Electrolux Professional AB delårsrapport Q1 2020

Första kvartalet, januari–mars 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 091 Mkr (2 302). Omsättningen minskade med 9,2%. Organiskt minskade försäljningen med 13,7%.
  • EBITA uppgick till 221 Mkr (316), motsvarande en marginal om 10,6% (13,7).
  • Rörelseresultatet uppgick till 205 Mkr (301), motsvarande en marginal om 9,8% (13,1).
  • Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till 16 Mkr (217).
  • Periodens resultat uppgick till 159 Mkr (241) och resultat per aktie var 0,55 kronor (0,84).
  • Nettoskuld/EBITDA var 0,9 ggr (0,8).
  • Electrolux Professional noterades på Nasdaq Stockholm den 23 mars 2020.

Alberto Zanata, VD och Koncernchef:

”Börsnoteringen av Electrolux Professional den 23 mars skedde vid en tidpunkt som saknar motstycke, med den globala Covid-19 pandemin som påverkade inte bara individer utan även samhällen och företag. Säkerhet är vår högsta prioritet för närvarande, och flera viktiga åtgärder har vidtagits för att säkerställa våra anställdas hälsa och säkerhet, liksom våra kunders.

Till följd av situationen har flera åtgärder genomförts för att minska kostnaderna och tillämpa striktare likviditetshantering. Åtgärder har vidtagits för att säkerställa det operativa kassaflödet, med fokus på kundfordringar och betalningar. Alla investeringar har utvärderats och produkt- och inköpsplaner har justerats. Eftersom omfattningen av pandemin inte kan förutses är det inte heller möjligt att göra en prognos för den finansiella utvecklingen.

Många av oss lever för närvarande i det som troligen är den mest utmanande perioden i våra liv, både professionellt och personligt. Med detta sagt, när krisen är över kommer bolag med solid ekonomi, engagerade medarbetare och rätt strategi att ha en fördel. Jag är övertygad om att vi har rätt förutsättningar att stå starka även efter krisen.”

 

Denna information är sådan information som Electrolux Professional AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s  marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020 klockan 8:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Broberg, Senior Vice President Investor Relations and Communications +46 70 190 00 33

 

Electrolux Professional är en av de ledande globala leverantörerna av storkök, dryck och tvätt för professionella användare. Våra innovativa produkter och världsomspännande servicenätverk gör det dagliga arbetet för våra kunder enklare, mer lönsamt och verkligt hållbart varje dag. Våra lösningar och produkter tillverkas i 12 fabriker i sju länder och säljs i mer än 110 länder. År 2019 hade Electrolx Professional en global försäljning på 9,3 miljarder kronor och cirka 3.600 anställda. Mer information finns på www.electroluxprofessional.com/corporate

Electrolux Professional AB delårsrapport Q1 2020 2020-05-06T06:00:00+00:00 Electrolux Professional