Omvandling av aktier i Electrolux Professional

Enligt bolagsordning för Electrolux Professional AB (publ) har ägare till aktier av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

Under februari 2021 har på aktieägares begäran 3 933 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 36 000 034,2.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 287 397 450 varav 8 066 988 aktier av serie A och 279 330 462 aktier av serie B.

Denna information är sådan information som Electrolux Professional AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021 klockan 17:30.

För ytterligare information, vänligen kontakta Jacob Broberg, Senior Vice President Investor Relations and Communications +46 70 190 00 33

Omvandling av aktier i Electrolux Professional 2021-02-26T16:30:00+00:00 Electrolux Professional