Bolagsstämma för Electrolux Professional äger rum i Stockholm den 28 april 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.

Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 28 april 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Registrering och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 20 april 2021,
  • dels senast tisdagen den 27 april 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 20 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 22 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på koncernens hemsida www.electroluxprofessional.com/corporate/sv/annual-general-meeting-2021/. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Electrolux Professional AB (publ) ”Årsstämma” c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till generalmeetingservice@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast den 27 april 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 27 april 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Fullmakt

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på koncernens hemsida www.electroluxprofessional.com/corporate/sv/annual-general-meeting-2021/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

 Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Frågor till bolaget i samband med årsstämman kan lämnas in skriftligen till bolaget fram till och med den 18 april 2021 (tio dagar före årsstämman) genom någon av följande metoder:

  • via vanlig post till adress Electrolux Professional AB, Head of Legal, ”Bolagsstämma 2021”, S:t Göransgatan 143, 112 17 Stockholm, eller
  • via e-post till agm@electroluxprofessional.com.

Inskickade frågor bör inkludera aktieägarens namn inklusive aktieägarens person- eller organisationsnummer. Det rekommenderas också att inskickade frågor inkluderar aktieägares postadress, e-postadress och telefonnummer.

Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på koncernens hemsida www.electroluxprofessional.com/corporate/sv/annual-general-meeting-2021/ och på bolagets huvudkontor, S:t Göransgatan 143, 112 17 Stockholm, senast fredagen den 23 april 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och har uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Dokument

Electrolux Professional Årsredovisning 2020

Ersättningsrapport 2020

Revisorsyttrande 8 kap 54 §

Bolagsstyrningsrapport 2020

Pressmeddelande Kallelse till årsstämma 2021 Electrolux Professional

Formulär för förhandsröstning och anmälan årsstämma 2021

Postal voting and notification form AGM 2021

Fullmaktsformulär årsstämma 2021

Proxy form AGM 2021

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter 2021

Valberedningens motiverande yttrande 2021

Valberedningens rekommendation om styrelseledamöters aktieinnehav 2021

 

 

 

Bolagsstämma 2021 2020-10-27T14:33:20+00:00 Electrolux Professional