Electrolux Professional har ansökt om avnotering av Electrolux Professionals aktier av serie A

Electrolux Professional har, i linje med vad som tidigare meddelats i ett pressmeddelande den 6 maj 2020, ansökt om avnotering av bolagets A-aktier från Nasdaq Stockholm mot bakgrund av den bristande likviditeten i A-aktien som lett till en icke-fungerande prissättning.

I enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande (AMN 2020:19) har Electrolux Professional erhållit bekräftelse från Nasdaq att Electrolux Professionals serie A aktier fortfarande inte uppfyller noteringskraven.

Innehavare av Electrolux Professionals A-aktier har möjlighet att begära omvandling (konvertering) av A-aktier till B-aktier i enlighet med § 5 bolagsordningen. För ytterligare information om omvandling av aktier samt om hur sådan begäran ska framställas hänvisas till Electrolux Professionals hemsida www.electroluxprofessional.com/corporate/sv/conversion-of-shares. De innehav av A-aktier som inte omvandlas till B-aktier kommer efter sista dag för handel att utgöra onoterade innehav.

Sista dag för handel på Nasdaq kommer att meddelas så snart den bestämts av Nasdaq.

Denna information är sådan information som Electrolux Professional AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 klockan 14:30.

För ytterligare information, vänligen kontakta Jacob Broberg, Senior Vice President Investor Relations and Communications +46 70 190 00 33

Electrolux Professional har ansökt om avnotering av Electrolux Professionals aktier av serie A 2020-08-19T12:30:00+00:00 Electrolux Professional