Electrolux Professional AB delårsrapport Q3 2020

Tredje kvartalet, juli – september 2020

  • COVID-19-pandemin fortsatte att påverka verksamheten. Nettoomsättningen uppgick till 1 748 Mkr (2 190). Omsättningen minskade med 20,2%. Organiskt minskade försäljningen med 16,1%.
  • EBITA uppgick till 96 Mkr (144), motsvarande en marginal om 5,5% (6,6).EBITA exklusive jämförelsestörande poster om –77 Mkr (–122), uppgick till 173 Mkr (266), motsvarande en marginal om 9,9% (12,1).
  • Rörelseresultatet uppgick till 81 Mkr (126), motsvarande en marginal om 4,6% (5,7).
  • Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till 63 Mkr (134).
  • Periodens resultat uppgick till 77 Mkr (128) och resultat per aktie var 0,27 kr (0,45).
  • Kostnadsbesparande åtgärder har kompenserat för hälften av försäljningsminskningen på grund av pandemin. Åtgärderna inkluderar delvis de nyligen lanserade strukturella kostnadsbesparingarna på 130 Mkr.

Alberto Zanata, VD och koncernchef:

”Under tredje kvartalet har vi sett en återhämtning efter den stora negativa påverkan som pandemin hade på kommersiella restauranger, hotell, pubar och personalrestauranger under det andra kvartalet. Marknaden för Tvätt har visat mer motståndskraft, drivet av det ökade behovet av rengöring och desinfektion.

Efter det utmanande andra kvartalet med sitt break-even-resultat är jag glad över att försäljningsåterhämtning och fortsatta kostnadsåtgärder förbättrade vinsten under kvartalet jämfört med det andra kvartalet. EBITA för kvartalet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 173 Mkr, vilket motsvarar en marginal på 9,9% (12,1%).

Försäljningen under kvartalet minskade organiskt med 16,1%. Försäljningsned­gången i juli och augusti var i linje med juni, då återhämtningen började. I september, liksom i oktober, har vi sett en förbättring jämfört med föregående månader.

Praktiskt taget alla anställda inom Electrolux Professional har drabbats av pandemin. Samtidigt har våra medar­betare fortsatt att visa engagemang och flexibilitet inför de förändringar som den nya verkligheten medför. Kombi­nerat med de åtgärder vi genomför, är vi övertygade om att vi har en starka­re organisation som är väl rustad att hantera den fortsatta osäkerheten på marknaden framöver.”

Denna information är sådan information som Electrolux Professional AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförord­ning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2020 klockan 8:00.

​​​​​​

För ytterligare information, vänligen kontakta Jacob Broberg, Senior Vice President Investor Relations and Communications +46 70 190 00 33

Electrolux Professional AB delårsrapport Q3 2020 2020-10-30T07:00:00+00:00 Electrolux Professional