Electrolux Professional AB bokslutskommuniké Q4 2020

Fjärde kvartalet, oktober – december 2020

  • COVID 19-pandemin fortsatte att påverka hotell- och restaurangnäringen. Nettoomsättningen uppgick till 1 935 Mkr (2 334). Omsättningen minskade med 17,1%. Organiskt minskade försäljningen med 13,2%.
  • EBITA uppgick till 142 Mkr (181), motsvarande en marginal om 7,3% (7,8).
  • Rörelseresultatet uppgick till 119 Mkr (165), motsvarande en marginal om 6,1% (7,1).
  • Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till 460 Mkr (355).
  • Periodens resultat uppgick till 70 Mkr (168) och resultat per aktie var 0,24 kr (0,59).
  • Mot bakgrund av den pågående pandemin föreslår styrelsen att ingen utdelning betalas för 2020.

Alberto Zanata, VD och koncernchef:

Efter att försäljningen förbättrades under det tredje kvartalet bromsade den andra vågen av Coronaviruspandemin återhämtningen. Den negativa effekten är dock mer begränsad nu jämfört med den första vågen, eftersom kunderna har lärt sig att anpassa sig till den nya situationen.

Försäljningen under kvartalet minskade organiskt med 13,2%. Försäljningen inom Tvätt var nästan i nivå med samma kvartal föregående år, vilket visar både på tvättmarknadens motståndskraft och vår starka position. Försäljningen inom Storkök och dryck minskade jämfört med samma kvartal förra året, främst på grund av en svag utveckling i Sydeuropa.

Genom kortsiktiga besparingar, förbättringar från de strukturella besparingsprogrammen och den stabila utvecklingen inom Tvätt kan vi uppvisa en marginal i nivå med motsvarande kvartal förra året. EBITA för kvartalet uppgick till 142 Mkr (181), vilket motsvarar en marginal på 7,3% (7,8). Operativt kassaflöde efter investeringar förbättrades och uppgick till 460 Mkr (355) under kvartalet.

Försäljningen inom Storkök och dryck minskade organiskt med 20,8% under kvartalet och rapporterade en EBITAmarginal på 1,0%. Försäljningen inom Tvätt var på samma nivå som föregående år med en organisk nedgång på 1,9%, men med en förbättrad EBITAmarginal till 16,9%.

Efter 2019 med intensiva förberedelser inför separationen från AB Electrolux var vi efter noteringen i mars 2020 positionerade för att stärka verksamheten och få tillväxt under året. Coronapandemin förändrade emellertid vårt fokus radikalt då hotell- och restaurangnäringen har varit en av de mest drabbade branscherna.

Vi är stolta över att ha visat motståndskraft under den turbulens som pandemin skapat under 2020. Tack vare flexibiliteten hos våra medarbetare och de kostnadsbesparande åtgärder som vidtagits har vi lagt en god grund för framtiden. På kort sikt är pandemin en utmaning, men när större delar av den globala befolkningen har blivit vaccinerade mot coronaviruset är jag är övertygad om att verksamheten inom restauranger, hotell och barer kommer tillbaka – och när detta händer har vi produkterna, servicen och vår dedikerade personal på plats för att stödja våra kunder.”

 

Denna information är sådan information som Electrolux Professional AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförord­ning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2021 klockan 8:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta Jacob Broberg, Senior Vice President Investor Relations and Communications +46 70 190 00 33

Electrolux Professional AB bokslutskommuniké Q4 2020 2021-02-03T07:00:00+00:00 Electrolux Professional