Management team

Styrelsens arbete

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att för ägarnas räkning förvalta koncernens verksamhet på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt.

Styrelsens arbete regleras bland annat av den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen, Svensk kod för bolagsstyrning och den arbetsordning som styrelsen fastställt för sitt arbete. Styrelsen hanterar och beslutar i koncernövergripande frågor såsom:

  • Huvudsakliga mål.
  • Strategisk inriktning.
  • Väsentliga frågor som rör finansiering, investeringar, förvärv och avyttringar.
  • Uppföljning och kontroll av verksamheter, informationsgivning och organisationsfrågor, inklusive utvärdering av koncernens operativa ledning.
  • Val och, då det är påkallat, uppsägning av bolagets verkställande direktör.
  • Övergripande ansvar för upprättande av effektiva system för internkontroll och riskhantering.

Styrelsens arbete följer en årlig tidsplan som är fastställd i styrelsens arbetsordning. Inför varje styrelsesammanträde får styrelsen del av underlag enligt fastlagda rutiner som syftar till att säkerställa att styrelsen får relevant information och beslutsunderlag inför alla sina sammanträden.

Styrelsens ordförande leder och organiserar styrelsens arbete, säkerställer att styrelsen fullgör sina uppgifter och att styrelsens beslut genomförs. Ordförandes övriga uppgifter innefattar bland annat att vidarebefordra ägarnas åsikter till styrelsens medlemmar.

Styrelsens arbete 2020-02-03T10:46:17+00:00 Electrolux Professional