Risker och riskhantering

De riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Electrolux Professional är bland annat risker som är hänförliga till Electrolux Professionals verksamhet och bransch, legala risker, finansiella risker. Nedan beskrivs de riskfaktorer som för närvarande bedöms vara väsentliga för Electrolux Professional. Riskfaktorernas väsentlighet har bedömts på grundval av sannolikheten för deras förekomst och den förväntade omfattningen av deras negativa effekter.

Risker relaterade till utbrottet av coronavirus

På grund av det stora utbrottet av corona i norra Italien, där Electrolux Professionals operativa huvudkontor, inklusive en stor del av koncernens ledning, tillverkningsenheter och ett logistikcenter ligger, finns det en risk att utbrottet av coronavirus kan ha en betydande negativ inverkan på koncernens verksamhet samt tillverknings- och distributionskapacitet.

Risker relaterade till makroekonomiska faktorer och geopolitiska förhållanden

Efterfrågan på Electrolux Professionals produkter är beroende av det allmänna ekonomiska läget inom branschen för professionella produkter.

Risker relaterade till sina tillverkningsenheter

Electrolux Professional har tolv tillverkningsenheter i sju länder och tillverkningen består av en kedja av processer där större avbrott och störningar skulle påverka Electrolux Professionals möjligheter att uppfylla sina åtaganden gentemot kunder negativt.

Risker relaterade till råvaror, komponenter och råmaterial

Förändringar i råvarupriserna, energipriser, tullar och andra handelsbegränsande åtgärder som omfattar råvaror eller komponenter som ingår i Electrolux Professionals produkter påverkar dess resultat. Bristande tillgång på råvaror eller elektricitet skulle ha en negativ inverkan på Electrolux Professionals förmåga att tillverka produkter.

Marknadskonkurrens

Electrolux Professional är verksamt inom en konkurrensutsatt bransch som kännetecknas av branschstandarder i snabb förändring och kontinuerliga förbättringar av prestanda och produktegenskaper. Ökad konkurrens kan leda till sänkta sina priser eller minskning i ordervolymer eller intäkter.

Risker relaterade till compliance och bristande regelefterlevnad

Electrolux Professionals globala verksamhet exponerar koncernen för risker relaterade till hållbarhetsfaktorer såsom mänskliga rättigheter, anställningsvillkor och korruption. Överträdelser eller bristande efterlevnad av tillämpliga lagar och regler skulle påverka Electrolux Professionals verksamhet och anseende negativt.

Miljörelaterade risker

Electrolux Professionals tillverkning omfattas av ett stort antal internationella, nationella och lokala direktiv, lagar och förordningar avseende miljö, hälsa och säkerhet, inklusive sådana som avser lagring, hantering, bearbetning, transport och avlägsnande av miljöfarliga och giftiga material, uppförande och drift av anläggningarna och standarder avseende energieffektivitet samt utsläpp till luft, mark och vatten. Allvarliga fall av bristande efterlevnad eller tvister riskerar att leda till viten, straffavgifter eller skadestånd, eller till civil- eller straffrättsligt ansvar.

Risker relaterade till rättsliga och administrativa förfaranden

Electrolux Professional är inblandat i tvister som uppstår inom ramen för den löpande verksamheten. Tvisterna kan bland annat röra påstådda fel i leveranser av varor och tjänster, garantiåtaganden, leverantörsavtal, arbetsrättsliga frågor, patent och andra immateriella rättigheter samt övriga frågor om rättigheter och skyldigheter som uppstår inom ramen för koncernens verksamhet. De finansiella, anseendemässiga och rättsliga konsekvenserna av väsentliga tvister är osäkra och utgör en mycket betydande risk

Valutarisker

Electrolux Professionals lösningar och produkter tillverkas vid tolv anläggningar i sju länder runt om i världen och säljs i cirka 110 länder. Omfattande valutakursförändringar utgör en betydande risk för Electrolux Professional.

Likviditets- och finansieringsrisker

Electrolux Professional kanske inte kan uppfylla betalningsåtaganden på grund av otillräckliga likvida medel, eller riskerar att finansiering av koncernens kapitalbehov samt refinansieringen av utestående lån försvåras eller fördyras i framtiden.

Kreditrisker

Kreditrisk vid finansiella transaktioner är risken att motparten inte kan uppfylla sina avtalsmässiga skyldigheter relaterade till koncernens investeringar i likvida medel och derivat. Kreditrisker uppkommer också i samband med kundfordringar.

Risker och riskhantering 2019-10-16T07:28:00+00:00 Electrolux Professional