Banner strategy and mission

Finansiella mål

Electrolux Professionals målsättning är att skapa värde för sina intressenter genom lönsam tillväxt. Detta avses uppnås genom fortsatt tillväxt, effektiv verksamhet och kapitaleffektivitet genom att tillvarata ökad efterfrågan inom utvalda marknadssegment och motståndskraft i eftermarknadsverksamheten. Styrelsen för Electrolux Professional har antagit följande finansiella mål som gäller på medellång sikt:

Mål Beskrivning Genomsnittligt resultat 2017–2019
Omsättningstillväxt Årlig organisk tillväxt om mer än 4 procent över tid, kompletterad av värdeskapande förvärv. 3,1%
EBITA-marginal Uppnå en EBITA-marginal på 15 procent. 13,1%
Operativt rörelsekapital Operativt rörelsekapital lägre än 15 procent av nettoomsättningen. 15,9%
Nettoskuld/EBITDA Nettoskuld i förhållande till EBITDA under 2,5 x. Högre nivåer kan tillfälligt accepteras vid händelse av förvärv, under förutsättning att det finns en tydlig plan för minskad nettoskuldsättning.
Finansiella mål 2020-01-30T14:37:11+00:00 Electrolux Professional