banner-remuneration

Långsiktigt incitamentsprogram 2020

Det finns för närvarande ett långsiktigt kontantbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare (”LTI-programmet 2020”), som omfattar cirka 25 deltagare. Villkorat av att vissa på förhand bestämda resultatmål uppfylls kan deltagarna i programmet ha rätt att erhålla en kontant utbetalning i slutet av en treårsperiod. Mätperioden för uppfyllandet av målen är ett år. Resultatmålen är:

(i) resultat per aktie

(ii) operativt kassaflöde efter investeringar

Styrelsen kommer att ange en högsta och en lägsta nivå för vart och ett av resultatmålen (i) och (ii). Om den högsta nivån uppnås eller överstigs kommer kontantbelöningen att uppgå till (men inte att överstiga) den maximala kontanta betalning som kan betalas inom ramen för programmet. Om resultatet är under den högsta nivån men överstiger den lägsta nivån kommer en proportionerlig kontantutbetalning att göras. Ingen betalning kommer att göras om resultatet är på eller under den lägsta nivån. För att någon betalning ska göras måste också deltagaren, som huvudregel, förbli anställd under hela treårsperioden. Omfattningen av den högsta kontantbelöning är beroende av deltagarens position och kan uppgå till maximalt 100 procent av den årliga grundlönen.

Deltagarna måste köpa aktier för en eventuell kontantbelöning som erhålls inom ramen för programmet, efter avdrag för inkomstskatt, och behålla sådana aktier under en period om två år efter köpet. Syftet med LTI-programmet 2020 är därmed att deltagarna ska bygga upp ett aktieinnehav i Bolaget för att skapa ett gemensamt intresse hos deltagarna och aktieägarna för en god långsiktig utveckling av Electrolux Professional.

Den totala uppskattade kostnaden för LTI-programmet 2020 är 15,5 Mkr exklusive sociala avgifter (baserat på ett maximalt antal deltagare och att resultatnivån ligger i mitten av spannet). Den totala uppskattade kostnaden för LTI-programmet 2020 är 31 Mkr exklusive sociala avgifter (baserat på ett maximalt antal deltagare och en maximal resultatnivå (100 procent av max)).

Incitamentsprogram 2020-01-30T12:35:20+00:00 Electrolux Professional