, kyseistä ehtoa sovelletaan siinä laajuudessa kuin se on mahdollista näiden käyttöehtojen tarkoituksen toteuttamiseksi. Muut ehdot säilyvät voimassa muuttumattomina.

Kolmansien osapuolten oikeudet
Mikäli näissä käyttöehdoissa ei nimenomaan toisin määrätä, henkilöllä, joka ei ole näiden käyttöehtojen osapuoli, ei ole oikeutta vedota näihin käyttöehtoihin.

Sovellettava lainsäädäntö
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Jos Electrolux Professional ja käyttäjä eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, käyttäjä sitoutuu siihen, että riita voidaan viedä Helsingin käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Tekijänoikeutta ja tavaramerkkejä koskevat ilmoitukset
Sivuston sisällön tekijänoikeudet omistaa: Electrolux Professional. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tavaramerkit: Electrolux Professional on Electrolux Professional AB:n tavaramerkki. Kaikki oikeudet pidätetään.

Sivustolle pääsy Ruotsin ulkopuolisilta alueilta
Electrolux Professional ei takaa, että tämän sivuston materiaalit ovat asianmukaisia tai käytettävissä Ruotsin ulkopuolella, ja pääsy niihin alueilta, joilla niiden sisältö on laitonta, on kielletty. Jos käytät tätä sivustoa Ruotsin ulkopuolelta, olet vastuussa kaikkien paikallisten lakien noudattamisesta.

Sovellettava lainsäädäntö
Tämän verkkosivuston ja näiden käyttöehtojen käyttöä säätelee Ruotsin lainsäädäntö.

Käyttöehdot 2016-05-25T10:27:38+00:00 Electrolux Professional