Banner strategy and mission

Internrevision

Funktionen för internrevision inom koncernen, Group Internal Audit, upprättar oberoende, objektiva granskningar utformade i syfte att skapa värde och förbättra Electrolux Professionals verksamhet. Funktionen för internrevision ska hjälpa Electrolux Professional att uppnå sina mål genom ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt för att utvärdera och förbättra effektiviteten av organisationens processer för styrning, internkontroll och riskhantering.

Koncerninterna revisionsuppdrag utförs i enlighet med en årlig riskbaserad plan som är framtagen och godkänd av revisionsutskottet. Revisionsplanen är resultatet av en oberoende riskbedömning som utförs av internrevision för att identifiera och utvärdera risker förenade med implementeringen av företagets strategi, verksamhet och affärsprocesser.

Metod

Revisionerna utförs baserat på en metodik för att utvärdera utformning och implementering av de interna kontrollerna, för att säkerställa att riskerna hanteras på ett tillfredsställande sätt och att processer drivs på ett effektivt sätt.

Rapportering

Möjligheter att förbättra effektiviteten i styrning och i processer för intern kontroll och riskhantering som framkommer vid interna revisioner rapporteras till den ansvariga för åtgärder. En sammanfattning av revisionsresultaten rapporteras till revisionsutskottet. Även en statusbeskrivning av ledningens implementation avseende överenskomna åtgärder för att hantera de brister som framkommit vid granskningarna rapporteras.

Chefen för Internrevisionsfunktionen rapporterar till revisionsutskottet och administrativt till VD

Internal audit 2022-05-13T08:58:37+00:00 Electrolux Professional