Banner strategy and mission

Finansiella mål

Electrolux Professional Groups mål är att skapa värde för sina intressenter genom lönsam tillväxt. Strategin fokuserar på fyra grundstenar, byggda på en grund av operationell excellens för att förbättra försäljningsproduktiviteten och kostnadseffektiviteten inom försörjningskedjan.

Dessa grundstenar är: tillväxt genom innovativa hållbara lösningar, expandera inom restaurangkedjor och öka försäljningen inom Customer Care som bidrar med högre marginaler samt utnyttja hävstången från ”The OnE”-konceptet och driva en digital omvandling.

Styrelsen för Electrolux Professional har antagit följande finansiella mål som gäller på medellång sikt:

Omsättningstillväxt

Årlig organisk tillväxt om mer än 4 procent över tid, kompletterad av värdeskapande förvärv.

Genomsnittligt resultat 2017-2019: 3,1%

Utfall 2022: 16,9%

Hotell och restaurangbranschen är nu tillbaka på pre-pandeminivåer vad gäller försäljning, men inte volymer. Tvätt är tillbaka i volym. Försäljningen av Storkök och dryck ökade organiskt med 17,4% och Tvätt med 16,2%.


Lönsamhet: EBITA-marginal

Uppnå en EBITA-marginal på 15 procent.

Genomsnittligt resultat 2017-2019: 13,1%

Utfall 2022: 10,1%

Vinsten och lönsamheten ökade markant under 2022 på grund av pris, volym och bidraget från Unified Brands. EBITA inkluderar även kostnader för avyttringen av den ryska verksamheten, vilket innebär att den underliggande marginalen var 10,4%.


Kapitaleffektivtet: Operativt rörelseresultat

Operativt rörelsekapital lägre än 15 procent av nettoomsättningen.

Genomsnittligt resultat 2017-2019: 15,9%

Utfall 2022: 16,7%

Rörelsekapitalet i procent av nettoomsättningen ökade på grund av större kundfordringar och lager, delvis på grund av högre materialkostnader och större lager av komponenter.


Kapitalstruktur: Nettoskuld/EBITDA

Nettoskuld i förhållande till EBITDA under 2,5 x.

Högre nivåer kan tillfälligt accepteras vid händelse av förvärv, under förutsättning att det finns en tydlig plan för minskad nettoskuldsättning.

Utfall 2022: 1,5ggr

Nettoskuld/EBITDA-kvoten var 1,5 ggr i slutet av 2022, vilket betyder att vi är bättre än, eller i linje med, vårt mål. Totalt uppgick nettoskulden till 2 050 Mkr den 31 december 2022 jämfört med 1 705 Mkr per den 31 december 2021.


Utdelningspolicy

Electrolux Professionals mål är att utdelningen ska motsvara cirka 30% av årets resultat. Tidpunkt, beloppets storlek samt antal framtida utdelningar påverkas av aktuell finansiell ställning, vinster, kapitalkrav och krav på återbetalning av lån.

Utfall 2022: Cirka 30% av årets resultat, 0,70kr/aktie.

Årsstämman godkände förslag om utdelning med 0,70 kr per aktie, vilket är i linje med utdelningspolicyn.

Electrolux Professional AB noterades på NASDAQ Stockholm den 23 mars 2020, varför jämförelsesiffror för tidigare räkenskapsår inte finns.


Finansiella mål 2020-01-30T14:37:11+00:00 Electrolux Professional