banner_share

Aktiekapital

Tabellen nedan visar utvecklingen av Electrolux Professionals aktiekapital sedan den 1 januari 2017.

År Händelse Förändring av antalet aktier Förändring av aktiekapital, SEK Totalt antal aktier Totalt antal aktier Totalt aktiekapital, SEK Kvotvärde,
SEK
A-aktier B-aktier A-aktier B-aktier
Ingående balans 25 000 25 000 25 000 000 1 000
2020 Fondemission1) 8 167 539 279 204 911 3 739 745 8 192 539 279 204 911 287 397 450 28 739 745 0,1
30 Sep 2020 Omvandling  -3 014 +3 014 8 189 525 279 207 925 287 397 450
30 Okt 2020 Omvandling -40 878 +40 878 8 148 647 279 248 803 287 397 450
30 Nov 2020 Omvandling -15 236 +15 236 8 133 411 279 264 039 287 397 450
31 Dec 2020 Omvandling -12 884 +12 884 8 120 527 279 276 923 287 397 450
31 Jan 2021 Omvandling -49 606 +49 606 8 070 921 279 326 529 287 397 450
28 Feb 2021 Omvandling -3 933 +3 933 8 066 988 279 330 462 287 397 450
31 Mar 2021 Omvandling -15 234 +15 234 8 051 754 279 345 696 287 397 450

1)  På årsstämman 2020 beslutade aktieägarna om en fondemission. Syftet med fondemissionen var att öka aktiekapitalet samt antalet aktier för att reflektera Electrolux kapitalstruktur före separationen av Electrolux Professional från Electrolux Group.

Aktiekapital 2020-02-10T08:01:48+00:00 Electrolux Professional