Electrolux Professional planerar att ansöka om avnotering av Electrolux Professionals aktier av serie A

Electrolux Professional AB (publ) planerar att ansöka om avnotering av bolagets A-aktie, efter att Nasdaq Stockholm i kontakter med Electrolux Professional informerat att bristande likviditet i A-aktien lett till en icke-fungerande prissättning. En ansökan om avnotering kommer endast att gälla A-aktierna och kommer inte att ha någon påverkan på bolagets B-aktier. Innehavare av Electrolux Professional A-aktier kan begära omvandling sina av A-aktier till B-aktier.

Bolaget har begärt ett uttalande från Aktiemarknadsnämnden och Nasdaq Stockholm har yttrat sig över bolagets framställan till nämnden.

I uttalandet (AMN 2020:19), som senast under morgondagen kommer att finnas tillgängligt på www.aktiemarknadsnamnden.se framgår att, i linje med aktiemarknadsnämndens praxis och mot bakgrund av vad som anförs i framställningen och börsens yttrande över densamma, det enligt nämndens mening inte kan anses strida mot god sed att Electrolux Professional ansöker om avnotering av A-aktierna. God sed påbjuder emellertid att Electrolux Professional ansöker om avnotering först efter det att marknaden informerats om avnoteringsplanerna och aktieägarna haft en rimligt lång tid på sig att avyttra sina aktier eller på annat sätt agera med anledning av informationen. Enligt nämndens mening bör därför ansökan om avnotering ges in tidigast tre månader efter det att marknaden informerats om avnoteringsplanerna.

I Nasdaq Stockholms yttrande över framställan har börsen konstaterat att likviditeten i bolagets A-aktie i praktiken, och på ett sätt som inte kunde förutses vid noteringstidpunkten, varit bristfällig och resulterat i en icke-fungerande prisbildning i aktieslaget i enlighet med vad bolaget i dess framställan till nämnden beskrivit. I det sammanhanget, och utifrån vad som anförts i framställan, konstateras också att såväl antalet kvalificerade innehavare av A-aktien som aktieslagets s.k. free float förefaller understiga de nivåer vid vilka börsens likviditetskrav kan presumeras vara uppfyllt. Mot ovanstående bakgrund är börsens bedömning att bolaget i fråga om dess A-aktie inte uppfyller kravet på en tillräcklig tillgång och efterfrågan för att uppnå en fungerande prisbildningsmekanism på det sätt som föreskrivs i punkt 2.13.1 i Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares. I händelse av en fortsatt notering av bolagets A-aktie på Nasdaq Stockholm skulle börsen följaktligen vara tvungen att uppmana bolaget att vidta åtgärder till uppfyllande av detta likviditetskrav, vid äventyr av att börsen annars skulle komma att verka för en avnotering av aktieslaget.

Electrolux Professional informerar genom detta pressmeddelande om planerna på att ansöka om avnotering av bolagets A-aktier från Nasdaq Stockholm. Styrelsen avser att ansöka om avnotering av A-aktierna tidigast tre månader efter dagen för detta pressmeddelande och endast om noteringskraven inte heller då är uppfyllda.

Innehavare av Electrolux Professionals A-aktier har möjlighet att begära omvandling (konvertering) av A-aktier till B-aktier i enlighet med § 5 bolagsordningen. Ytterligare information om omvandling av aktier samt om hur sådan begäran ska framställas kommer att publiceras på bolagets hemsida www.electroluxprofessional.com/corporate. En avnotering av A-aktierna skulle innebära att de innehav av A-aktier som inte omvandlas till B-aktier inte längre skulle vara föremål för organiserad handel på Nasdaq Stockholm och skulle därmed utgöra onoterade innehav. Äganderätten till A-aktierna påverkas dock inte av en avnotering och aktieägarna har kvar sina rättigheter till vinstutdelning mm enligt aktiebolagslagen (2005:551) och bolagsordningen.

 

Denna information är sådan information som Electrolux Professional AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020 klockan 19:30.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Broberg, Senior Vice President Investor Relations and Communications +46 70 190 00 33

Electrolux Professional planerar att ansöka om avnotering av Electrolux Professionals aktier av serie A 2020-05-06T17:30:00+00:00 Electrolux Professional