Electrolux Professional AB bokslutskommuniké Q4 2021

Fjärde kvartalet, oktober – december 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 309 Mkr (1 935). Omsättningen ökade med 19,3%. Organiskt ökade försäljningen med 14,2%. Förvärvet av Unified Brands bidrog med 5,1%. Förra året påverkades kvartalet mer av pandemin än i år.
  • EBITA uppgick till 164 Mkr (142), inklusive förvärvs- och integrationsrelaterade kostnader om –56 Mkr, motsvarande en marginal om 7,1% (7,3). Underliggande EBITA-marginal var 9,5%.
  • Rörelseresultatet uppgick till 141 Mkr (119), motsvarande en marginal om 6,1% (6,1).
  • Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till 459 Mkr (460).
  • Periodens resultat uppgick till 129 Mkr (70) och resultat per aktie till 0,45 kronor (0,24).
  • Den 1 december 2021 förvärvade Electrolux Professional Unified Brands, en ledande amerikansk tillverkare av Storköksprodukter för en total köpeskilling om 2 113 Mkr.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr (–) per aktie.

Alberto Zanata, VD och koncernchef:

”Försäljningsåterhämtningen fortsatte även under det fjärde kvartalet och är nu tillbaka eller nästan tillbaka till nivåerna före pandemin i vissa länder. Orderingången fortsätter att vara stark och vår orderstock är på en ny rekordhög nivå. Vi förväntar oss att marknaden kommer att vara tillbaka till 2019 års nivåer i början av 2022.

Försäljningen under kvartalet ökade organiskt med 14,2% jämfört med föregående år. Vi såg en stark försäljningstillväxt i både Europa och USA, medan övriga regioner var ungefär oförändrade.

EBITA för fjärde kvartalet uppgick till 164 Mkr (142) vilket motsvarar en marginal på 7,1% (7,3). EBITA inkluderar förvärvs- och integrationsrelaterade kostnader för Unified Brands om –56 Mkr, vilket innebär att den underliggande EBITA-marginalen var 9,5%. Resultatförbättringen beror på de ökade försäljningsvolymerna och positiva effekter från 2020 års omstruktureringsprogram. På grund av timing har prishöjningar ännu inte kompenserat för de snabbt ökade komponent-, råvaru- och logistikpriserna. Den negativa nettoeffekten från detta var cirka -35 Mkr under kvartalet.

Från och med 1 januari 2022 har vi höjt priserna för att mildra effekterna av kostnadsökningarna. Vi kommer dock bara delvis att kunna dämpa effekten av de ökade kostnaderna under det första kvartalet 2022 eftersom försäljningen delvis kommer att bestå av produkter beställda under 2021. Detta innebär att den negativa nettoeffekten i det första kvartalet 2022 kommer att bli större än i det fjärde kvartalet 2021.

Unified Brands, som förvärvades 1 december 2021, ingår i kvartalet med en omsättning på 99 Mkr. Under 2021 omsatte Unified Brands 1 134 Mkr. Den underliggande EBITA-marginalen för Unified Brands var 9% under 2021. Med en stark orderstock och erbjudande är Unified Brands väl positionerat för att växa och ytterligare stärka vår position i USA.

Trots pandemin har vi kunnat stärka Electrolux Professional under 2021. Återhämtningen av hotell- och restaurangbranschen har gått snabbare än förväntat och vår organiska försäljningstillväxt har varit 10% och vår vinst har ökat med 50%. Vi blev också en större och mer relevant aktör på den amerikanska marknaden inom Storkök genom förvärvet av Unified Brands. Detta gör det möjligt för oss att fortsätta lönsamt växa vår verksamhet.”

Denna information är sådan information som Electrolux Professional AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2022 klockan 8:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta Jacob Broberg, Senior Vice President Investor Relations and Communications +46 70 190 00 33

Electrolux Professional AB bokslutskommuniké Q4 2021 2022-01-28T07:00:00+00:00 Electrolux Professional