Omvandling av aktier i Electrolux Professional

Enligt bolagsordning för Electrolux Professional AB (publ) har ägare till aktier av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

Under juli 2021 har på aktieägares begäran 30 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 35 984 416,5.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 287 397 450 varav 8 049 635 aktier av serie A och 279 347 815 aktier av serie B.

Denna information är sådan information som Electrolux Professional AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juli 2021 klockan 17.30.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta Jacob Broberg, Senior Vice President Investor Relations and Communications +46 70 190 00 33

Omvandling av aktier i Electrolux Professional 2021-07-30T15:30:00+00:00 Electrolux Professional