banner bording

Internkontroll

Processen för intern kontroll, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt övervakning avseende den finansiella rapporteringen är utformad för att säkerställa pålitlig övergripande finansiell rapportering och externa finansiella rapporter i enlighet med IFRS, tillämpliga lagar och förordningar samt övriga krav. Denna process involverar styrelsen, revisionsutskottet, koncernledningen och samtliga anställda.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att upprätta ett effektivt system för intern kontroll. Revisionsutskottet granskar och utvärderar regelbundet att det interna kontrollregelverket är tillräckligt. Det bevakar kontrollbrister som har identifierats inom koncernens internkontroll och övervakar, i förekommande fall, genomförandet av åtgärdsplaner. Samtliga enheter inom koncernen måste upprätthålla tillfredsställande internkontroll. Ett minimikrav är att de kontrollaktiviteter som genomförs ska täcka de nyckelrisker som har identifierats inom koncernen. VD och koncernledningen har det yttersta ansvaret för internkontroll inom sina respektive ansvarsområden.

Ansvar och befogenheter definieras i instruktioner för attesträtt, manualer, policyer, rutiner och koder, inklusive uppförandekoden, Group Workplace Policy och Group Anti-Corruption Policy, informationspolicy, finans- och kreditdirektiv samt redovisningsmanual. Dessa interna riktlinjer utgör tillsammans med lagar och andra externa regelverk den så kallade kontrollmiljön. Alla anställda inom Electrolux Professional måste följa dessa riktlinjer.

Internkontroll 2020-02-10T08:12:49+00:00 Electrolux Professional