6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
UYARINCA
KİŞİSEL VERİ GİZLİLİK BİLDİRİMİ (AYDINLATMA METNİ)

Electrolux Profesyonel Dayanıklı Tüketim Mamülleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi olarak, işbu “Kişisel Veri Gizlilik Bildirimi” ile sizleri, internet sitemizi ziyaret etmeniz ve/veya sitemiz aracılığıyla sunulan bilgi ve hizmetlerden yararlanmanız sırasında hangi kişisel verilerinizi işlediğimiz, bu verileri hangi amaçlarla işlediğimiz ve bu doğrultuda kimlere ve hangi amaçlarla aktardığımız, bu verilerin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun kimliği ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra işbu metinde “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

1. Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu; İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 223730/5 sicil numarası ile kayıtlı, 0331158296700001 Mersis numaralı, şirket merkezi Now Bomonti, Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1.Sok. No:2/4 B1 34380 Şişli, İstanbul adresinde bulunan Electrolux Profesyonel Dayanıklı Tüketim Mamülleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ni ifade eder.

2. Topladığımız Kişisel Veri Türleri

A. Kimlik ve İletişim Verileriniz – Ad – Soyad, Adres, Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Giriş Bilgileri gibi.

B. Tüketici Memnuniyeti ve Geri Bildirim Verileriniz Anket Sonuçları, Müşteri Memnuniyeti Bilgileri gibi.

C. Websitemizi Ziyaret Ettiğinizde Toplanan Verileriniz Çerezler, Otomatik Olarak Toplanan Diğer Veriler, Websitemizi Ziyaret Ettiğinizde Sağladığınız Bilgiler (Firma İsmi, Ülke, Şehir, Talep İçeriği, Talep Türü, İş Türü, Gönderilen İleti vb. gibi, iletişim formu aracılığı ile verdiğiniz diğer veriler) gibi.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, bu metnin 4’üncü maddesinde belirtilen amaçlara dayanarak; internet sitemizi ziyaret etmeniz yoluyla, iletişime geçmek amacıyla iletişim formunu doldurmanız suretiyle, sosyal medya aracılığıyla ve gerektiğinde bunlara eklenebilecek diğer kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. 

4. Kişisel Verilerin İşlenme Nedenleri ve Hukuki Dayanağı

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde; i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, (ii) Doğru ve gerektiğinde güncel, (iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için, (iiii) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve (iiiii) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde; aşağıdaki amaçlarla ve tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle, kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak işlenmektedir.

Kişisel veri türü

İşleme Amaçları

Yukarıdaki A ve B türüne ait veriler

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi.

Yukarıdaki A ve C türüne ait veriler

Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi.

Yukarıdaki A ve C türüne ait veriler

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

Yukarıdaki A, B ve C türüne ait veriler

İnternet Sitesinin Yönetilmesi ve İşletilmesi.

5. Kişisel Verilerin Paylaşılması

Kişisel verileriniz; KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, bu metnin 4’üncü maddesinde belirtilen amaçlara dayanılarak ve ilgili mevzuat gereği talep halinde; iş ortaklarımız, hizmet aldığımız firmalar, bizim adımıza hizmet ve/veya cihaz sunan servis sağlayıcıları ve/veya tedarikçiler ve yurt dışında yerleşik Electrolux Profesyonel grubu şirketleri ile paylaşılabilecektir.

6. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi:

Kişisel Verileriniz, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata, kurul kararlarına diğer mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

7. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Haklarınız:

“KVKK” Madde 11 uyarınca şirketimize başvurarak; 

  • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
  • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
  • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
  • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
  • Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
  • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

haklarına sahipsiniz. 

Bu kapsamda; yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi, electroluxprofesyonel@hs02.kep.tr e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak yahut yukarıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep olunan diğer bilgiler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir, iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığıyla ya da KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

İlgili Kişi Başvuru Formu

Aydınlatma Metni 2021-06-10T11:05:54+00:00 Electrolux Professional