Electrolux Professional lanserar hållbarhetsåtaganden

Electrolux Professional lanserar idag sina hållbarhetsåtaganden. Vi stödjer en hållbar verksamhet baserad på FN:s hållbarhetsmål och Parisavtalet. Ambitionen är att produktionen ska vara klimatnetural 2030.

Electrolux Professionals mission är att göra sina kunders arbetsliv enklare, mer lönsamt och verkligt hållbart varje dag. Detta innebär att vi strävar efter att förbättra hållbarheten i kundernas värdekedja, samtidigt som vi fokuserar på att reducera påverkan från vår egen verksamhet, prioriterar våra intressenters bästa och agerar ansvarsfullt. Vi vill få erkännande genom våra hållbara aktiviteter och agerande, ”the OnE sustainable partner”.

“Jag är mycket stolt över att kunna kommunicera våra strategiska hållbarhetsåtaganden, som kommer att visa vägen för vår produktion och verksamhet de kommande åren. Vi har en stark grund i vårt hållbarhetsarv, både i vår produktion och i vårt hållbara kunderbjudande. Tillsammans med nolltolerans för oetiskt beteende, är våra hållbarhetsfokusområden och mål utformade till att vara förebild för den professionella branschen inom kök, tvätt och dryck.”, säger Alberto Zanata, Koncernchef och VD.

Det strategiska ramverket för hållbarhet bygger på tre centrala pelare:
Hållbara lösningar som är en förebild för den professionella branschen inom kök, tvätt och dryck, genom innovation i hållbarhet och energieffektivitet, med sammankopplade och digitala plattformar som möter kundernas behov.
Hållbar produktion som strävar efter att förbättra produktionens hållbarhetsprestanda genom ett systematisk förhållningssätt, med fokus på att reducera påverkan på miljö och samhälle.
Etik och relationer som skapar förtroende hos alla som påverkas av vår verksamhet, med ett engagemang för miljö, etik och mänskliga rättigheter.

Hållbarhetsmålen 2025 fokuserar på klimat, hälsa, säkerhet och mångfald. Electrolux Professional är övertygad om vikten av att genomföra aktiviteter för att motverka klimatförändringarna och stöder ambitionen i Parisavtalet. Den övergripande ambitionen är att bli klimatneutral inom vår produktion till 2030.

Utöver detta har vi följande mål:

  • Reducera scope 1 och 2 CO2-utsläpp med minst 50% till 2025 (basår 2015)
  • Färre än 0,3 skador mätt i arbetsrelaterade olyckor per 200 000 arbetade timmar till 2025
  • 40/60 könsfördelning i ledande positioner inom bolaget till 2030

“Den största miljöpåverkan inträffar i användarfasen av våra produkter då energi, vatten och kermikalier konsumeras när kunderna använder dem. Vi är fast beslutna om att fortsätta utveckla och erbjuda produkter med låg resursförbrukning som gynnar både kundernas löpande kostnader, såväl som vår planet.”, fortsätter Zanata.

Hållbarhetsåtagandet för Electrolux Professional bygger på följande pelare:

  • Vi agerar ansvarsfullt enligt våra etiska principer
  • Vi strävar efter ständiga förbättringar genom hela vår värdekedja
  • Vi agerar rättvist och åtar oss våra intressenters förtroende

“Vi uppfyller redan idag kraven i FN:s Global Compact, som vi har undertecknat. Detta visar att vi har en kultur av integritet i våra strategier, policies och verksamhet.” säger Niklas Lindsköld, Head of Sustainability.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Lindsköld, Head of Sustainability, 0372 66345 niklas.lindskold@electroluxprofessional.com eller Jacob Broberg, Senior Vice President Investor Relations and Communications +46 70 190 00 33

Electrolux Professional har undertecknat FN Global Compact
FN:s Global Compact är en frivillig uppmaning till företag att anpassa sina strategier och verksamheter till grundläggande ansvar gentemot människor och planeten. Electrolux Professional har undertecknat FN:s Global Compact för att stödja Agenda 2030 och hållbarhetsmålen (SDG). Vi ser att långsiktig vinst går hand i hand med hållbar utveckling av vårt företag. FN:s hållbarhetsmål är planen för att uppnå en bättre och mer hållbar framtid för alla och ta itu med de globala utmaningar vi står inför, inklusive de som är relaterade till fattigdom, ojämlikhet, klimatförändring, miljöförstöring, fred och rättvisa. På våra webbsidor för hållbarhet https://www.electroluxprofessional.com/corporate/one-sustainable-partner/  delar vi mer detaljer relaterat till hållbarhetsmålen (på engelska).

Electrolux Professional lanserar hållbarhetsåtaganden 2020-12-02T07:00:00+00:00 Electrolux Professional