Årsstämma 2023

Electrolux Professionals årsstämma hölls den 26 april, 2023.

Aktieägare kunde även utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Electrolux Professionals bolagsordning.

 

Resultat- och balansräkningar, dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt ansvarsfrihet

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Stämman beslutade om utdelning om 0,70 kronor per aktie och att återstoden av disponibla vinstmedel ska överföras i ny räkning. Årsstämman beslöt att avstämningsdagen ska vara den 28 april 2023. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelse

Kai Wärn, Katharine Clark, Lorna Donatone, Hans Ola Meyer, Daniel Nodhäll, Martine Snels, och Carsten Voigtländer omvaldes som styrelseledamöter och Josef Matosevic valdes till ny styrelseledamot. Kai Wärn omvaldes till styrelseordförande.

Arvoden till styrelse

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvoden. Årligt arvode till styrelsens ordförande om 1 680 000 kronor och 560 000 kronor till var och en av de övriga av årsstämman utsedda styrelseledamöterna som inte är anställda i Electrolux Professional. I tillägg till dessa arvoden beslutade stämman om ett ytterligare arvode om 4 000 USD per möte vilket ska betalas till varje styrelseledamot som är bosatt utanför Europa för deltagande i ordinarie fysiska styrelsemöten i Sverige eller Italien. Arvode för utskottsarbete till de ledamöter som utses av styrelsen beslutades enligt följande: 175 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 115 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 115 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 85 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Revisor och revisors arvode

Stämman beslutade att utse Deloitte AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2024 (omval) och att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2022.

Prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram för 2023

Förslaget till Electrolux Professionals prestationsbaserade långsiktiga aktieprogram för 2023 och säkringsåtgärder i anledning därav godkändes.

Bemyndigande avseende nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för årsstämman 2024, besluta om nyemission av högst 28 739 745 B-aktier mot apportegendom. Teckningskursen för de nya aktierna ska baseras på marknadspriset för bolagets B-aktier. Syftet med bemyndigandet är att underlätta förvärv där betalning sker med egna aktier.

Fullständig dokumentation kring stämmans beslut finns i dokumenten i listan nedan på denna sida.

Årsstämma 2023 2022-10-25T14:51:35+00:00 Electrolux Professional